Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Hoàng Công Lự
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 15 tháng 1 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính Phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-TTg , ngày 13 tháng 01 năm 2011 về việc thành lập Ban Quản lý;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số: 51/TTr-BQL ngày 05 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế Phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quy chế ban hành kèm Quyết định này thay thế Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan đến khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND (b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NL, KTTH, TTTH, CNXD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Lự

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2013 của UBND tỉnh Gia Lai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (Sau đây gọi tắt là Ban Quản lý); các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (Sau đây gọi tắt là các Sở); UBND các huyện, thành phố, thị xã (Sau đây gọi tắt là các UBND Huyện) có Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các nội dung khác chưa quy định trong quy chế này được áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Ban Quản lý thực hiện cơ chế chủ trì hoặc phối hợp theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, góp phần thúc đẩy Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, hiệu quả và đúng quy hoạch.

2. Ban Quản lý, các Sở, UBND cấp huyện trước tiên phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng thời phối hợp có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

3. Việc phối hợp dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp.

4. Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ không làm giảm vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cơ quan tham gia; cách thức phối hợp không cản trở công việc của nhau.

5. Mọi hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp thông qua cơ quan đầu mối là Ban Quản lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

6. Đối với các vấn đề liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương, Ban Quản lý thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

7. Ban Quản lý và đơn vị phối hợp xử lý, trao đổi thông tin về tình hình đầu tư và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp; giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa phát hiện, xử lý các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật... của các doanh nghiệp, người lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan: Ban Quản lý, các Sở, UBND các huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo chức năng quyền hạn được giao tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối với các công việc đã được quy định theo Cơ chế “một cửa liên thông”: Khi nhận được hồ sơ, tài liệu do Ban Quản lý chuyển đến, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hoặc các đồng chí lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, giải quyết phần việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình theo đúng nội dung và thời gian đã được quy định hoặc được yêu cầu.

3. Đối với các công tác phát sinh trong quá trình thực hiện: Tùy theo nội dung nhiệm vụ và công việc cần phối hợp, Lãnh đạo hoặc chuyên viên Ban Quản lý trực tiếp làm việc với Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan đơn vị phối hợp bàn bạc thống nhất, trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch công tác, nếu cần thiết lập văn bản trình cấp thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết công việc theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Uỷ quyền

Ban Quản lý thực hiện và được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 37 và điều 38 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quản lý về đầu tư

1. Ban Quản lý

a) Đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp, bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 37 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

b) Điều chỉnh, thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

c) Trước khi cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Ban Quản lý có trách nhiệm lấy ý kiến tham gia của các ngành liên quan. Thời gian các ngành tham gia ý kiến không quá 5 ngày làm việc (và không quá 30 ngày đối với các vấn đề có liên quan đến công tác an ninh), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.

d) Định kỳ hàng tháng, quý, năm Ban Quản lý có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi các Sở, ban, ngành liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp; xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, để vận động thu hút nguồn vốn đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

c) Xây dựng phương án huy động các nguồn vốn, kế hoạch hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các dự án đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

d) Tổ chức các chương trình, hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý phục vụ công tác kêu gọi, xúc tiến và lập dự án đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

3. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý cấp mã số doanh nghiệp (mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp) trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời đăng ký kinh doanh gắn với thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

b) Tham gia ý kiến về ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp.

c) Tổ chức thực hiện việc quản lý thu thuế, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp thực hiện các quy định về thuế, phí và lệ phí theo quy định của các luật thuế.

Điều 6. Công tác quản lý Quy hoạch, xây dựng

1. Ban Quản lý

a) Lập Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Thủ Tướng Chính Phủ quyết định theo thẩm quyền;

b) Lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Thủ Tướng Chính Phủ quyết định theo thẩm quyền;

c) Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp đã được phê duyệt trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

d) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của các Khu công nghiệp, các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch;

e) Tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư xây dựng; trực tiếp tham gia ý kiến thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C và gửi hồ sơ dự án tới các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ để có ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm A đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu.

g) Cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu;

h) Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác thuộc thẩm quyền đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

i) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

k) Quản lý xây dựng theo quy hoạch đối với dự án của các nhà đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp.

2. Sở Xây dựng

a) Phối hợp Ban Quản lý Lập quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, gắn liền với khu đô thị, khu kinh doanh tập trung khác trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền;

b) Chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu (bao gồm những quy hoạch điều chỉnh)

c) Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; công tác quản lý và phát triển đô thị trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

d) Phối hợp với Ban Quản lý quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

e) Phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp; xử lý hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

3. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý và các ngành liên quan xây dựng, rà soát bổ sung, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành công thương và theo dõi tổng hợp các hoạt động quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

4. UBND huyện

Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra các công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu; xử lý hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Điều 7. Quản lý, sử dụng đất đai

1. Ban Quản lý

a) Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trong Khu kinh tế cửa khẩu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp, Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Hướng dẫn công khai các loại hồ sơ, trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, trong các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu.

d) Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nước chuyên dùng và thực hiện việc quản lý đất đai trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;

e) Quyết định cho thuê đất, giao lại đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu theo đúng quy định và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt tại các khu chức năng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Ban Quản lý;

f) Bàn giao mốc giới khu đất trên bản đồ và ngoài thực địa; ký hợp đồng thuê đất, lập trích lục bản đồ khu đất, hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

g) Xây dựng phương án đơn giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất hàng năm tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trình Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành;

h) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp khi có quyết định giao, cho thuê đất của Ban Quản lý;

i) Phối hợp UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp khi có quyết định giao, cho thuê đất của Ban Quản lý;

k) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

m) Phối hợp UBND cấp huyện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu và khu dịch vụ gắn liền với Khu công nghiệp;

n) Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định của cấp có thẩm quyền;

p) Theo dõi, kiểm tra, báo cáo định kỳ tình hình sử dụng đất; Phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm trong Khu kinh tế cửa khẩu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt để giao cho Ban Quản lý quản lý sử dụng;

b) Phối hợp Ban Quản lý, Sở Tài chính, Cục thuế và các ngành có liên quan xác định, xây dựng mức thu tiền sử dụng, tiền thuê và mức miễn, giảm đối với đất, mặt nước chuyên dùng;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo đề nghị của Ban Quản lý;

d) Phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất tại các khu chức năng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Ban Quản lý; Thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm Chủ trì cùng với Ban Quản lý, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục thuế thẩm định giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo đề nghị của Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

4. Cục Thuế tỉnh

a) Có trách nhiệm tính và thông báo cho chủ đầu tư nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, các khoản thu khác vào Kho bạc Nhà nước theo quy định;

b) Có ý kiến về việc xác định ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế theo quy định.

5. UBND huyện

a) Cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trong nước được cho thuê đất hoặc giao đất theo đề nghị của Ban Quản lý;

b) Phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại các khu chức năng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Ban Quản lý;

c) Chỉ đạo Chi cục thuế cấp huyện tính và thông báo cho hộ gia đình, cá nhân nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, các khoản thu khác vào Kho bạc Nhà nước theo quy định và có ý kiến về việc xác định ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế theo quy định.

Điều 8. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

1. Ban Quản lý

Cử lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý tham gia vào Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng liên quan đến đất khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc và Trung tâm phát triển quĩ đất thực hiện nhiệm vụ của Sở được quy định tại Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính Phủ và các văn bản pháp luật có liên quan thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

b) Chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. UBND huyện: (Nơi có đất thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp)

a) Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan công bố quy hoạch quỹ đất thu hồi để đền bù xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

b) Thành lập và chỉ đạo Hội đồng đền bù, hỗ trợ, tái định cư lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

c) Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bàn giao mặt bằng đất sạch cho Ban Quản lý;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các vấn đề liên quan khác; thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Công tác quản lý Môi trường

1. Ban Quản lý

a) Tuyên truyền, phổ biến các chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

b) Tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo thẩm quyền để thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi đã được thông qua Hội đồng thẩm định;

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường;

đ) Quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

e) Chủ trì, phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường;

g) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xác nhận chất lượng công trình xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

h) Tiếp nhận và tổ chức giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về ô nhiễm môi trường trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về ô nhiễm môi trường trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp với khu vực bên ngoài.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc việc chấp hành Pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo đề nghị của Ban Quản lý; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

b) Xác nhận chất lượng hệ thống xử lý chất thải chung của Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

c) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan xác nhận chất lượng công trình xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

d) Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp;

đ) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

e) Tham gia Hội đồng thẩm định các Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo thẩm quyền để thẩm định các Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp.

g) Chủ trì thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật của Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Ban Quản lý làm tốt công tác bảo vệ môi trường; tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường;

4. UBND cấp huyện

a) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp thuộc địa bàn huyện theo thẩm quyền;

b) Tham gia Hội đồng thẩm định các Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo thẩm quyền để thẩm định các Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp.

Điều 10. Công tác quản lý lao động:

1. Ban Quản lý

Thực hiện theo Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội “hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao” theo đó uỷ quyền cho Ban Quản lý thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm và năm năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cho khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

b) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể; nội quy an toàn vệ sinh; nội quy an toàn lao động; hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

c) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.

d) Hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc: ký kết hợp đồng lao động, xây dựng nội quy lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động; đăng ký và tuyển dụng lao động theo quy định và theo uỷ quyền của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

e) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Lao động Thương binh và xã hội, các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra, điều tra tai nạn lao động; giải quyết việc tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

g) Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn thành lập và phát triển các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

h) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo UBND Tỉnh và các ngành liên quan các vấn đề quản lý lao động trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

f) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

2. Sở Lao động Thương binh và xã hội

a) Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Phối hợp giải quyết đình công, bãi công, tranh chấp lao động tập thể, khiếu nại, tố cáo về lao động trong các doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan điều tra tai nạn lao động xảy ra trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

c) Chủ trì thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật lao động; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

d) Hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ đạo đôn đốc các phòng chức năng, Trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định.

4. Sở Y tế

Phối hợp Ban Quản lý có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở, nhà máy sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý giám sát môi trường lao động; theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động; thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe đối với người lao động; phát hiện và điều trị, can thiệp y tế kịp thời đối với các bệnh, dịch bệnh đối với lực lượng lao động trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

5. UBND huyện

Chủ trì cùng các ngành chức năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, bãi công theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Nghị định 133/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động.

Điều 11. Công tác quản lý tài chính

1. Ban Quản lý

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường và Sở Tài chính định kỳ 5 năm, xem xét xây dựng lại giá thuê đất và phí sử dụng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trình UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội từng thời kỳ.

b) Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi áp dụng chế độ kế toán Việt nam có nhu cầu bổ sung, sửa đổi và làm thủ tục đăng ký chế độ kế toán với Bộ Tài chính theo quy định.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, kiểm tra Công ty hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kế toán, kiểm toán, chế độ tài chính và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổng hợp dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp hàng năm của Ban Quản lý theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

3. Bộ phận thường trực pháp lệnh phí và lệ phí của tỉnh:

Thẩm định các mức phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước áp dụng tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các lĩnh vực khác xảy ra trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp có loại nhà nước có khung thì chuyển Sở Tài chính.

Điều 12. Quản lý an ninh và trật tự xã hội

1. Công an tỉnh:

Chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp.

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Quản lý, Công ty hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế và đảm bảo về an ninh trật tự (ANTT) trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và của ngành công an.

b) Chỉ đạo phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thẩm tra, phê duyệt phương án PCCC các dự án, công trình đầu tư trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp. Tổ chức tập huấn về công tác PCCC, tham mưu, hướng dẫn lập phương án và thực tập phương án PCCC cho doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp. Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra thực hiện công tác PCCC của các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

c) Tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công tác quản lý, đăng ký tạm trú, tạm vắng của doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

d) Tham mưu, hướng dẫn cho Công ty hạ tầng, các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp xây dựng lực lượng bảo vệ theo Nghị định số 73/2001/NĐ-CP , ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ CQDN. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của Công ty hạ tầng và doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp khi có yêu cầu.

e) Thường xuyên thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình khác liên quan đến hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ CTHT và doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

f) Thực hiện công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ của địch và các loại tội phạm khác nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

g) Phối hợp với Ban Quản lý điều tra, xác minh các hoạt động nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế có tác động hưởng đến môi trường đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

h) Phối hợp với Ban Quản lý bảo vệ các đoàn khách cấp cao đến thăm, làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp; quản lý hoạt động của các đoàn nước ngoài đến làm việc với Ban Quản lý, CTHT và doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

i) Tham mưu, hướng dẫn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng:

a) Tổ chức thực hiện các quy định của Hiệp định, Hiệp ước về biên giới, Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và các quy định của pháp luật liên quan đến chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu kinh tế cửa khẩu (ở khu vực biên giới). Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu biên giới và trong khu kinh tế cửa khẩu.

b) Tổ chức thực hiện việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động tại cửa khẩu vì lý do quốc phòng, an ninh, lý do đặc biệt khác theo quyết định của người, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền.

c) Chỉ đạo Đồn biên phòng 721, 723, 725 nằm trong khu kinh tế cửa khẩu (theo quyết định số 139/2001/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu) thực hiện chế độ trao đổi thông tin về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tình hình xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu kinh tế cửa khẩu (ở khu vực biên giới).

d) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và phối hợp với Công an tỉnh quản lý lưu trú, đi lại của người và phương tiện trong khu kinh tế cửa khẩu; chỉ đạo Đồn biên phòng chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

e) Khi có tình hình phức tạp tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện để kiểm soát lưu động hoặc cố định trên các trục đường giao thông để kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong khu kinh tế cửa khẩu (ở khu vực biên giới).

f) Phối hợp với Hải quan và các ngành chức năng đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới.

3. Sở Công Thương

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng bảo quản và vận chuyển hóa chất, vật liệu cháy nổ, khí ga hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng vào chai; giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và cấp các loại giấy chứng nhận có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

4. UBND huyện

Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với Ban Quản lý, CTHT và các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

5. Ban Quản lý

a) Phối hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu để các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

b) Phối hợp với cơ quan Công an xây dựng các quy định nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của CTHT và doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

c) Phát động phong trào thi đua tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nội bộ và các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp.

d) Thành lập lực lượng bảo vệ của khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp; phối hợp với cơ quan Công an, lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự chung trong khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp.

e) Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy định 118/QĐ của UBND tỉnh v/v quản lý đoàn vào, đoàn ra và đối với các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp, không để kẻ địch có cơ hội móc nối, lôi kéo phá hoại nội bộ, phá hoại về kinh tế và làm lộ lọt bí mật nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Điều 13. Kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

1. Cục Hải quan

a) Thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hoá, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ với Ban Quản lý, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Quản lý thị trường phục vụ quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa tại cửa khẩu; cung cấp kịp thời những thông tin nghiệp vụ liên quan đến tội phạm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động của Hải quan theo quy chế phối hợp giữa ngành Hải quan với các ngành chức năng.

c) Hỗ trợ lực lượng Công an khi có yêu cầu hoạt động nghiệp vụ, điều tra, trinh sát, xác minh hay bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật về hải quan tại khu vực kiểm soát và địa bàn hoạt động của Hải quan.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng

Phối hợp với Cục Hải quan Gia Lai-Kontum giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các Sở: Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Văn hoá Thể thao Du Lịch, Thông tin Truyền thông, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý thực hiện, giải quyết những công việc có liên quan đến hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh theo đề nghị của Ban Quản lý.

4. Ban Quản lý

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh tại Khu kinh tế cửa khẩu.

Điều 14. Công tác quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đánh giá trình độ công nghệ; thẩm tra công nghệ, đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ, tư vấn đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ đối với dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

b) Hướng dẫn sử dụng phương tiện đo và các hoạt động đảm bảo đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá trong sản xuất kinh doanh được phân công quản lý. Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia xây dựng và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế,… theo yêu cầu quản lý của Nhà nước;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp; nắm bắt nhu cầu đăng ký, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên các chuyên mục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu công nghiệp trên phương tiện truyền thông;

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khảo sát nhu cầu và hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký xác lập, bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế giải pháp hữu ích;

đ) Tuyên truyền, phát động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, Trung ương;

e) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp khai báo, đăng ký sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ và thống kê thiết bị bức xạ, nguồn bức xạ, chất thải phóng xạ theo quy định của pháp luật; tổ chức đo đạc phông phóng xạ, quan trắc bức xạ trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

g) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý trong việc phổ biến các nội dung đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp;

h) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý tổ chức các hoạt động hỗ trợ như: tổ chức các hội chợ, triển lãm; xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và công nghệ; hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; giới thiệu hoặc chuyển giao các công trình, chương trình khoa học công nghệ đã nghiên cứu thành công vào ứng dụng trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp; đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước phục vụ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung;

i) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý theo dõi và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước về khoa học và công nghệ; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ; xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu theo thẩm quyền;

k) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp.

2. Ban Quản lý

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt các nội dung nêu trên về quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm;

b) Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn về hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và an toàn điện cho cán bộ quản lý năng lượng, các cán bộ và nhân viên của các doanh nghiệp, các tổ chức quản lý điện trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình của ngành công nghiệp theo định hướng của tỉnh.

3. Sở Công Thương

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ và an toàn điện hàng năm cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức hoạt động điện lực tại các doanh nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn điện đối với các tổ chức sử dụng điện và thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các Khu công nghiệp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Ban Quản lý khu kinh tế báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản về các công việc đã triển khai và công tác phối hợp với các ngành liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban Quản lý báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Điều 16. Thanh tra, kiểm tra

Các cơ quan nhà nước có chức năng về thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý trong việc xây dựng và tổ chức kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng về hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp phải được thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã xây dựng. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất phải thông báo và có sự phối hợp với Ban Quản lý.

Điều 17. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy chế sẽ được khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa hợp lý cần điều chỉnh, các vấn đề phát sinh cần bổ sung, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp, các Nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Ban Quản lý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7