Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2002/QĐ-BTCCBCP phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Thép Việt Nam do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 04/2002/QĐ-BTCCBCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Đặng Quốc Tiến
Ngày ban hành: 22/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2002/QĐ-BTCCBCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội,

Căn cứ Nghị định 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 02/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy nhiệm Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cho phép thành lập Hội,

Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Thép Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I ngày 24 tháng 11 năm 2001 thông qua.

Điều 2. Chủ tịch Hỉệp hội Thép Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT,
TCPVP.

KT. BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đặng Quốc Tiến

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM

Chương 1.

TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi Hiệp hội

Tên của Hiệp hội là: Hip hội thép Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Steel Association

Gọi tắt là VNSA

Tên gọi của Hiệp hội và tên giao dịch quốc tế có giá trị pháp lý như nhau đối với Hiệp hội khi chúng được sử dụng.

Điều 2. Trụ sở giao dịch

Trụ sở giao dịch của Hip hội thép đặt tại:

S nhà: 91 Láng Hạ - Hà Nội.

Phố: Láng Hạ

Thành phố: Hà Nội

Đin thoại: 84.4.8561795 - 84.4.8561798

Fax: 84.4.8561815

E-maiI: cuongpc@exite.com

Hiệp hội thép có thể mở văn phòng đại din ở các nơi khác khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội thép Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm sắt thép và nguyên vật liệu có liên quan ở Việt Nam. Hiệp hội thép được thành lập với mục tiêu là thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội trong việc xây dựng ngành công nghiệp thép phát triển ổn đnh và cùng có lợi. Trong thời gian đầu, Hiệp hội có thể bao gm chỉ những nhà sản xuất thép chính trong nước. Từng bước Hiệp hội smở rộng và phát triển, kết nạp thêm các nhà sản xuất, gia công và kinh doanh trong toàn ngành thép Việt Nam.

Điều 4. Nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội thép hoạt động với những nhiệm vụ:

• Ổn định và thúc đẩy phát triển thị trường thép nội địa;

• Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm thép và tìm kiếm, mrộng thị trường xuất khẩu;

• Tổ chức và cung cấp thông tin về công nghiệp thép ở trong và ngoài nước cho các hội viên của Hip hội thông qua các hình thức trao đổi thông tin, hội thảo, tọa đàm, tổng kết và phổ biến kinh nghim, tham quan khảo sát và các hình thức trao đổi thông tin thích hợp khác theo quyết định của Hiệp hội thép;

• Phát biểu và kiến nghvới các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật, xây dựng tiêu chuẩn về sản phẩm thép và nguyên liu phục vụ ngành thép và các vấn đề khác có liên quan đến công nghip thép;

• Trợ giúp kỹ thuật cho các thành viên của Hiệp hội - Tổ chức và tham gia mọi hình thức huấn luyện nhằm đào tạo cán bộ và công nhân của ngành.

Bảo vệ lợi ích chính đáng của các hội viên;

• Quan hvà tham gia các tổ chức, hiệp hội sản xuất, gia công thép của khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật;

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động

Hip hội thép là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trên nguyên tắc tự nguyn, bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam và theo bn điều l này.

Chương 2.

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên chính thức

Bất kỳ tổ chức, doanh nghiêp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế sản xuất, gia công chế biến, kinh doanh sản phẩm thép tán thành Điều ltổ chức và hoạt động của Hip hội, tự nguyn tham gia Hiệp hội đều có thể xem xét kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hi.

Điều 7. Hội viên liên kết

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghip 100% vốn nước ngoài sản xuất, gia công chế biến, kinh doanh sản phẩm thép có thể tham gia Hiệp hội thép với tư cách là Hội viên liên kết.

Điều 8. Đơn xin gia nhập Hiệp hội

Tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành Hội viên Hip hội thép phải có đơn xin gia nhập Hiệp hội gửi Hội đồng Hiệp hi và đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội. Mẫu đơn xin gia nhập Hiệp hội do Hội đồng Hip hội quy đnh. Việc chấp thuận và công nhận Hội viên Hiệp hội do Hội đồng Hiệp hội quyết đnh.

Điều 9. Cử đại diện của Hội viên

Mỗi Hội viên Hiệp hội phải cử người làm đại diện thực hiện quyn và nghĩa vụ của Hội viên. Hội viên có thể đình chỉ tư cách đại diện của người đó và cử người khác thay thế. Việc cử, chấm dứt tư cách đại diện của Hội viên phải được thông báo cho Hội đồng Hip hội bằng văn bản.

Điều 10. Từ bỏ tư cách Hội viên

Bất kỳ Hội viên nào cũng có thể từ bỏ tư cách hội viên Hiệp hội vào bất kỳ thời điểm nào nhưng phải thông báo quyết định từ bỏ tư cách hội viên bằng văn bản cho Hội đồng Hip hội và vẫn phải đóng lệ phí hàng năm của năm đó cho Hiệp hội. Trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được thông báo về vic từ bỏ tư cách hội viên, Hội đồng Hip hội phải có quyết định về việc chấm dứt tư cách hội viên. Hội viên chỉ chấm dứt tư cách hội viên Hip hội khi có quyết đnh của Hi đồng Hiệp Hội.

Điều 11. Chấm dứt tư cách hội viên

Tư cách hội viên có thể bị chấm dứt bởi quyết định của Hội đồng Hiệp hi khi một Hội viên nào đó vi phạm Điu lệ của Hiệp hội hoặc không thực hin đúng các quyết đnh của Hội đồng Hiệp hội mà Hội đng Hiệp hội cho rằng đủ để chấm dứt tư cách hội viên.

Điều 12. Chấm dứt tư cách hội viên do phá sản

Nếu một Hội viên bị phá sản hoặc giải thể, Hội viên đó sẽ chấm dứt là Hội viên Hip hội ngay sau khi Hội đồng Hip hội được thông báo về quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án hoặc quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13. Quyền lợi của Hội viên

Hội viên Hip hội có những quyền lợi sau:

- Các hội viên chính thức được quyn biểu quyết các vấn đề quan trọng của Hiệp hội, được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đng Hiệp hội (hội viên liên kết không được hưởng các quyền này);

- Được Hiệp hội bảo vệ và giúp đỡ khi cần thiết;

- Cử đại din tham dự Đại hội hội viên hàng năm và đại din tham gia vào Hi đồng thành viên;

- Được cung cấp thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh thép, thông tin về thị trường, khoa học - kỹ thuật và các thông tin có liên quan khác.

- Được khen thưởng và trao giải khi có những đóng góp tích cực cho Hiệp hội.

- Các quyền lợi khác.

Điều 14. Nghĩa vụ của Hội viên

Hội viên Hip hội có những nghĩa vụ sau:

- Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Hiệp Hội, Nghị quyết của Đại hội hội viên và quyết đnh của Hội đồng Hiệp hội;

- Đóng lệ phí hiệp hội thường niên đúng hạn và đầy đủ;

- Cung cấp thông tin theo Quy chế do Hiệp hội quy đnh;

- Tích cực tham gia những hoạt động phối hợp của Hiệp hội, đề xuất nhng kiến nghị đối với các hoạt động chung của Hiệp hội;

- Các nghĩa vụ khác khi được Hip hội giao.

Chương 3.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ CỦA HIỆP HỘI

Điều 15. Đại hội hội viên thường niên

Đại hội hội viên thường niên sẽ được tổ chức mỗi năm một lần. Thời gian và địa điểm đại hội hội viên thường niên do Hội đồng Hiệp hội quyết định và được thông báo cho các hội viên bằng văn bản trước thời gian din ra đại hội ít nhất 30 ngày. Đại hội hội viên thường niên được tổ chức chậm nhất không quá 15 (mười lăm) tháng đại hi thường niên của năm trước.

Sau nhiệm kỳ 3 năm của Hội đồng Hiệp hội, Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức như Đại hội thường niên.

Điều 16. Đại hội bất thường

Đại hội hội viên có thể được tiến hành khi có yêu cầu của ít nhất 2/3 số hội viên hoặc ít nhất 2/3 số thành viên Hội đng Hiệp hội.

Điều 17. Cử đại biểu dự Đại hội hội viên

Mỗi Hội viên được cử các đại biểu của mình tham dự đại hội hội viên thường niên hoặc đại hội hội viên bất thường. Tiêu chí cử đại biểu và số lượng đại biểu của mỗi hội viên do Đại hội hội viên quyết đnh. Tuy nhiên, mỗi hội viên được cử ít nhất một đại biểu.

Trước khi diễn ra đại hội hội viên ít nhất 15 (mười lăm) ngày, các Hội viên phải gửi danh sách các đại biểu tham dự đại hội hội viên cho Hội đồng Hiệp hội.

Điều 18. Điều kiện tiến hành Đại hội hội vỉên

Đại hội hội viên chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số đại biểu đăng ký tham dự đại diện cho ít nhất 2/3 số hội viên của Hiệp Hội.

Điều 19. Nhiệm vụ của Đại hội viên thường niên

Đại hội hội viên thường niên có những nhiệm vụ sau:

• Đánh giá tình hình hoạt động của Hiệp hội;

• Quyết đnh kế hoạch và chương trình hoạt động của năm tới;

• Xem xét, kiến nghị những chtrương, chính sách phối hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hiệp hội;

• Phê chuẩn việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội;

• Phê duyệt danh sách, thay đổi thành viên Hội đng Hip hội;

• Công bố danh sách hội viên mới kết nạp, hội viên đã rút khỏi Hiệp hội;

• Phê duyt quyết toán thu chi năm trước và dự toán thu chi của năm kế hoạch;

Quyết định mức lệ phí gia nhập Hiệp hội, lệ phí hiệp hội hàng năm;

• Xem xét và quyết định các vấn đề khác do Hội đng Hip hội hoặc trên 50% đại biểu có mặt yêu cầu.

Điều 20. Biểu quyết

Các vấn đề của Đại hội hội viên được thông qua bng hình thức biểu quyết hoc bỏ phiếu kín do Hội đồng Hip hội quyết định. Mỗi đại biểu tham dự được bỏ một phiếu. Các quyết định của đại hội chỉ được thông qua khi có trên 50 % số đại biểu có mt biểu quyết hoặc bỏ phiếu nhất trí.

Điều 21. Hội đồng Hiệp hội

Công tác điu hành của Hiệp hội được giao cho Hội đồng Hiệp hội. Số lượng thành viên của Hội đng Hiệp hội do Đại hội hội viên quyết định. Hội đồng Hip hội bao gồm Chủ tịch Hội đng Hip hội, các phó chủ tịch Hội đồng Hip hội và các thành viên. Nhiệm kỳ Hội đồng Hip hội là 3 năm. Danh sách thành viên Hội đồng Hiệp hội phải do đại hội hội viên phê duyệt.

Điều 22. Nhiệm vụ của Hội đồng Hiệp hội

Hội đồng Hiệp hội có những nhiệm vụ sau:

• Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội hội viên;

• Lập báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hiệp hội theo đnh kỳ;

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động của Hiệp hội;

• Quyết định các vấn đề của Hiệp hội giữa hai kỳ đại hội hội viên;

• Thực hiện các hoạt động điu phối của Hiệp hội;

• Bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch và thư ký Hội đồng Hiệp hội;

• Xét duyệt việc gia nhập hội viên mới, quyết định việc từ bỏ, chấm dứt tư cách hội viên;

• Lập quyết toán thu chi của năm thực hin và dự toán thu chi của năm kế hoạch.

Điều 23. Kỳ họp của Hội đồng Hiệp hội

Hội đồng Hiệp Hội họp 6 tháng 1 lần hoặc bất thường theo triu tập của Chủ tịch Hội đồng Hiệp Hội hoặc theo yêu cầu của ít nhất 2/3 thành viên Hội đng Hiệp hội.

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Hiệp hội được thông qua bằng biểu quyết/bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số. Mọi quyết định của Hội đng có giá trị khi có số phiếu nhất trí đạt trên 50% số thành viên Hội đng Hiệp hội có mặt tại cuộc họp.

Các thành viên Hi đng Hip hi có thể uỷ quyn cho người khác tham dự cuộc họp của Hội đồng. Uỷ quyền phải được thực hiện bằng hình thức văn bản.

Điều 24. Chủ tịch Hội đồng Hiệp Hội

Chủ tịch Hội đồng Hiệp Hội do Hội đồng Hiệp Hội bầu, nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Hiệp hội là 3 năm.

Chủ tịch Hội đồng Hip Hội có nhim vụ:

• Là chủ tài khoản và đại diện trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội.

• Đại diện vpháp lý trong các hoạt động và trong các quan hệ đối nội, đối ngoại của Hiệp hội.

• Chỉ đạo mọi hoạt động của Hiệp Hội thép trên cơ sở Nghị quyết, Quyết đnh của Đại hội hội viên, Nghị quyết và chương trình công tác của Hội đồng Hiệp hội giữa 2 kỳ họp.

• Thay mt Hội đng Hiệp Hội triệu tập đại hội hội viên thường niên của Hiệp Hội, triu tập và chủ trì các kỳ họp đnh kỳ hoặc bất thường của Hội đồng Hiệp Hội.

Điều 25. Phó Chủ tịch

Hội đồng Hiệp hội bầu các phó chủ tịch phụ trách từng mặt công tác theo sự phân công của Hội đồng Hiệp Hội. Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch Hiệp Hội ủy nhiệm cho một Phó Chtịch thay thế.

Điều 26. Ban thường trực Hội đồng Hiệp Hội.

Hội đồng Hip hội lập ra một Ban thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội và Tổng thư ký. Văn phòng có một số chuyên viên để điều hành công vic của Hội đồng Hiệp Hội.

Điều 27. Ban thường trực Hiệp Hội có nhiệm vụ:

• Điu hành công việc của Hiệp hội và những công việc theo chương trình công tác giữa 2 kỳ họp của Hội đồng Hiệp Hội;

• Theo dõi đôn đốc việc thực hin các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội hội viên, và Hội đồng Hiệp hội;

• Giữ mối liên hchặt chẽ với các Hội viên, các thành viên trong Hội đồng;

• Thay mt cho Hội đồng Hiệp Hội làm công tác giao tiếp đối nội và đối ngoại;

• Đảm nhim công tác thư ký, tổng hợp, hành chính, quản trị trong hoạt động của Hip Hội và Hội đng Hiệp Hội.

Điều 28. Ban kiểm soát

Đại hội Hội viên sẽ bầu ra Ban kiểm soát. Thành viên của ban kiểm soát bao gm một Ủy viên Hội đồng Hiệp hội phụ trách Trưởng Ban và các thành viên khác không nằm trong Hội đồng Hiệp hội. Ban kiểm soát có từ 3-5 người đại diện cho các công ty sản xuất thép và được Hội đng Hip hội chấp nhận.

Ban kiểm soát có nhim vụ:

• Giám sát hoạt động của Hiệp hội để Hiệp hội hoạt động theo đúng chính sách của Đảng và Nhà nước và theo đúng điều lcủa Hiệp hội.

• Giám sát các nguồn thu và chi tiêu tài chính của Hip hội.

• Kiến nghị kịp thời với Hiệp hội những vấn đề cần chn chỉnh trong các kỳ họp đnh kỳ hoặc bất thường của Hiệp hội hay Hội đồng Hiệp hội.

Chương 4.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH

Điều 29. Con dấu và tài khoản

Hiệp hội thép có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng.

Điều 30. Năm tài chính của Hiệp Hội:

Năm tài chính của Hiệp hội thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 31. Thu chi tài chính

Đại hội Hội viên quy định những nguyên tắc thu chi tài chính của Hiệp hội và Hội đồng Hip Hội quyết định mức thu chi cụ thể hàng năm bảo đảm tự trang trải các hoạt động của Hip hội.

Các khoản thu:

• Tiền đóng lphí gia nhập Hiệp Hội và Hội phí hàng năm;

• Tiền ủng hộ, tài trợ của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

• Những khoản thu do hoạt động hợp pháp của Hip Hội tạo ra.

Các khoản chi:

• Chi thường xuyên cho các hoạt động của Hiệp hội;

• Chi lương và các chi phí mang tính chất tiền lương cho cán bộ, nhân viên của bphận thường trực Hội đng Hip hội;

• Mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư cần thiết;

• Thuê văn phòng làm vic;

• Các khoản chi khác.

Tài chính của Hiệp hội được quản lý, sử dụng và báo cáo theo đúng quy định về chế độ kế toán và tài chính hin hành của Nhà nước.

Chương 5.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 32. Khen thưởng

Hội viên nào có thành tích xuất sắc sẽ được Hiệp hội khen thưởng. Hình thức và thủ tục khen thưởng do Hội đồng Hiệp hội quyết định.

Điều 33. Kỷ luật

Hội viên nào vi phạm Điều ltổ chức Hiệp hội hoặc có hành động khác làm phương hại đến lợi ích của Hiệp hội sẽ phải chịu hình thức kỷ luật. Hình thức và thủ tục kỷ luật do Hội đồng Hip hội quyết định.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 34. Thông qua Điều lệ

Điều lnày gồm 6 chương, 34 điều đã được Đại hội Đại biểu Hiệp hội thép Việt Nam lần thứ nhất, tiến hành ngày 24 tháng 11 năm 2001, nhất trí thông qua. Chỉ có Đại hội hội viên mới có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2002/QĐ-BTCCBCP phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Thép Việt Nam do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85