Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi năm 2013

Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Tấn
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 19/12/2012 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban của huyện, căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị.

Điều 3. UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của xã, thị trấn thông qua HĐND xã, thị trấn, để trình duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

Năm 2013, năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X giai đoạn 2010 -2015, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước dự đoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí một số mặt còn khó khăn hơn năm 2012. Huyện Củ Chi tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2013.

Quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU Hội nghị lần thứ 12 Thành ủy khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013, Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013; Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 19/12/2012 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Nay UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013, với nội dung như sau:

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

I. TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: Tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và hướng phát triển bền vững. Tăng giá trị sản xuất toàn ngành từ 17,94% - 18% so cùng kỳ, trong đó công nghiệp tăng 20,03%, thương mại dịch vụ tăng 17,46%, nông nghiệp tăng 8% - 8,5% so với năm 2012. Giao thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Phòng Kinh tế huyện:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của UBND thành phố về phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 - 2015, và Quyết định 5930/QĐ-UBND của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn 2025; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về Nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X. Tập trung xây dựng 18 xã nông thôn mới đến năm 2015 cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, tiếp tục nâng chất các tiêu chí 02 xã Tân Thông Hội và Thái Mỹ. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện đến năm 2020; thực hiện Đề án quy hoạch, bảo vệ, phát triển các loại rừng và mảng xanh giai đoạn 2011 - 2015 định hướng năm 2020. Đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh cuối năm 2013 trên địa bàn 1,15%.

- Tiếp tục vận động các chủ nhà trọ không tăng giá. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng. Có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra bùng phát dịch cúm gia cầm, gia súc trên địa bàn huyện, xử lý kiên quyết khi có hiện tượng bệnh phát sinh. Triển khai Đề án, các chương trình phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn, thực hiện chương trình phát triển rau an toàn, hoa kiểng giai đoạn 2012-2015.

- Tiếp tục thực hiện qui trình sản xuất nông nghiệp tốt (VIETGAP) cả trong chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản. Tiếp nhận chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cây ăn trái và rau ăn quả nhằm triển khai rộng trên địa bàn huyện.

- Thực hiện hỗ trợ nông dân về vốn vay phục vụ sản xuất theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND của UBND thành phố. Củng cố các tổ sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp nhằm phục vụ cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản và các dịch vụ khác.

- Tiêm phòng gia súc kịp thời và đạt tỷ lệ cao nhất, tránh hiện tượng dịch bệnh gia súc phát sinh, đào tạo và nâng cao tay nghề cho lực lượng thú y huyện.

- Phối hợp Đội quản lý thị trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường xuyên triển khai các đợt khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết, lễ hội lớn trong năm 2013. Phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, đầu cơ, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tham mưu cho UBND huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giới thiệu và kêu gọi đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của huyện.

2. Phòng Quản lý đô thị huyện:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2011 - 2015 và các Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn huyện; thường xuyên nghiên cứu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, thành phố nhằm hướng dẫn, hỗ trợ khuyến khích chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở phục vụ an sinh xã hội.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tập trung việc thẩm định và phê duyệt các hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, 1/500. Lập thẩm định và phê duyệt 16 hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu thuộc chức năng đô thị trên địa bàn huyện, quy mô 1.785 ha. Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của huyện: trường học, trạm y tế, bệnh viện khu vực, các công trình hạ tầng kỹ thuật - văn hóa xã hội của các xã nông thôn mới.

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tham mưu cho UBND huyện các dự án, các khu vực quy hoạch kêu gọi đầu tư, tiêu chí, chỉ tiêu đầu tư và tham mưu UBND huyện thành lập Tổ thông tin dự án để cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh việc đầu tư trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình. Quản lý duy tu và chăm sóc hoa viên, cây kiểng.

- Phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy. Xử lý có hiệu quả các điểm, khu vực ngập úng cục bộ, thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy của kênh, rạch.

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện:

- Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu cho người dân (đủ điều kiện và không đủ điều kiện) đạt 100%. Phấn đấu tỷ lệ thu phí vệ sinh môi trường đạt của các xã 70%, riêng thị trấn, xã Tân Thông Hội đạt 80% tổng số hộ dân toàn huyện (kể cả hộ XĐGN). Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại thu gom được xử lý 100%. Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý 100%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 95%.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 về chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015. Hạn chế tối đa mức độ ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn do sản xuất và giao thông. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu vực dân cư tập trung.

- Tập trung rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao thuê đất nhưng chưa đầu tư xây dựng để có phương án xử lý kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quần chúng, nhân dân về bảo vệ môi trường. Tập trung quản lý việc thu gom rác dân lập, nâng cao năng lực và hiệu quả của lực lượng thu gom rác dân lập, công lập. Ngăn chặn tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra đường phố, xuống kênh, rạch. Xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện điều hành ngân sách theo đúng dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Cân đối các nguồn thu, đảm bảo các khoản chi thường xuyên; chi cải cách tiền lương; chi đầu tư phát triển và các khoản chi theo chương trình mục tiêu của huyện.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi tiêu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ, công khai minh bạch chi ngân sách nhà nước, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước. Phối hợp các ngành thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị, các xã, thị trấn không để vi phạm xảy ra.

- Phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế tập trung rà soát, phân loại, sắp xếp các dự án đầu tư để tham mưu UBND huyện bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư đối với các công trình, các dự án cấp bách.

- Tập trung thực hiện việc xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước qua sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo phương án được UBND thành phố phê duyệt. Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Thành phố phân cấp và ngân sách huyện đạt trên 95% vốn giao năm 2013.

5. Chi Cục thuế huyện:

- Phấn đấu thực hiện vượt 10% dự toán thu năm 2013 theo chỉ tiêu được giao. Tập trung thu hết thuế đọng năm 2012. Đẩy mạnh ngăn chặn gian lận và thất thu thuế, tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp khai lỗ trong nhiều năm liền.

- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo ý thức ngày càng cao về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Triển khai phân loại nợ thuế, thực hiện các thủ tục xử lý nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, thu ngay các khoản nợ có khả năng thu, giải quyết các khoản nợ chờ xử lý, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế.

6. Thanh tra Xây dựng huyện:

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch, phân lô nền trái phép và vi phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình.

- Tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp khiếu nại của công dân có hiệu lực pháp luật đạt trên 90%.

7. Ban quản lý ĐTXDCT huyện chủ trì:

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện do Ban Quản lý ĐTXDCT huyện làm chủ đầu tư, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ.

- Rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của huyện, khẩn trương khởi công các dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư.

- Tăng cường vai trò giám sát đầu tư, giám sát tư vấn, giám sát thi công, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt trên 95% vốn tập trung Thành phố, hạn chế điều chỉnh vốn công trình.

8. Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng:

- Đẩy nhanh tiến độ hiệp thương đền bù, đảm bảo giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng trình tự thủ tục và các chế độ chính sách qui định.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố tham mưu thành phố phê duyệt đơn giá bồi thường đất để phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và thành phố. Thực hiện kiểm kê tài sản người dân trung thực, đầy đủ, chính xác.

II. TIẾP TỤC CHĂM LO ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng thuộc diện chính sách; có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để nâng cao khả năng tự vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tối đa hiện tượng tái nghèo; đẩy mạnh hơn nữa tính hiệu quả trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nhất là lao động nông thôn; tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo và diện chính sách.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “giảm nghèo - tăng hộ khá” giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4% theo tiêu chí 12 triệu/người/năm và giảm tỷ lệ thất nghiệp 2,2%, tạo thêm việc làm mới và ổn định cho người dân.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay giải quyết việc làm; tổ chức triển khai, thông tin, tuyên truyền hướng dẫn và phổ biến những qui định của pháp luật lao động cho các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

- Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 kết hợp với triển khai Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 và Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình về bảo vệ trẻ em; chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020;

- Phối hợp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã, thị trấn không còn tệ nạn ma túy, mại dâm. Giải quyết kịp thời các vụ đình lãng công trái phép.

2. Ngành Y tế huyện:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, diện chính sách có công và trẻ em dưới 6 tuổi. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, nhất là khu vực tư nhân theo đúng qui định pháp luật.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình để đạt mục tiêu hạ tỷ lệ sinh 0,024%0 và giảm sinh con thứ ba 3,7%. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng, đảm bảo 100% Trạm Y tế xã, thị trấn có Bác sĩ; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 2,5%.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở đủ điều kiện.

 - Duy trì các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, quai bị… Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Thực hiện tốt Chủ đề năm học 2012 - 2013Tích cực đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng trường học tiên tiến, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập.

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 16/10/2012 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục lý tưởng, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử truyền thống cho học sinh.

- Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đồng thời huy động hết số học sinh này vào lớp 10 hệ phổ thông, bổ túc hoặc các trường nghề; duy trì sĩ số học sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh lưu ban, nghỉ, bỏ học giữa chừng ở các trường phổ thông.

- Tiếp tục duy trì huyện đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục các bậc học và phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục, Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng các cấp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

- Xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng 05 trường đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất (nâng tổng số trường được xây đạt chuẩn là 43 trường).

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện trọng đại của đất nước trong năm. Tăng cường hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội huyện, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động văn hoá biến tướng, dễ phát sinh TNXH, các quảng cáo sai quy định.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện xây dựng xã văn hóa gắn với xã nông thôn mới 05 xã. Tiếp tục thực hiện xây dựng nếp sống “Văn minh mỹ quan đô thị”. Tiếp tục hướng dẫn xây dựng góc truyền thống tại các ấp, khu phố.

- Phát triển thể dục thể thao quần chúng; trong đó chú trọng bồi dưỡng năng khiếu ở các bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

- Phối hợp Văn phòng UBND huyện, Phòng Nội Vụ đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và hoàn thiện nâng cấp ứng dụng các phần mềm quản lý hành chính nhà nước cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho công dân, doanh nghiệp.

III. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Phòng Nội vụ chủ trì:

- Phối hợp các phòng, ban đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính chung của huyện theo hướng đơn giản hóa thủ tục, kiểm soát chặt chẽ những thủ tục mới phát sinh. Rà soát, cải tiến qui trình, thủ tục trong nội bộ cơ quan nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Triển khai nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước, nhằm tăng cường trách nhiệm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

- Phối hợp với Thanh tra huyện, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan hành chính để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng.

2. Phòng Tư pháp chủ trì:

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện tổng kết chương trình ban hành văn bản năm 2012 và dự kiến chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý năm 2013 trên địa bàn huyện. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch; tiếp tục triển khai thực hiện tổng rà soát, thống kê, lập danh sách và lập hồ sơ đối với các cá nhân có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam.

3. Thanh tra huyện chủ trì:

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi tiền, tài sản vi phạm về cho ngân sách nhà nước; kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, không chấp hành nhằm tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh, kiểm tra.

- Tập trung thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.

4. Văn Phòng UBND huyện: Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảm bảo công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định, phản ảnh kịp thời các trường hợp khiếu kiện đông người và các tình huống phức tạp.

IV. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì có kế hoạch phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2013 ở 2 cấp, trong đó có 5% là Đảng viên được kết nạp từ 6 tháng trở lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu theo quy định (1,60%); Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương. Phối hợp với Công an huyện tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện tổ chức triển khai thực hành diễn tập phòng thủ DT 2013 đạt kết quả cao.

2. Công an huyện chủ trì:

- Phối hợp các phòng, ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm trên 7% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án 72%, trong đó trọng án đạt 90%, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn xã hội ngay từ địa bàn tổ nhân dân, tổ dân phố, ấp, khu phố; tiếp tục giữ vững 140 ấp, khu phố không có tội phạm ẩn náu, nếu phát hiện phải xử lý kịp thời và xây dựng thêm 10 ấp, khu phố; tiếp tục tập trung các biện pháp chuyển hóa khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của lực lượng tổ an ninh nhân dân, Bảo vệ Dân phố.

- Phối hợp với các đoàn thể, các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt chủ đề “Năm 2013, năm an toàn giao thông” theo chủ trương của Thành phố, kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Phối hợp BCH Quân sự huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2013 đạt kết quả tốt.

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện:

Phối hợp các phòng, ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy và phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2013:

Để huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2012, thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2013 theo Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 19 tháng 12 năm 2012 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 khóa X đã thông qua.

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 30 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và đô thị của huyện. Các xã, thị trấn hoàn thành 46 chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã - thị trấn và 03 chỉ tiêu giao không tính điểm thi đua. Khối chính quyền hoàn thành 6 chỉ tiêu ký kết giao ước thi giữa Chủ tịch UBND huyện với thủ trưởng các phòng, ban.

2. Căn cứ kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách huyện năm 2013, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện ngay. Hàng tháng, hàng quí phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

3. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

4. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án lớn quan trọng; cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp do huyện quản lý.

5. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cấp học, ngành học. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng, chống có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm.

6. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các chính sách an sinh xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, dân nghèo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác được phân công phụ trách. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép đầu tư… Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

7. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện bố trí lịch giao ban hàng tháng về tình hình kinh tế - xã hội để Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách huyện năm 2013, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội huyện bền vững.

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này./.

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2013

Văn phòng UBND huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 01/2013

2

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quí I; 6 tháng, 9 tháng, cả năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối năm 2013

Văn phòng UBND huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I, II, III, IV

3

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 01/2013

4

Kế hoạch phát triển giao thông, thủy lợi giai đoạn 2012-2020

Phòng Quản lý đô thị huyện- Phòng Kinh tế huyện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

5

Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, gắn môi trường giai đoạn 2012-2015

Phòng Quản lý đô thị huyện - Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

6

Kế hoạch phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ giai đoạn 2012-2020

Phòng Kinh tế huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

7

Kế hoạch phát triển hạ tầng thông tin, truyền thông giai đoạn 2012-2020

Văn phòng UBND huyện - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

8

Kế hoạch phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

9

Kế hoạch phát triển hạ tầng y tế giai đoạn 2012-2020

Phòng Y tế huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

10

Kế hoạch phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2012-2020

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

11

Kế hoạch nâng chất lượng hoạt động của các ấp-khu phố văn hóa năm 2013

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

12

Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị năm 2013.

Phòng Nội vụ huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

13

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2013

Phòng Nội vụ huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

14

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2013.

Phòng Kinh tế huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

15

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ngập nước của huyện năm 2013.

Phòng Quản lý đô thị huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

16

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường của huyện năm 2013.

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

17

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắt giao thông năm 2013

Công an huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

18

Kế hoạch nâng chất lượng hoạt động các góc truyền thống tại các ấp, khu phố năm 2013.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

19

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2013; kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, chương trình công tác của UBND huyện năm 2014

Văn phòng UBND huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

20

Chương trình vận động thực hiện tiết kiệm điện năm 2013

Phòng Kinh tế huyện, Công ty điện lực Củ Chi

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

21

Báo cáo tình hình giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2013

Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

22

Kế hoạch phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013

Phòng Quản lý đô thị huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

23

Kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2013

Phòng Y tế

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

24

Kế hoạch CMC-PCGD các bậc học năm 2013.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

25

Kế hoạch thực hiện công tác chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2013

Phòng Y tế - Trung tâm Y tế dự phòng huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

26

Kế hoạch công tác gia đình năm 2013

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

27

Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2013.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202