Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 07/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2005/QĐ-UB

Lai Châu, ngày 07 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: PHÂN CẤP QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Thông tư 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành nội dung phân cấp quản lý, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn như sau:

1. Đối với Sở Nội vụ:

a. Quản lý số lượng định suất cán bộ, công chức cấp xã và có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

b. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

c. Quyết định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã tăng thêm theo Nghị định số: 121/2003/NĐ-CP

d. Quyết định tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, nâng lương đối với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn sau:

+ Văn phòng-Thống kê

+ Địa chính-Xây dựng

+ Tài chính-Kế Toán

+ Tư pháp-Hộ tịch

+ Văn hóa-Xã hội

2. Đối với UBND huyện, thị xã:

a. Quản lý và thực hiện chế độ tiền lương, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn còn lại.

b. Quyết định chế độ tiền lương, phụ cấp tái cử và chế độ liên quan khác đối với các chức danh bầu cử theo nhiệm kỳ.

c. Giải quyết chế độ, chính sách đối với Cán bộ nghỉ hưu theo Quyết định số: 130/QĐ-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ về việc bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số: 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

d. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ công chức cấp xã.

e. Lập quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều III: Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh
- Ban tổ chức tỉnh ủy
- Như Điều III
- Lưu VP-NC-SNV

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2005/QĐ-UB ngày 07/01/2005 phân cấp quản lý, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ xã phường, thị trấn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!