Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2004/QĐ-BKHCN về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Đánh giá,Thẩm định và Giám định công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 03/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

Số: 03/2004/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Hà Nội , Ngày 29 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2693/QĐ-TCCB ngày 16/11/1996 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Viết tắt là Vụ ĐTG) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, chuyển giao công nghệ và tư vấn về các lĩnh vực này.

Điều 2. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý được giao.

2. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách, biện pháp phát triển thị trường công nghệ và xuất nhập khẩu công nghệ.

3. Tổ chức đánh giá hoặc hướng dẫn đánh giá công nghệ sản xuất sản phẩm, hàng hoá và công nghệ mới được tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

4. Tổ chức thẩm định, giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và của các Chương trình phát triển kinh tế-xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ.

5. Tổ chức thẩm định các hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ.

6. Tham gia xét thầu, thẩm định kết quả đấu thầu các dự án đầu tư, tham gia nghiệm thu các công trình trọng điểm của Nhà nước theo phân công của Bộ.

7. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, chuyển giao công nghệ và tư vấn về các lĩnh vực này. Tham gia kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp phép đầu tư theo phân công của Bộ.

8. Theo dõi tổng hợp hoạt động tư vấn thuộc các lĩnh vực đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ.

9. Tổ chức phối hợp hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ có liên quan ở các Bộ, ngành và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý được giao.

10. Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ phục vụ công tác quản lý đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ.

11. Quản lý Sổ đăng ký quốc gia hợp đồng chuyển giao công nghệ.

12. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, tài liệu của Vụ theo phân cấp và quy định của Bộ.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Vụ.

Các Phó vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ có trách nhiệm giúp Vụ trưởng trong lãnh đạo công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công và được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp Vụ trưởng vắng mặt, một Phó vụ trưởng được uỷ quyền thay mặt Vụ trưởng lãnh đạo và điều hành hoạt động của Vụ.

Điều 4. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ thực hiện chế độ chuyên viên làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Vụ. Khi cần thiết, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ được thành lập các tổ, nhóm công tác tuỳ theo tính chất, yêu cầu công việc và quy định nhiệm vụ cụ thể của các tổ, nhóm công tác đó.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ điều hành mọi hoạt động của Vụ trên cơ sở Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

Điều 7. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ có trách nhiệm cộng tác chặt chẽ với các Vụ Khoa học và Công nghệ, các Vụ chức năng có liên quan của các Bộ, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ của các địa phương, các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý được giao.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./. 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2004/QĐ-BKHCN về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Đánh giá,Thẩm định và Giám định công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22