Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Hoàn Kim
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số: 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số: 43/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa VII kỳ họp thứ 7 phê chuẩn Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Tiếp tục trợ cấp đối với cán bộ, công chức, sinh viên đi học sau đại học như sau:

a) Đối với tiến sĩ:

- Học tập trung: 35.000.000 đồng;

- Học không tập trung: 30.000.000 đồng.

b) Đối với thạc sĩ:

- Học tập trung: 20.000.000 đồng;

- Học không tập trang: 15.000.000 đồng.

c) Đối với chuyên khoa ngành y:

- Chuyên khoa II tập trung: 20.000.000 đồng;

- Chuyên khoa II không tập trung: 15.000.000 đồng;

- Chuyên khoa I tập trung: 10.000.000 đồng;

- Chuyên khoa I không tập trung: 7.500.000 đồng.

2. Bãi bỏ các Quyết định sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh:

a) Quyết định số: 41/2001/QĐ-UBT ngày 13/9/2001, về việc ban hành Quy định tạm thời về chế độ trợ cấp cho cán bộ - công chức đang theo học và những người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ;

b) Quyết định số: 42/2001/QĐ-UBT ngày 13/9/2001, về việc ban hành Quy chế tạm thời về đào tạo - bồi dưỡng và chế độ trợ cấp cho cán bộ - công chức đi học và cán bộ công chức được điều động tăng cường về công tác ở xã thuộc tỉnh Trà Vinh;

c) Quyết định số: 16/2002/QĐ-UBT ngày 05/4/2002, về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 5 Quy chế chế tạm thời về đào tạo - bồi dưỡng và chế độ trợ cấp cho cán bộ - công chức đi học và cán bộ công chức được điều động tăng cường về công tác ở xã thuộc tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 42/2001/QĐ- UBT ngày 13/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

d) Quyết định số: 30/2003/QĐ-UBT ngày 07/5/2003, về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Quy chế chế tạm thời về đào tạo - bồi dưỡng và chế độ trợ cấp cho cán bộ - công chức đi học và cán bộ công chức được điều động tăng cường về công tác ở xã thuộc tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 42/2001/QĐ-UBT ngày 13/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục trong thực hiện chính sách nêu tại khoản 1, Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74