Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2002/QĐ-UB về chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn quản lý

Số hiệu: 03/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Bá Nhiên
Ngày ban hành: 30/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HUYỆN, THỊ XÃ VỀ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢN LÝ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/6/ 1994;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1009/CV-TC ngày 14/12/2001 và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại văn bản số 06/TCCQ ngày 07/01/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã về trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo quản lý, bao gồm như sau:

1- Trung tâm GDTX huyện Bắc Sơn.

2- Trung tâm GDTX huyện Bình Gia.

3- Trung tâm GDTX huyện Văn Quan.

4- Trung tâm GDTX huyện Tràng Định.

5- Trung tâm GDTX huyện Văn Lãng.

6- Trung tâm GDTX huyện Đình Lập.

7- Trung tâm GDTX huyện Lộc Bình.

8- Trung tâm GDTX huyện Hữu Lũng.

9- Trung tâm GDTX huyện Chi Lăng.

10- Trung tâm GDTX huyện Cao Lộc.

11- Trung tâm GDTX thị xã Lạng Sơn.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- CT, PCT UBND tỉnh ;
- TC-TU
- VPUB: NC, TH, VX
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2002/QĐ-UB về chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.314
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87