Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp theo Quyết định 41/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Non
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP THEO QUYẾT ĐỊNH 41/2008/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện – quận – thị xã – thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;
Căn cứ biểu quyết kết luận cuộc họp UBND quận Gò Vấp ngày 26/5/2008;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ- CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 3. Biên chế, quỹ lương hành chính của từng cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân quận giao trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận.

Điều 4. Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân, hướng dẫn của Thủ trưởng của Sở - Ngành thành phố liên quan và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét phê duyệt.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/06/2008. Chấm dứt hiệu lực thi hành các quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2005 về việc sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Quyết định số 1296/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 về thành lập Phòng Y tế của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6; (để thực hiện)
- Thường trực Quận ủy - HĐND (để báo cáo);
- UBND quận (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Ban Tổ chức Quận ủy (để báo cáo);
- Lưu: VT,PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận)

1. Phòng Nội vụ (bao gồm Ban Tôn giáo, Tổ Thi đua);

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính – Kế hoach;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (bao gồm một bộ phận làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ đơn vị Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em);

6. Phòng Văn hóa và Thông tin (bao gồm một bộ phận làm công tác gia đình từ đơn vị Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em);

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế (bao gồm một bộ phận làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ đơn vị Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em);

9. Thanh tra quận;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận;

11. Phòng Kinh tế;

12. Phòng Quản lý đô thị.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2008/QĐ-UBND sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp theo Quyết định 41/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.702
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238