Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2014

Số hiệu: 02/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Đình Cúc
Ngày ban hành: 14/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2014.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014.

Điều 2. Căn cứ chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014, các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung soạn thảo văn bản tổ chức hội thảo với ngành chức năng, các cơ quan liên quan; chuyển Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- VP Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- PVP (Ô.Xuyên);
- NCTH;
- Công báo (02b);
- Lưu: VT, NC1 (2b) (120b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

NỘI DUNG BÁO CÁO

THỜI GIAN

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

CƠ QUAN THÔNG QUA

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thu hút đầu tư xây dựng phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh

Tháng 02

Ban QL các KCN tỉnh

TT UBND tỉnh, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

2

Nghị quyết về phí tham quan Khu Di tích lịch sử - văn hóa Đền Hùng

Tháng 3

Khu DTLS Đền Hùng

TT UBND, UBND tỉnh, TTTU

PCT Hà Kế San

Trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

3

Nghị quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến 2025.

3

Sở Công Thương

TT UBND, UBND tỉnh, TTTU, BTVTU; HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

4

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn

3

Sở Tư pháp

TTUBND; UBND

PCT Nguyễn Đình Cúc

 

5

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung mức thu phí vệ sinh, phí qua phà. phí qua đò, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô quy định tại Nghị quyết số 177/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của HĐND tỉnh

Tháng 4

Sở Tài chính

TTUBND, UBND tỉnh
TTTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

6

Quyết định quy định mức thù lao hàng tháng đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

4

Sở Tài chính

TTUBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

7

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

4

Sở Nông nghiệp và PTNT

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

8

Quyết định ban hành Quy định về khảo sát, đánh giá, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và bố trí sử dụng giáo viên ngoại ngữ tỉnh Phú Thọ

4

Sở GD và ĐT

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Hà Kế San

 

9

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ

4

Sở TT&TT

TT UBND
UBND tỉnh

PCT Hà Kế San

 

10

Nghị quyết ban hành quy định cụ thể một số nội dung chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tháng 5

Sở Y tế

TT UBND tỉnh UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

 

11

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý bộ máy cán bộ công chức, viên chức nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tháng 6

Sở Nội vụ

TTUBND tỉnh, UBND

CT Chu Ngọc Anh

Trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

12

Quyết định ban hành Quy định cụ thể một số điểm về quản lý sử dụng đất (thay thế Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

Tháng 7

Sở Tài nguyên và Môi trường

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

 

13

Quyết định ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình tự thủ tục khi nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

 

14

Quyết định về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

Tháng 8

Sở Xây dựng

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

 

15

Nghị quyết về qui định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khu vực dân cư

8

Sở Nội vụ

TT UBND; UBND, TTTU, HĐND tỉnh

CT Chu Ngọc Anh

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

16

Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính một số phường trên địa bàn thành phố Việt Trì

Tháng 9

UBND thành phố Việt Trì

TT.UBND tỉnh; UBND tỉnh, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

CT Chu Ngọc Anh

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

17

Nghị quyết về giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh

9

Sở Tài nguyên & Môi trường

TT UBND; UBND tỉnh; TTTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

18

Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

9

Khu DTLS Đền Hùng

TT UBND, UBND tỉnh; TTTU, BTVTU; HĐND

PCT Hà Kế San

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

19

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

Tháng 10

Sở Tài chính

TT UBND, UBND tỉnh; TTTU, BTVTU; HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

20

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

10

Sở Kế hoạch &Đầu tư

TT UBND, UBND tỉnh; TTTU, BTVTU; BCH, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

21

Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015.

10

Sở Tài chính

TT UBND; UBND tỉnh; TTTU, BTV, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

22

Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2015

10

Sở KH & ĐT

TT UBND; UBND tỉnh; TTTU, BTV TU; HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

23

Quyết định về phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Tháng 11

Sở VH-TT&DL

TT UBND tỉnh
UBND tỉnh

PCT Hà Kế San

 

24

Quyết định về điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh PhúThọ đến năm 2020

11

Sở KH&ĐT

TT UBND; UBND tỉnh TTTU, BTVTU; BCH

PCT Nguyễn Đình Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40