Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 10/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÒNG XÂY DỰNG-ĐÔ THỊ QUẬN, HUYỆN THÀNH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Thông tư số 1102/LB-TT ngày 25 tháng 12 năm 1996 của Liên Bộ Xây dựng - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý Nhà nước về ngành Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 1130/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui chế thẩm định, xét duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình xây dựng tại Hà Nội;
Căn cứ quyết định số 2863/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định cấp phép xây dựng các công trình trong địa bàn Thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông công chính và Kiến trúc sư trưởng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Đổi tên Phòng Xây dựng - đô thị các quận, huyện thành Phòng Quản lý đô thị.

Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính, Kiến trúc sư trưởng Thành phố.

Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện có nhiệm vụ:

1. Căn cứ phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, của quận, huyện, hướng dẫn của Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Phòng Quản lý đô thị chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch - đầu tư xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đầu tư xây dựng, phát triển và sửa chữa nhà ở, qui hoạch và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng trình UBND quận, huyện phê duyệt và trỉên khai kế hoạch đã được duyệt.

2- Hướng dẫn các tổ chức và nhân dân thực hiện các văn bản pháp qui của Nhà nước, của UBND thành phố về quản lý qui hoạch, quản lý xây dựng, quản lý giao thông, đô thị. Tổng hợp và kiến nghị với UBND quận, huyện, UBND thành phố bổ sung các chính sách, thể lệ, qui định cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

3- Giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng và giao thông, đô thị trên địa bàn bao gồm:

- Kiểm tra việc thực hiện các qui định về quản lý và sử dụng các công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên môn, các phòng, ban có liên quan của quận, huyện giữ gin trật tự xây dựng đô thị.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

- Phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những công trình xây dựng giao thông đô thị hư hỏng (như: điện, nước, cống rãnh, vườn hoa, cây xanh, hè đường...) với UBND quận, huyện và các Sở chuyên ngành.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động sản xuất - kinh doanh vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong qúa trình xây dựng.

- Quản lý hồ sơ hoàn công công trình do quận, huyện đầu tư xây dựng.

4- Hướng dẫn các chủ đầu tư thuộc quận, huyện lập dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình do quận, huyện quản lý theo phân cấp. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng theo đúng qui định của Nhà nước và UBND thành phố.

5- Tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo qui định của UBND thành phố.

6- Tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các công trình sử dụng vốn Nhà nước do UBND quận, huyện quyết định đầu tư trình UBND quận, huyện phê duyệt theo phân cấp.

Tổ chức thẩm định, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn quận, huyện có mục tiêu sản xuất kinh doanh với mức vốn theo qui định trình UBND quận, huyện phê duyệt.

7- Phối hợp với Phòng Kế hoạch quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trên địa bàn thực hịên đấu thầu, chọn thầu theo đúng qui chế đấu thầu của Nhà nước và qui định của UBND thành phố

Cùng với Phòng, Ban có liên quan giúp Chủ tịch UBND quận, huyện (với tư cách là Chủ nhiệm điều hành dự án thực hiện nhiệm vụ của chủ đâù tư) để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo qui định đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định đầu tư.

Tham gia Hội đồng đền bù và giải tỏa mặt bằng các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các Phòng, Ban có liên quan giúp UBND quận, huyện tổ chức thẩm định đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn có tổng mức chi phí đền bù từ 500 triệu đồng trở xuống mà không thuộc quyền Thành phố quyết định đầu tư.

8- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ xin thành lập các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh thuộc ngành xây dựng, giao thông, đô thị trình UBND quận, huyện cấp giấy phép hoặc xác nhận để UBND thành phố cấp giấy phép thành lập theo qui định.

- Hướng dẫn, kiểm tra và xác nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, tư vấn xây dựng, khảo sát, thiết kế, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải thô sơ, cơ giới của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh chuyển Sở quản lý chuyên ngành cấp chứng chỉ hành nghề theo qui định, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Quản lý và kiểm tra tư cách hành nghề xây dựng, tư vấn xây dựng, khảo sát, thiết kế, khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải thô sơ, cơ giới của các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn theo qui định của Nhà nước và của Thành phố.

9- Giúp UBND quận, huyện về lĩnh vực chuyên môn trong việc xử lý khiếu kiện do xây dựng công trình gây lún, nứt, hư hỏng các công trình lân cận.

10- Tổ chức lập các báo cáo thống kê định kỳ cho UBND quận, huyện, Sở chuyên ngành, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác ngành hàng năm.

Điều II: Phòng Quản lý đô thị quận, huyện được sử dụng con dấu riêng theo qui định của Nhà nước.

Điều III: tổ chức bộ máy của Phòng Quản lý - đô thị gồm 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng và một số chuyên viên, cán sự. Biên chế của Phòng được sử dụng từ 10 đến 12 người (ở quận), từ 8 đến 10 người (ở huyện)

Điều IV: Quyết định này thay thế quyết định số 4587/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 1997 của UBND thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều V: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông công chính, Kiến trúc sư trưởng Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều V
- Lưu
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/1998/QĐ-UB ngày 10/04/1998 về việc đổi tên Phòng Xây dựng-đô thị quận, huyện thành Phòng Quản lý đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.281

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!