Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 03/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Hoàn Kim
Ngày ban hành: 17/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Công văn số 3499/BNV-TCBC ngày 29/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - Kỳ họp thứ 7 về việc phê chuẩn Tờ trình thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh trên cơ sở tách Ban Thi đua - Khen thưởng từ Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh để giao dịch công tác.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh:

a/- Thực hiện theo Đề án sô" 02/ĐA-UBND ngày 21/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

b/- Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng ở địa phương.

Điều 4. về tổ chức bộ máy và biên chế:

a/- Ban lãnh đạo:

- Ban Thi đua - Khen thưởng có 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban. Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban Thi đùa - Khen thưởng.

- Phó Trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được giao.

- Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

b/- Bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng gồm:

- Văn phòng.

- Phòng Nghiệp vụ.

c/- Tổ chức biên chế:

Hàng năm Ban Thi đua - Khen thưởng được Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế; sau khi đi vào hoạt động ổn định, tùy theo nhiệm vụ cụ thể nếu có nhu cầu bổ sung biên chế thì Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng làm việc cụ thể với Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện - thị xã căn cứ quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226