Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2002/QĐ-UB thực hiện Nghị định 14/2002/NĐ-CP về chia huyện KonPLông tỉnh Kon Tum thành huyện KonPLông và Kon Rẫy; đổi tên thị trấn KonPLông thành thị trấn Đăk RVe

Số hiệu: 03/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Vêng
Ngày ban hành: 07/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/QĐ-UB

Kon tum, ngày 07 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2002/NĐ-CP NGÀY 31/01/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHIA HUYỆN KONPLÔNG TỈNH KON TUM THÀNH HUYỆN KONPLÔNG VÀ KON RẪY; ĐỔI TÊN THỊ TRẤN KONPLÔNG THÀNH THỊ TRẤN ĐĂK RVE

Ngày 31-01-2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2002/NĐ-CP về việc chia huyện Kon Phông, tỉnh Kon Tum thành huyện Kon Phông và huyện Kon Rẫy; đổi tên thị trấn Konplông thành thị trấn Đắk Rve.

Để khẩn trương tổ chức triển khai Nghị định nói trên sớm đưa huyện 'Kon Rẫy và huyện Kon Phông đi vào hoạt động theo luật định, UBND tỉnh Kon tum chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân huyện Kon PLông và huyện Kon Rẫy tổ chức phổ biến kịp thời Nghị định của Chính phủ cho cán bộ công chức và nhân dân trong huyện thấy được sự quan tâm của Đảng và nhà nước từ đó làm cho cán bộ và nhân dân an tâm phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà nghị quyết của Đảng đề ra.

2. Giao cho Ban tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với Ban tổ chức tỉnh uỷ, các Sở ban ngành chức năng có liên quan, UBND huyện Kon PLông và Kon Rẫy căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ để tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy huyện mới đảm bảo tinh gọn hoạt động đạt hiệu quả.

UBND huyện Kon Phông và huyện Kon Rẫy tập trung triển khai làm tết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI vào ngày 19- 5 2002 và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Tổ chức bàn giao phần địa giới hành chính nay không thuộc huyện Kon Phông cho huyện Kon Rẫy theo nguyên trạng bao gồm: Dân số, đất đai, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, các công trình, cơ sở kinh tế, văn hoá- xã hội và bộ máy cán bộ xã, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất và đúng quy định của nhà nước; kể cả việc bàn giao bộ hồ sơ, bản đồ địa giới của các xã nay không thuộc huyện Kon Phông về huyện Kon Rẫy quản lý theo Nghị định Số 119/CP ngày 16-9-1994 của Chính phủ.

3. Ban tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiến hành khắc con dấu có hình Quốc huy cho HĐND và UBND huyện Kon Rẫy, con dấu HĐND và UBND các xã thuộc huyện Kon Rẫy để khi bàn giao các đơn vị đi vào hoạt động ngay. Xây dựng đề án lập mới, chỉnh sửa bộ hồ sơ bản đồ và cắm mốc địa giới hành chính cho huyện Kon Rẫy và huyện Kon Phông theo tinh thần Chỉ thị số 364/CT, ngày 06-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) .

4. Sở Tài chính- Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án cân đối ngân sách cho huyện Kon Phông huyện Kon Rẫy trình HĐND và UBND tỉnh quyết định nhằm góp phần đưa huyện mới sớm ổn định đi vào hoạt động; đồng thời tổ chức xây dựng kế hoạch- kinh tế xã hội năm 2002 theo đúng quy định của nhà nước.

5. Uỷ ban nhân dân huyện Kon Phông phối hợp với Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xác định và quy hoạch cụ thể phân khu chức năng hành chính, kinh tế, văn hoá- xã hội thị trấn huyện lỵ và khu dân cư, xác định khung giá đất ngay từ đầu để các cơ quan và nhân dân an tâm xây dựng.

Nhận được chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Kon Rẫy, Kon Phông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chức năng có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, yêu cầu báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TVTU (B/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- VP CP
- Ban TCCBCP
- UBND huyện KonPLông
- UBND huyện Konrẫy
- Các sở, ngành có LQ
- UBND các huyện, TX
- Lưu VT-TH

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2002/QĐ-UB thực hiện Nghị định 14/2002/NĐ-CP về chia huyện KonPLông tỉnh Kon Tum thành huyện KonPLông và Kon Rẫy; đổi tên thị trấn KonPLông thành thị trấn Đăk RVe

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.385
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154