Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 04/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 174/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 390/TTr-SKHCN ngày 22/12/2011 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 174

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

 

1

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở

Đã được thay thế

 

2

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Đã được thay thế

 

3

Tiếp nhận phiếu đăng ký đề tài khoa học và công nghệ của các tổ chức và cá nhân đăng ký

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

4

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự án khoa học và công nghệ của các tổ chức và cá nhân đăng ký

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

5

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự án sản xuất thử nghiệm của các tổ chức và cá nhân đăng ký

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

6

Đăng ký tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật

Đã chuyển sang Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh thực hiện

 

7

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đã được thay thế

 

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đã được thay thế

 

11

Kiểm tra đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

12

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

13

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

14

Nghiệm thu dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

15

Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

18

Tuyển chọn, xét chọn dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Công văn số 2756/BKHCN-KHTC ngày 05/11/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

27

Cấp phát kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đây là một bước trong việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không là TTHC

 

28

Đăng ký hoạt động cho tổ chức giám định công nghệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chuyển giao công nghệ

 

29

Đăng ký hoạt động cho Giám định viên công nghệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chuyển giao công nghệ

 

II

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

1

Cấp phép hoạt động của cơ sở X-quang y tế

Đã được thay thế

 

2

Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép hoạt động của cơ sở X- quang y tế trong trường hợp bị mất

Đã được thay thế

 

3

Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép hoạt động của cơ sở X- quang y tế trong trường hợp bị rách, nát

Đã được thay thế

 

4

Gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở X-quang y tế

Đã được thay thế

 

6

Thủ tục khai báo hoạt động phóng xạ

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

7

Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

8

Sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở X-quang y tế

Đã được thay thế

 

9

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chuẩn đoán trong y tế)

Đã được thay thế

 

III

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 

1

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

Theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

 

2

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

 

3

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu

Theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

 

4

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký Sáng chế/giải pháp hữu ích

Theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

 

5

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Đã được thay thế

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Đã được thay thế

 

IV

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

14

Hướng dẫn đăng ký và cấp Giấy chứng nhận Mã số mã vạch

Thuộc thẩm quyền của Văn phòng GSI -Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

 

16

Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Theo điểm a, khoản 2, Điều 19, Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

17

Tiếp nhận yêu cầu đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa

Điều 6, Chương I, Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

V

Lĩnh vực Tiềm lực khoa học và công nghệ

 

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Đã được thay thế

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tổ chức khoa học và công nghệ hết thời hạn

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học trong trường hợp bị rách, nát

Đã được thay thế

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học trong trường hợp bị mất

Đã được thay thế

 

5

Đăng ký lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

Đã được thay thế

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp bị mất.

Đã được thay thế

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp bị rách, nát.

Đã được thay thế

 

8

Đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Đã được thay thế

 

9

Đăng ký thay đổi địa điểm của tổ chức KH&CN

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

10

Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động KH&CN trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

11

Đăng ký đổi tên tổ chức KH&CN trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

12

Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

13

Đăng ký thay đổi trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

14

Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệ

Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

Tổng số 48 thủ tục

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 174/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84