Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự hoạt động tại tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 03/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 23/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI VÀ ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC, THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị Khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 224/TTr-SNgV ngày 09/12/2016 về việc ban hành Quyết định quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017 và thay thế Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về đón tiếp khách quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

QUY ĐỊNH

VỀ NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI VÀ ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC, THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 03/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nghi lễ đối ngoại và cách thức tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương thuộc tỉnh và tham dự các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Khách nước ngoài đến thăm, làm việc và hoạt động tại tỉnh Quảng Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là khách mời của Trung ương) và khách mời của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chương trình thăm và làm việc với tỉnh Quảng Nam.

2. Khách nước ngoài đến thăm, làm việc và hoạt động tại tỉnh Quảng Nam theo lời mời của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

3. Người đứng đầu và các thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam) thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Những nguyên tắc chung

1. Việc tổ chức đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài và Quy định này.

2. Việc tổ chức thực hiện nghi lễ đối ngoại và tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài phải chú trọng yêu cầu chính trị, đối ngoại, phù hợp với quy định của pháp luật, phong tục tập quán Việt Nam, đảm bảo các nguyên tắc ngoại giao, luật pháp, tập quán quốc tế và phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

3. Mức độ và nghi thức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài do cơ quan chủ trì tổ chức đón tiếp đề xuất, kiến nghị trên cơ sở yêu cầu của chuyến thăm, nguyên tắc đối đẳng và hướng dẫn của các cơ quan trung ương, đảm bảo tính trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong quy định này đã được nêu tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 của Điều 3 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và được hiểu cụ thể như sau:

1. “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước” là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

2. “Khách cấp cao nước ngoài” là Nguyên thủ quốc gia và Phó Nguyên thủ quốc gia; Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội và tương đương; một số khách cấp cao nước ngoài khác được nêu tại Quy định này.

3. “Thăm cấp nhà nước”, “thăm chính thức”, “thăm làm việc” là danh nghĩa chuyến thăm của các đoàn khách nước ngoài, chỉ tính chất, mức độ của chuyến thăm, trong đó thăm cấp nhà nước là chuyến thăm được đón, tiếp với mức độ nghi lễ nhà nước cao nhất.

4. “Lễ đón chính thức”, “Hội đàm chính thức”, “Chiêu đãi chính thức” là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đồng cấp chủ trì.

5. “Tiếp xúc cấp cao” là cuộc tiếp xúc của khách cấp cao nước ngoài với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

6. “Đoàn Ngoại giao” là tập thể các vị đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

7. “Các tổ chức quốc tế” là các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế Liên Chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc có cơ quan đại diện tại Việt Nam.

Chương II

ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THĂM TỈNH QUẢNG NAM

Điều 5. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc tại Việt Nam có chương trình hoạt động tại tỉnh

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay nếu đoàn khách đến bằng phương tiện máy bay, tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân. Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe ô tô của Trưởng đoàn.

Đón, tiễn tại ranh giới/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đoàn khách đến bằng phương tiện khác.

2. Lễ đón chính thức

a) Thành phần

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách.

b) Nghi thức

Trải thảm đỏ từ điểm dừng xe ô tô của Trưởng đoàn đến điểm tổ chức lễ đón.

Bố trí dàn trống chào khi đoàn đến.

Thiếu nhi hoặc thiếu nữ mặc áo dài tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân.

Bố trí nhân dân, thiếu nhi vẫy cờ, hoa đối với trường hợp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước có hoạt động tại tỉnh.

3. Tiếp

a) Thành phần

Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tiếp đoàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì.

Thành phần phía tỉnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng thành phần đoàn khách cùng dự tiếp.

Thành phần cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thành phần đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng và người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

b) Nghi thức: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phần đại biểu của tỉnh đón đoàn tại tiền sảnh điểm đến, sau đó mời đoàn vào phòng tiếp.

4. Chiêu đãi

a) Thành phần

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì tiệc chiêu đãi.

Thành phần phía tỉnh: Như thành phần dự tiếp hoặc đi tham quan cùng đoàn. Trong trường hợp cần thiết, Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo tỉnh mời một số tri thức, đại diện doanh nghiệp trong tỉnh, đại diện doanh nghiệp nước khách đang đầu tư trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Thành phần cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thành phần đoàn khách: Toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu.

Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

5. Trường hợp đoàn lưu trú và tham gia các hoạt động tại địa phương

Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì tiếp điểm tâm đoàn.

Các hoạt động chính: Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi với đoàn.

Các hoạt động khác: Phó Bí thư Tỉnh ủy hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi với đoàn.

Thành phần tháp tùng, cùng dự tiếp điểm tâm: Phó Bí thư Tỉnh ủy hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Điều 6. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia, Phó Nguyên thủ quốc gia, người  đứng đầu Chính phủ thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc tại Việt Nam có chương trình hoạt động tại tỉnh

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay nếu đoàn khách đến bằng phương tiện máy bay, tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân. Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe ô tô của Trưởng đoàn.

Đón, tiễn đoàn tại ranh giới/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đoàn khách đến bằng phương tiện khác.

2. Lễ đón chính thức

a) Thành phần

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì lễ đón.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, địa phương tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách.

b) Nghi thức

Trải thảm đỏ từ điểm dừng xe ô tô của Trưởng đoàn đến điểm tổ chức lễ đón.

Bố trí dàn trống chào khi đoàn đến.

Thiếu nhi hoặc thiếu nữ mặc áo dài tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân.

Bố trí nhân dân, thiếu nhi vẫy cờ, hoa đối với Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước có hoạt động tại tỉnh.

3. Tiếp

a) Thành phần

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp đoàn.

Thành phần phía tỉnh: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần đoàn khách cùng dự tiếp.

Thành phần cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thành phần đoàn khách: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng và người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

b) Nghi thức

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phần khác dự buổi tiếp của tỉnh đón đoàn tại tiền sảnh điểm đến, sau đó mời đoàn vào phòng tiếp.

4. Chiêu đãi

a) Thành phần

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiệc chiêu đãi.

Thành phần phía tỉnh: Như thành phần dự tiếp, đi tham quan cùng đoàn. Trong trường hợp cần thiết, Sở Ngoại vụ tham mưu mời một số tri thức, đại diện doanh nghiệp trong tỉnh, đại diện doanh nghiệp nước khách đang đầu tư trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Thành phần cơ quan Trung ương.

Thành phần đoàn khách: Toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu.

Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

5. Trường hợp đoàn lưu trú và tham gia các hoạt động tại địa phương

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì tiếp điểm tâm đoàn.

Các hoạt động chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi với đoàn.

Các hoạt động khác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi với đoàn.

Thành phần tham gia tháp tùng và cùng dự tiếp điểm tâm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến chương trình hoạt động của đoàn.

Điều 7. Đón, tiếp Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức, thăm làm việc tại Việt Nam có chương trình hoạt động tại tỉnh

1. Đón, tiễn

a) Thành phần: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

b) Nghi thức

Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay nếu đoàn khách đến bằng phương tiện máy bay, tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân. Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến điểm dừng xe ô tô của Trưởng đoàn.

Đón, tiễn tại ranh giới/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đoàn khách đến bằng phương tiện khác.

2. Lễ đón chính thức

a) Thành phần

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

b) Nghi thức

Trải thảm đỏ từ điểm dừng xe ô tô của Trưởng đoàn đến điểm tổ chức lễ đón.   Thiếu nhi hoặc thiếu nữ mặc áo dài tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân.

3. Tiếp

a) Thành phần

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp đoàn.

Thành phần phía tỉnh: Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần đoàn khách cùng dự tiếp.

Thành phần cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thành phần phía đoàn: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng và người đứng đầu cơ quan đại diện nước khách tại Việt Nam.

b) Nghi thức

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và thành phần đại biểu phía tỉnh đón đoàn tại tiền sảnh điểm đến, sau đó mời đoàn vào phòng tiếp.

4. Chiêu đãi

a) Thành phần

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì chiêu đãi.

Thành phần phía tỉnh: Như thành phần dự tiếp, đi tham quan cùng đoàn. Trong trường hợp cần thiết, Sở Ngoại vụ tham mưu mời một số tri thức, đại diện doanh nghiệp trong tỉnh, đại diện doanh nghiệp nước khách đang đầu tư trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Thành phần cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thành phần phía đoàn: Toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu.

Có chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

5. Trường hợp đoàn lưu trú và tham gia các hoạt động tại địa phương

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Chủ trì tiếp điểm tâm đoàn.

Các hoạt động chính: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đi với đoàn.

Các hoạt động khác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đi với đoàn.

Điều 8. Đón, tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm chính thức, thăm làm việc tại Việt Nam có chương trình hoạt động tại tỉnh

1. Đón, tiễn

a) Thành phần

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Chủ tịch Quốc hội.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đón, tiễn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

b) Nghi thức

Đón, tiễn tại chân cầu thang máy bay nếu đoàn khách đến bằng phương tiện máy bay.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đón, tiễn tại ranh giới/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đoàn khách đến bằng phương tiện khác.

Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân.

2. Tiếp

a) Thành phần

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng chủ trì tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thành phần phía tỉnh:

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương liên quan tương ứng với thành phần đoàn khách (đối với đoàn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao).

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đón đoàn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tương ứng với thành phần đoàn khách (đối với đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội).

Thành phần cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thành phần phía đoàn: Thành viên chính thức, một số quan chức tháp tùng và cơ quan đại diện nước khách tại Việt Nam.

b) Nghi thức: Người chủ trì tiếp và thành phần khác dự buổi tiếp của phía tỉnh đón đoàn tại tiền sảnh điểm đến, sau đó mời đoàn vào phòng tiếp.

3. Chiêu đãi

a) Thành phần

Thành phần phía tỉnh: Như thành phần dự tiếp, tham quan cùng đoàn. Trong trường hợp cần thiết, Sở Ngoại vụ tham mưu mời một số tri thức, đại diện doanh nghiệp trong tỉnh, đại diện doanh nghiệp nước khách đang đầu tư trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Thành phần phía cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thành phần đoàn khách: Toàn bộ thành viên đoàn.

b) Nghi thức

Người chủ trì và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu

Căn cứ tính chất chuyến thăm, tùy mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác, địa phương nước khách, bố trí chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Trường hợp đoàn lưu trú và tham gia các hoạt động khác tại tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp điểm tâm đoàn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp điểm tâm đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, địa phương tương ứng tháp tùng đoàn Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương tương ứng tháp tùng đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội.

Điều 9. Đón, tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội hoặc cấp tương đương thăm, làm việc tại tỉnh

1. Đón, tiếp Bộ trưởng (hoặc cấp tương đương)

a) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị liên quan đón tại ga đến và tiễn tại phòng VIP của sân bay hoặc tại ranh giới/nhà ga tàu hỏa/bến cảng. Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp và chiêu đãi. Thành phần tham dự tương ứng với thành phần của đoàn khách.

c) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị liên quan tháp tùng đoàn trong các hoạt động tại địa phương.

2. Đón, tiếp Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội (hoặc cấp tương đương)

a) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Ngoại vụ đón đoàn tại ga đến và tiễn đoàn tại Phòng VIP, sân bay Đà Nẵng hoặc tại ranh giới/nhà ga tàu hỏa/bến cảng. Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân.

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp, chiêu đãi đoàn. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị tương ứng với thành phần đoàn khách cùng dự tiếp.

c) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Sở Ngoại vụ tháp tùng đoàn trong các hoạt động tại địa phương.

Điều 10. Đón, tiếp các đoàn khách mời nước ngoài khác của Trung ương

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu là khách mời của Chủ tịch nước, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia theo danh nghĩa chuyến thăm; đối với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu là khách mời của Thủ tướng Chính phủ, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với người đứng đầu Chính phủ theo danh nghĩa chuyến thăm.

2. Đối với Tổng Thư ký Liên hợp quốc là khách mời của Chủ tịch nước, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Nguyên thủ quốc gia thăm làm việc.

3. Đối với Chủ tịch Thượng Nghị viện; Chủ tịch Hạ Nghị viện; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); Chủ tịch Tổ chức Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) là khách mời của Chủ tịch Quốc hội, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Chủ tịch Quốc hội.

4. Đối với Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện; Phó Chủ tịch Hạ Nghị viện; Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); Phó Chủ tịch Tổ chức Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA), mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Phó Chủ tịch Quốc hội.

5. Đối với người kế vị Vua hoặc Nữ hoàng là khách mời của Phó Chủ tịch nước, mức độ và nghi lễ đón, tiếp thực hiện như đối với Phó Nguyên thủ Quốc gia.

6. Đối với thành viên khác của Hoàng gia là khách mời của các cơ quan Trung ương, Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức đón, tiếp và mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp, chiêu đãi đoàn. Tham dự có lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và thành phần đoàn.

7. Đối với cựu Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; phu nhân/phu quân của cựu Nguyên thủ quốc gia/người đứng đầu Chính phủ thăm Việt Nam theo lời mời của cơ quan Trung ương, Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức đón, tiếp và mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp, chiêu đãi đoàn. Tham dự có lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và thành phần đoàn.

8. Đối với cựu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Tổ chức Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các tổ chức liên Nghị viện là khách mời của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức đón, tiếp và mời lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp, chiêu đãi đoàn. Tham dự có lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và thành phần đoàn.

9. Đối với Giám đốc điều hành của các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiệp quốc, căn cứ tính chất và nội dung làm việc, cơ quan chủ trì đón, tiếp tham mưu lãnh đạo tỉnh chủ trì tiếp, chiêu đãi đoàn. Tham dự có lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và thành phần đoàn.

Chương III

ĐÓN TIẾP KHÁCH ĐỊA PHƯƠNG NƯỚC NGOÀI THĂM, LÀM VIỆC

Điều 11. Đón, tiếp đoàn Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố, Tỉnh trưởng/Thị trưởng và tương đương

1. Đón, tiễn

a) Thành phần

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ đón, tiễn Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Sở Ngoại vụ đón tiễn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố và tương đương.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đón tiễn Tỉnh trưởng/Thị trưởng.

b) Nghi thức

Tổ chức đón tiếp theo nghi thức và chế độ dành cho khách hạng B theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp Trưởng đoàn là Ủy viên BCH Trung ương Đảng cầm quyền hoặc địa phương đó có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với tỉnh thì áp dụng theo nghi thức và chế độ dành cho khách hạng A.

Tặng hoa Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có).

Đón, tiễn đoàn tại phòng VIP sân bay hoặc tại ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/ bến cảng.

Đối với các đoàn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với tỉnh, có thể bố trí đón tại biên giới lãnh thổ Việt Nam nơi gần nhất hoặc tại khách sạn đoàn lưu trú tại tỉnh lân cận.

2. Tiếp, hội đàm

a) Thành phần

- Phía tỉnh:

Đối với đoàn Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy: Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương tương ứng với thành phần chính thức phía đoàn.

Đối với đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố và tương đương: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương tương ứng với thành phần chính thức phía đoàn.

Đối với đoàn Tỉnh trưởng/Thị trưởng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương tương ứng với thành phần chính thức phía đoàn.

Tùy theo thành phần đoàn khách thăm và phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, mời đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước khách và trong tỉnh tham dự.

- Phía đoàn khách: Thành viên chính thức, đại diện cơ quan ngoại giao (nếu có).

b) Nghi thức

Lãnh đạo tỉnh chủ trì tiếp khách và thành phần tham dự phía tỉnh đón đoàn tại cửa phòng tiếp.

Giới thiệu thành phần hai bên.

Tiếp chính thức, hội đàm.

Tặng quà lưu niệm khi kết thúc buổi tiếp chính thức, hội đàm.

3. Tiệc chiêu đãi

a)  Thành phần

Phía tỉnh: Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặc hội đàm. Mời thêm phu nhân/phu quân lãnh đạo tỉnh cùng tham dự trong trường hợp có phu nhân/phu quân Trưởng đoàn khách.

Phía khách: Toàn thể đoàn đại biểu phía khách và đại diện cơ quan ngoại giao (nếu có).

b) Nghi thức

Lãnh đạo tỉnh chủ trì và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu.

Tùy theo tình hình thực tế, có thể bố trí chương trình biểu diễn nghệ thuật.

4. Trường hợp đoàn lưu trú và tham gia các hoạt động khác tại tỉnh

Tiếp điểm tâm: Bí thư Tỉnh ủy hoặc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp điểm tâm.

Tháp tùng các hoạt động chính thức của đoàn tại tỉnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các cơ quan như thành phần đón, tiễn đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tương ứng.

Tổ chức chương trình tham quan: Như thành phần đón, tiễn đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tương ứng.

Điều 12. Đón, tiếp đoàn Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố, Phó Tỉnh trưởng/Thị trưởng và tương đương

1. Đón, tiễn

a) Thành phần

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ đón, tiễn Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Ngoại vụ đón tiễn Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố và tương đương.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đón tiễn Phó Tỉnh trưởng/Thị trưởng.

b) Nghi thức

Tổ chức đón tiếp theo nghi thức và chế độ dành cho khách hạng C theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp địa phương đó có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với tỉnh thì áp dụng theo nghi thức và chế độ dành cho khách hạng B.

Tặng hoa Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có).

Đón, tiễn đoàn tại phòng VIP sân bay hoặc tại ranh giới địa phương/ nhà ga tàu hỏa/bến cảng.

Đối với các đoàn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với tỉnh, có thể bố trí đón tại biên giới lãnh thổ Việt Nam nơi gần nhất hoặc tại khách sạn đoàn lưu trú tại tỉnh lân cận.

2. Tiếp, hội đàm

a) Thành phần

Phía tỉnh:

Đối với đoàn Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy: Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tương ứng với thành phần chính thức phía đoàn.

Đối với đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố và tương đương: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tương ứng với thành phần chính thức phía đoàn.

Đối với đoàn Phó Tỉnh trưởng/Thị trưởng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương tương ứng với thành phần chính thức phía đoàn.

Tùy theo thành phần đoàn khách thăm và phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, mời đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước khách và trong tỉnh tham dự.

Phía đoàn khách: Thành viên chính thức của đoàn.

b) Nghi thức

Lãnh đạo tỉnh chủ trì tiếp khách và thành phần tham dự phía tỉnh đón đoàn tại cửa phòng tiếp.

Giới thiệu thành phần hai bên.

Tiếp chính thức, hội đàm.

Tặng quà lưu niệm khi kết thúc buổi tiếp chính thức, hội đàm.

3. Tiệc chiêu đãi

a)  Thành phần

Phía tỉnh: Như thành phần tham dự buổi tiếp hoặc hội đàm. Mời thêm phu nhân/phu quân lãnh đạo tỉnh cùng tham dự trong trường hợp có phu nhân/phu quân Trưởng đoàn khách.

Phía khách: Toàn thể đoàn đại biểu phía khách.

b) Nghi thức

Lãnh đạo tỉnh chủ trì và Trưởng đoàn khách trao đổi lời chúc rượu.

Tùy theo tình hình thực tế, có thể bố trí chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.

4. Trường hợp đoàn lưu trú và tham gia các hoạt động khác tại tỉnh

Tiếp điểm tâm: Phó Bí thư Tỉnh ủy/ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp điểm tâm.

Tháp tùng các hoạt động của đoàn tại tỉnh: Như thành phần đón, tiễn đoàn và các cơ quan, địa phương tương ứng.

Điều 13. Đón tiếp các đoàn khách Trưởng/Phó các Tổ chức quốc tế, các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài

1. Tiếp xã giao, làm việc

a) Thành phần

Căn cứ chức danh và theo đề nghị của đoàn khách, Sở Ngoại vụ xem xét, đề xuất Bí thư/Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì đón tiếp.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Tùy theo thành phần phía đoàn và để phù hợp với yêu cầu nội dung làm việc, đề xuất mời đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tương ứng.

b) Nghi thức

Tổ chức đón tiếp theo nghi thức và chế độ dành cho khách hạng C theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp đặc biệt, tùy theo tính chất, vai trò và tầm quan trọng của chuyến thăm và của tổ chức đó đối với tỉnh thì áp dụng theo nghi thức và chế độ dành cho khách hạng B.

Lãnh đạo tỉnh và thành phần liên quan đón đoàn tại phòng tiếp khách.

Tặng quà lưu niệm khi kết thúc buổi làm việc.

2. Tiệc chiêu đãi: Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ đề xuất lãnh đạo tỉnh chiêu đãi đoàn, thành phần gồm:

Phía tỉnh: Như thành phần tham dự buổi tiếp, làm việc.

Phía khách: Toàn bộ thành viên đoàn.

3. Trường hợp đoàn tham gia các hoạt động khác tại tỉnh

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tương ứng tháp tùng các hoạt động của đoàn tại tỉnh. Trường hợp đặc biệt, Sở Ngoại vụ nghiên cứu đề xuất mời lãnh đạo tỉnh tham gia các hoạt động chính thức cùng đoàn.

Điều 14. Đón tiếp các đoàn khách nước ngoài khác

1. Thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh

a) Căn cứ yêu cầu nội dung làm việc, Sở Ngoại vụ đề xuất lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến nội dung làm việc.

b) Căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ đề xuất lãnh đạo tỉnh mời cơm thân mật đoàn và tặng quà lưu niệm.

2. Khách thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

a) Khách thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh có chương trình thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tiếp đoàn tại trụ sở;

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, cán bộ tháp tùng đoàn và lãnh đạo cấp phòng liên quan đến nội dung làm việc.

b) Khách do cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì đón tiếp

Khách của các cơ quan, đơn vị, địa phương do các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì đón tiếp. Trong trường hợp cần thiết và theo đề nghị của khách, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì đón tiếp cử lãnh đạo, cán bộ đón, tiễn đoàn.

Căn cứ mức độ, nội dung làm việc, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì đón tiếp tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đoàn hoặc mời cơm đoàn. Thành phần tham dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến nội dung làm việc.

Chương IV

ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI THĂM CÁ NHÂN, QUÁ CẢNH VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TẠI TỈNH

Điều 15. Đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài của Trung ương thăm cá nhân, quá cảnh

1. Đón, tiếp các đoàn khách của Trung ương thăm cá nhân

a) Đối với Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu đảng cầm quyền, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn khách tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác. Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp chiêu đãi Nguyên thủ quốc gia đồng thời là Người đứng đầu đảng cầm quyền nước khách.

Không có nghi thức lễ đón và tiếp xúc chính thức.

b) Đối với Nguyên thủ quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn khách tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác. Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp chiêu đãi Nguyên thủ quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ nước khách.

Không có nghi thức lễ đón và tiếp xúc chính thức.

c) Đối với Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ đón, tiễn đoàn khách tại chân cầu thang máy bay hoặc tại ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác. Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/phu quân (nếu có).

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp và chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước khách.

Không có nghi thức lễ đón và tiếp xúc chính thức.

d) Đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội hoặc cấp tương đương.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tương ứng đón đoàn khách tại ga đến sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

Căn cứ tình hình thực tế, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp, chiêu đãi đoàn.

Không có nghi thức lễ đón và tiếp xúc chính thức.

đ) Đối với các đối tượng quy định tại Điều 10, áp dụng nghi thức đón, tiếp theo cấp tương đương được quy định tại Điều 10.

Không có nghi thức lễ đón, tiếp xúc chính thức.

2. Đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài của Trung ương quá cảnh

a) Bí thư Tỉnh ủy đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

c) Phó Bí thư Tỉnh ủy đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

d) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

đ) Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đón, tiếp Chủ tịch Quốc hội tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

e) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đón, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

g) Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đón, tiếp Bộ trưởng hoặc cấp tương đương tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

h) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đón, tiếp Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và cấp tương đương tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/nhà ga tàu hỏa/bến cảng nếu đi bằng phương tiện khác.

i) Đối với các đối tượng quy định tại Điều 10, áp dụng theo cấp tương đương được quy định tại Điều 10, không có nghi thức lễ đón, tiếp xúc chính thức.

k) Trong trường hợp đoàn có nhu cầu nghỉ tại Quảng Nam, cơ quan chủ trì đón, tiếp thu xếp ăn, ở, đi lại cho đoàn (theo đề nghị của cơ quan đại diện Ngoại giao).

Không tổ chức nghi thức lễ đón, tiếp xúc chính thức.

Điều 16. Đón, tiếp các đoàn khách cấp địa phương (từ cấp Phó Chủ tịch/Phó Thị trưởng trở lên) thăm cá nhân và quá cảnh

1. Đón, tiếp đoàn các tỉnh/thành có quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác với tỉnh

a) Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ đón tại sân bay hoặc ranh giới địa phương/ cửa khẩu/ nhà ga tàu hỏa/bến cảng.

b) Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất lãnh đạo tỉnh tiếp và mời cơm thân mật đoàn.

c) Không có nghi thức lễ đón, tiếp xúc chính thức.

2. Đón, tiếp các đoàn của các tỉnh/thành khác

a) Không tổ chức đón, tiễn.

b) Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất lãnh đạo tỉnh tiếp và mời cơm thân mật đoàn.

c) Không có nghi thức đón, tiếp xúc chính thức.

Điều 17. Đón, tiếp khách nước ngoài đến tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại tỉnh

Việc đón tiếp khách nước ngoài đến tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại tỉnh được thực hiện theo đề án hoặc kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và kế hoạch của từng hội nghị, hội thảo.

Chương V

NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 18. Đón Đại sứ, Đại biện lâm thời Cơ quan đại diện Ngoại giao tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự đến chào xã giao, chào từ biệt, thăm, làm việc.

1. Đón, tiễn

Địa điểm đón, tiễn: tại sân bay nếu đoàn đến bằng đường hàng không hoặc tại các điểm theo đề nghị.

Thành phần đón, tiễn: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ (trường hợp đến thăm, làm việc với tỉnh lần đầu tiên) và lãnh đạo cấp phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ.

2. Tiếp, làm việc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp xã giao.

Thành phần phía tỉnh cùng dự tiếp: lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, địa phương liên quan đến nội dung làm việc.

Căn cứ tình hình thực tế, có thể đề xuất Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xã giao đoàn.

Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân/ phu quân (nếu có) đối với các trường hợp Trưởng cơ quan đại diện mới nhận nhiệm sở hoặc chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn và các thành viên đoàn.

Nghi thức và chế độ đón tiếp thực hiện theo mức dành cho khách hạng C.

3. Chiêu đãi

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì chiêu đãi đoàn.

Thành phần phía tỉnh như thành phần đón tiếp, làm việc với đoàn.

Thành phần phía đoàn.

4. Hoạt động khác tại địa phương

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của đoàn, có thể sắp xếp bố trí cho đoàn làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, thăm cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội tại tỉnh.

Điều 19. Đón tiếp đại diện Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán nước ngoài

Ủy quyền Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc tại trụ sở Sở Ngoại vụ và mời các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham dự. Trong trường hợp cần thiết, dựa trên mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Nam và cơ quan đại diện nước khách, đề xuất mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực tương ứng chủ trì tiếp đoàn.

Điều 20. Cơ quan đại diện nước ngoài chúc mừng và tham dự các hoạt động của tỉnh

1. Cơ quan đại diện nước ngoài chúc mừng lãnh đạo tỉnh nhân dịp Lễ, Tết,  ngày kỷ niệm và sự kiện quan trọng của Việt Nam và tỉnh

a) Căn cứ đề nghị của cơ quan đại diện nước ngoài, Sở Ngoại vụ báo cáo để lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chủ trì đón tiếp.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh bố trí lãnh đạo chủ trì tiếp trong trường hợp cơ quan đại diện nước ngoài có kế hoạch đến chúc mừng.

2. Cơ quan đại diện nước ngoài tham dự các hoạt động do tỉnh tổ chức

a) Căn cứ tính chất của hoạt động và tình hình thực tế, cơ quan chủ trì tổ chức phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo tỉnh mời người đứng đầu hoặc đại diện cơ quan đại diện nước ngoài tham dự các hoạt động do tỉnh tổ chức.

b) Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối đón, tiếp, hướng dẫn đại diện cơ quan đại diện nước ngoài tham dự các sự kiện do tỉnh mời.

c) Nghi thức tham dự sự kiện được thực hiện theo đề án tổ chức sự kiện đã được phê duyệt.

Điều 21. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng, tham dự các hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài

1. Hoạt động do cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức

Căn cứ thư mời và tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ đề xuất lãnh đạo tỉnh tham dự các hoạt động do cơ quan đại diện nước ngoài tổ chức.

2. Ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan trọng của các nước, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam và các nước

a) Đối với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đóng tại thành phố Đà Nẵng

Sở Ngoại vụ tham mưu tổ chức đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có quan hệ hợp tác với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đóng tại Đà Nẵng tự tổ chức đoàn đi thăm hoặc tham gia đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng và tham dự chiêu đãi theo lời mời của cơ quan đại diện.

b) Đối với cơ quan đại diện nước ngoài đóng tại Việt Nam

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ tham mưu tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh tham dự hoặc gửi lẵng hoa, quà và thư chúc mừng của lãnh đạo tỉnh đến người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài.

Trong trường hợp cơ quan đại diện nước ngoài mời lãnh đạo tỉnh dự chiêu đãi hoặc các sự kiện quan trọng, căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo tỉnh tham dự hoặc ủy quyền lãnh đạo Sở Ngoại vụ tham dự; Sở Ngoại vụ tham mưu chuẩn bị quà tặng.

3. Trong trường hợp Trưởng đại diện các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam mới nhận nhiệm vụ: Căn cứ tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo tỉnh gửi thư chúc mừng.

Điều 22. Ký sổ tang, chia buồn

1. Trong trường hợp các Tổng Lãnh sự quán đóng tại Đà Nẵng mở sổ tang, việc ký sổ tang thực hiện theo quy định sau:

a) Nguyên thủ quốc gia kiêm người đứng đầu đảng cầm quyền, Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền nước ngoài từ trần: Bí thư Tỉnh ủy đại diện tỉnh ký sổ tang.

b) Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng chính phủ nước ngoài từ trần: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện cho chính quyền tỉnh ký sổ tang.

c) Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước ngoài từ trần: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đại diện cho chính quyền tỉnh ký sổ tang.

d) Cựu Nguyên thủ quốc gia, nguyên người đứng đầu cơ quan hành pháp nước ngoài từ trần: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện cho chính quyền tỉnh ký sổ tang.

đ) Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước ngoài từ trần: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đại diện cho chính quyền tỉnh ký sổ tang.

e) Quốc tang đối với các thảm họa, thiên tai: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện cho chính quyền tỉnh ký sổ tang.

g) Đối với các trường hợp khác khi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đóng tại Đà Nẵng mở sổ tang: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Ngoại vụ đại diện tỉnh ký sổ tang.

2. Gửi thư/công hàm chia buồn đến cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài đóng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Trong một số trường hợp đặc biệt, xét tình hình thực tế, Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo tỉnh gửi thư, điện chia buồn (hoặc cử đại diện lãnh đạo tỉnh đến chia buồn) đến người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh.

Chương VI

NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI KHÁC TẠI TỈNH

Điều 23. Dùng quốc kỳ, trang trí

1. Quốc kỳ các nước, cờ của các tổ chức quốc tế phải được chuẩn bị theo mẫu quy định và treo theo chiều ngang hay dọc tùy theo từng sự kiện, địa điểm diễn ra các hoạt động (theo quy định tại Điều 46 Nghị định 145).

2. Đón tiếp các đoàn khách theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

3. Đón tiếp đoàn khách thăm, làm việc tại cơ quan của tỉnh như sau:

a) Treo cờ ngoài trời: Tại nơi trước địa điểm tiếp chính thức hoặc hội đàm, tại cơ quan tổ chức nơi khách tới thăm hay làm việc. Quốc kỳ Việt Nam treo phía tay phải, cờ khách treo phía tay trái theo hướng nhìn từ ngoài vào.

b) Cờ đặt bàn: Đặt tại bàn hội đàm hay tiếp xã giao, ký kết. Quốc kỳ Việt Nam đặt bên phía Trưởng đoàn Việt Nam, cờ khách đặt bên phía Trưởng đoàn khách.

c) Cờ cắm trong phòng: Tại buổi chiêu đãi, mít tinh. Quốc kỳ Việt Nam và cờ khách đặt trên sân khấu hoặc trên phông, vị trí tương tự hình minh họa.

QUỐC KỲ NƯỚC BẠN

 

QUỐC KỲ VIỆT NAM

d) Khi dùng quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ nước khách hoặc quốc kỳ Việt Nam và cờ của tổ chức quốc tế trong các nghi lễ đón, tiếp khách nước ngoài hoặc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế, quốc kỳ Việt Nam ở bên phải, quốc kỳ nước khách, cờ của tổ chức quốc tế ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên. Quốc kỳ các nước, cờ của tổ chức quốc tế phải được may đúng quy định, đúng mẫu.

4. Đối với chuyến thăm của Vua, Nữ hoàng hoặc thành viên Hoàng gia nước ngoài, trong trường hợp khách đề nghị sử dụng cờ hiệu Hoàng gia, cơ quan, đơn vị tổ chức đón, tiếp thông báo cho Sở Ngoại vụ biết và đáp ứng yêu cầu của khách.

5. Hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, lễ hội, thể thao hay giao lưu quốc tế:

a) Nguyên tắc treo quốc kỳ Việt Nam, quốc kỳ và cờ của tổ chức khách:

Treo quốc kỳ và cờ của tổ chức khách tham dự cùng với quốc kỳ Việt Nam.

Chỉ treo quốc kỳ quốc gia đã có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam.

Treo quốc kỳ và cờ của tổ chức tham dự phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nếu phía nước ngoài tham gia là một chủ thể địa phương của một quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam hay vùng lãnh thổ chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam nhưng là thành viên của tổ chức quốc tế và có cờ biểu tượng được tổ chức đó công nhận thì treo cờ biểu tượng.

Nếu các bên tham dự kể cả phía Việt Nam là các tổ chức có cờ biểu tượng riêng thì treo cờ biểu tượng của các bên tham dự.

Treo Quốc kỳ và cờ của tổ chức tham dự theo quy định của tổ chức quốc tế (nếu có quy định) hay thông lệ của sự kiện quốc tế được tổ chức trước đó.

Trong trường hợp không có quy định hay thông lệ, quốc kỳ và cờ các bên tham dự được treo thứ tự sau: cờ các quốc gia có chủ quyền (thứ tự abc tiếng Anh) - Cờ vùng lãnh thổ (nếu có) - Cờ tổ chức quốc tế (phạm vi thế giới, khu vực) - Cờ các tỉnh, thành phố (tham gia với tư cách riêng) - Cờ các công ty.

b) Treo quốc kỳ và cờ khách ngoài trời tại các địa điểm:

Nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc.

Nơi tổ chức các hoạt động như họp, hội thảo, thi đấu, triển lãm.

c) Treo quốc kỳ và cờ khách trong phòng làm việc:

Cắm quốc kỳ và cờ khách trên sân khấu hay gắn trên phông trong phòng tổ chức hội nghị, hội thảo.

Đặt trên bàn họp.

Điều 24. Trang phục tiếp khách đối ngoại

Trang phục tiếp khách đối ngoại được sử dụng phù hợp với tính chất của sự kiện, thời tiết khí hậu đảm bảo tính trang trọng, lịch sự. Cơ quan tổ chức đón tiếp khách thống nhất loại trang phục được sử dụng trong từng buổi đón, tiếp khách và thông báo cho thành phần tham dự biết (Trang phục tiếp khách đối ngoại, được ghi trong giấy mời tham gia hoạt động).

Đối với nam giới: Bộ com-lê hoặc áo sơ mi thắt cà vạt hoặc không cà vạt, giày da (Áo sơ mi nên sáng màu nhưng không lòe loẹt).

Đối với nữ giới: Bộ áo dài truyền thống, bộ com-lê nữ, áo sơ mi và chân váy, váy công sở hoặc áo sơ mi và quần âu; giày da hoặc guốc, dép có quai hậu.

Lễ phục dân tộc (đối với dân tộc ít người).

Lễ phục tôn giáo.

Lễ phục chuyên ngành theo quy định (nếu có) đối với lực lượng vũ trang hay ngành, tổ chức có quy định trang phục riêng.

Điều 25. Tặng hoa, tặng phẩm

1. Tặng hoa: Tặng hoa Trưởng đoàn và Phu nhân/Phu quân (nếu có) theo các nội dung đề nghị tại các mục trên.

2. Tặng phẩm

a) Đối với các chuyến thăm, làm việc

Tặng phẩm cho Trưởng đoàn và Phu nhân/ phu quân (nếu có).

Tặng phẩm cho các thành viên đoàn (ưu tiên là vật phẩm văn hóa, thủ công, mỹ nghệ thể hiện bản sắc dân tộc, đặc trưng được sản xuất của tỉnh Quảng Nam phù hợp với truyền thống văn hóa, tôn giáo của khách. Mức độ giá trị tặng phẩm theo quy định hiện hành, tiết kiệm).

Đối với các địa phương, tổ chức có quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị đặc biệt với tỉnh thì tặng phẩm sẽ theo quyết định của người chủ trì tiếp khách.

b) Đối với các chuyến thăm khác

Tặng phẩm cho Trưởng đoàn và Phu nhân/ phu quân (nếu có); đối với các địa phương, tổ chức có quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị đặc biệt với tỉnh, tặng riêng cho từng cá nhân, theo quyết định của người chủ trì tiếp khách.

3. Trao tặng phẩm

Tặng phẩm cho Trưởng đoàn và Phu nhân/ phu quân (nếu có) trao tại buổi tiếp.

Thành viên đoàn: trao qua cán bộ lễ tân.

Điều 26. Thứ tự xếp xe ô tô theo nghi thức lễ tân ngoại giao

1. Xe cảnh sát giao thông dẫn đường.

2. Xe lễ tân.

3. Xe Trưởng đoàn khách.

4. Xe Trưởng đoàn chủ nhà.

5. Xe các thành viên còn lại trong đoàn.

6. Xe y tế.

7. Xe bảo vệ an ninh chốt đoàn.

Điều 27. Xe cảnh sát giao thông dẫn đường

Xe cảnh sát giao thông dẫn đường trong các hoạt động đối với khách nước ngoài thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam, bao gồm các đối tượng sau:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội hoặc cấp tương đương trở lên thăm chính thức, thăm làm việc, quá cảnh.

2. Đối với các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cá nhân, bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong một số hoạt động chính.

3. Đối với những đoàn cấp địa phương, căn cứ tình hình thực tế và nguyên tắc đối đẳng, cơ quan, đơn vị chủ trì đón, tiếp tham mưu việc bố trí xe cảnh sát dẫn đường.

4. Căn cứ mức độ và yêu cầu thực tế, lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo bố trí xe cảnh sát dẫn đường cho các đoàn khách nước ngoài tham dự các hoạt động đối ngoại chính thức của tỉnh.

Điều 28. Giấy mời

1. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi giấy mời dự buổi tiếp khách nước ngoài của lãnh đạo tỉnh. Cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp gửi giấy mời dự tiệc chiêu đãi hoặc mời cơm (nếu có) đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cử lãnh đạo tham dự và xác nhận với cơ quan chủ trì tổ chức đón, tiếp ít nhất một ngày trước khi lãnh đạo tỉnh tiếp và chiêu đãi.

Điều 29. Phiên dịch

1. Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch tại buổi tiếp của lãnh đạo tỉnh đối với các đoàn khách do Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu tổ chức đón, tiếp. Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương khác chủ trì tổ chức đón, tiếp và cần hỗ trợ trong việc bố trí phiên dịch, thì thông báo đến Sở Ngoại vụ trước ba ngày làm việc để phối hợp thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí phiên dịch cho các buổi tiếp khách nước ngoài tại đơn vị.

Điều 30. Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân chuyến thăm, làm việc của các đoàn khách nước ngoài tại tỉnh

1. Địa điểm: Có thể tổ chức lễ ký kết ở phòng tiếp/hội đàm hoặc bố trí một phòng riêng.

2. Người ký: Đại diện lãnh đạo tỉnh hoặc đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan (hai bên ký kết phải đồng cấp hoặc đã được thống nhất giữa hai bên).

3. Trang trí

Phòng ký kết trang nhã, lịch sự, có khăn trải bàn ký, trên bàn ký có quốc kỳ của Việt Nam và quốc gia của đối tác ký kết, kẹp ký, bút ký. Tùy điều kiện, có thể bố trí phông trang trí tại phòng ký kết.

4. Chứng kiến lễ ký: Các thành viên chính của đoàn khách và phía tỉnh.

5. Sau lễ ký có rượu sâm banh chúc mừng. Trong trường hợp sau lễ ký có tiệc chiêu đãi, sẽ kết hợp chúc mừng tại tiệc chiêu đãi.

Điều 31. Tổ chức tiệc chiêu đãi, mời cơm

1. Địa điểm tổ chức: Tùy theo chương trình làm việc, tiếp, hội đàm, cơ quan chủ trì tham mưu lựa chọn địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi, cơm thân đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ chu đáo và lịch sự, trang trọng.

2. Thành phần dự chiêu đãi

a) Thành phần chính thức

Phía tỉnh: Căn cứ chức vụ Trưởng đoàn, cơ quan chủ trì tổ chức tham mưu mời lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực liên quan của các Sở, Ban, ngành, địa phương; doanh nghiệp, nhà đầu tư nước khách và trong tỉnh tham dự.

Phía Trung ương: Toàn thể đại biểu phía Trung ương Việt Nam.

Phía khách: Toàn thể đoàn đại biểu phía khách.

b) Thành phần tùy tùng, cán bộ phục vụ

Để đảm bảo cho việc phục vụ của các cán bộ tùy tùng, cán bộ phục vụ đối với đoàn khách và lãnh đạo chu đáo, xuyên suốt, cơ quan chủ trì tham mưu đón tiếp bố trí các xuất ăn phụ cho thành phần tùy tùng, cán bộ phục vụ tại nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, mời cơm đoàn chính thức.

Thành phần đoàn tùy tùng, cán bộ phục vụ gồm có: lực lượng an ninh, cảnh sát bảo vệ, lái xe, tùy tùng, cán bộ lễ tân, phục vụ đoàn, cán bộ y tế, đội văn nghệ…

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thực hiện Quy định này.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để công tác tổ chức các nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài tại tỉnh được thuận lợi.

Điều 33. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự hoạt động tại tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230