Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/QĐ-KSTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Người ký: Ngô Hải Phan
Ngày ban hành: 06/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
CỤC KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ- KSTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CỤC TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về ban hành quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Cục) trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

2. Áp dụng với các đơn vị trực thuộc Cục và công chức, người lao động làm việc tại Cục.

Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục

1. Bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành công khai, thông suốt, liên tục, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.

2. Một công việc chỉ giao một đơn vị chủ trì theo dõi, xử lý; trường hợp một công việc có liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì giao cho một đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, xử lý.

Đơn vị được giao chủ trì phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong giải quyết công việc. Đơn vị phối hợp phải tham gia đầy đủ, với trách nhiệm cao.

3. Một lĩnh vực công việc có thể giao cho một nhóm chuyên viên xử lý, trong đó phải xác định người chịu trách nhiệm chính.

4. Giải quyết công việc theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và của Cục.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Cục

1. Văn phòng Cục là đơn vị trực thuộc Cục, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác kế hoạch - tổng hợp; tài chính - kế toán; tổ chức cán bộ; quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; hợp tác quốc tế; quản trị; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính.

2. Văn phòng Cục giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

2.1. Công tác kế hoạch - tổng hợp:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Cục:

- Tổng hợp, xây dựng, quản lý chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Cục, Lãnh đạo Cục;

- Tổng hợp, đề xuất xây dựng kế hoạch rà soát độc lập của Cục trình Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Cục trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; kiến nghị các giải pháp bảo đảm thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục;

- Trình Cục trưởng quyết định việc điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch công tác của Cục;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục chuẩn bị nội dung, chương trình giao ban hàng tuần, tháng, quý, năm của Cục; tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Cục; thông báo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo Cục;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, dự thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục;

d) Hoàn thiện lại hoặc trực tiếp phối hợp với nhóm truyền thông chuẩn bị các bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn của Cục trưởng, của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

đ) Chủ động nghiên cứu, phát hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Cục trưởng những vấn đề cần chỉ đạo, điều hành thuộc phạm vi quản lý của Cục;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới hoặc bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí, biểu mẫu đánh giá tác động, việc tính toán chi phí tuân thủ và biểu mẫu lấy ý kiến các quy định về thủ tục hành chính;

g) Giúp Cục trưởng kiểm tra lần cuối nội dung các văn bản phát hành, gồm: văn bản tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; văn bản đề xuất xử lý các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; văn bản đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính; văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục, các báo cáo chuyên môn của Cục;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, dự án triển khai thực hiện các sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính;

k) Đề xuất phương án huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất các biện pháp xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn hướng dẫn việc nhập, gửi dữ liệu thủ tục hành chính để đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

c) Tiếp nhận, phân loại các yêu cầu cập nhật, sửa đổi từ Bộ, ngành, địa phương và chuyển giao, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện các hoạt động kiểm soát việc công bố, cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính, các văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công bố, cập nhật, sửa đổi và đăng tải hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập, duy trì hoạt động của cổng thông tin phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

2.3. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Bảo đảm nội dung, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Cục trên cơ sở dữ liệu quốc gia;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục và các đơn vị có liên quan đề xuất, xây dựng chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Cục;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mạng thông tin nội bộ Cục.

2.4. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân:

a) Tiếp nhận, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân;

b) Xử lý những phản ánh, kiến nghị về việc khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; những thông tin chung về cải cách thủ tục hành chính; những vướng mắc, kiến nghị cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục chuyển những phản ánh, kiến nghị đối với quy định về cơ chế, chính sách có nội dung không liên quan đến thủ tục hành chính cho các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ xử lý;

d) Chuyển những phản ánh, kiến nghị có nội dung quy định về thủ tục hành chính cho đơn vị trực thuộc Cục xử lý theo thẩm quyền;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để Cục trưởng báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

e) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục trong việc đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý những vướng mắc, kiến nghị cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công.

2.5. Công tác hành chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức giao ban với các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

b) Hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Cục; thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của Cục theo quy định.

2.6. Công tác quản trị:

a) Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc chung của Cục;

b) Thực hiện công tác hội họp, lễ tân, khánh tiết, tang lễ theo quy chế của Văn phòng Chính phủ;

c) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong Cục.

2.7. Công tác tổ chức cán bộ:

a) Chủ trì xây dựng và trình Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục; Quy chế làm việc của Cục; tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện quy chế làm việc của Cục;

b) Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, trình Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành quy chế phối hợp để huy động nguồn lực thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; làm đấu mối triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp giữa Cục với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp để huy động nguồn lực thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Tổ chức thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật, của Văn phòng Chính phủ và phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phương án điều động cán bộ, công chức của các Bộ, ngành về làm việc theo chế độ biệt phái trình Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và trình Cục trưởng ký hợp đồng với chuyên gia tư vấn trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc theo chế độ hợp đồng khoán việc theo kế hoạch, phương án đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt;

đ) Xây dựng và phát động các phong trào thi đua theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và phong trào thi đua trong kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính; theo dõi và đề xuất công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính và các cá nhân, tổ chức tham gia kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước;

e) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định việc thành lập Tổ công tác hoặc Tổ công tác liên ngành để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được giao; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ cử người tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan.

2.8. Công tác tài chính - kế toán:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Cục và tổ chức thực hiện ngân sách được giao; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách theo chế độ quy định;

c) Tổ chức thực hiện quản lý tài sản được giao cho Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

d) Thực hiện chế độ công khai tài chính, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu về tài chính - kế toán, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật.

2.9. Công tác hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và theo quy định của pháp luật;

b) Đề xuất phương án huy động và quản lý các nguồn tài trợ ngoài nước để thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.10. Phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo - Văn xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính nói chung; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn

1. Các phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành, Khoa giáo - Văn xã, Nội chính, là các đơn vị trực thuộc Cục, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

2. Các phòng chuyên môn giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

2.1. Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.2. Thực hiện kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách:

a) Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

b) Đề xuất hình thức và tiến hành lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính;

c) Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân công phụ trách;

d) Nghiên cứu tham gia thẩm định các quy định về thủ tục hành chính trong dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ khi được cơ quan thẩm định mời tham gia thẩm định;

đ) Thẩm tra về quy trình, thủ tục chuẩn bị đối với các dự án, dự thảo văn bản pháp luật có liên quan đến quy định về thủ tục hành chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

e) Tham gia phối hợp xử lý, thẩm tra quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Vụ, Cục chức năng trong Văn phòng Chính phủ gửi đến.

2.3. Công tác xử lý theo thẩm quyền được phân công các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính:

a) Nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý những nội dung phản ánh, kiến nghị quy định về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm, kịp thời và đúng thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính liên quan đến hai hay nhiều cơ quan hành chính nhà nước khác nhau và các cơ quan này không thống nhất được về phương án xử lý; những phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành, địa phương xử lý, nhưng cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị; những phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;

đ) Phối hợp với Văn phòng Cục đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc Bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách.

2.4. Thực hiện kiểm soát việc công bố và cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính, các văn bản quy định về thủ tục hành chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục kiểm tra, đối chiếu nội dung của các hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản mới được ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hết hiệu lực thi hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ theo Bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách trước khi cập nhật và đăng tải vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, đăng tải trong cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản đạt yêu cầu theo đúng hướng dẫn về kỹ thuật và tiến độ;

c) Soạn thảo văn bản thông báo cấp quyền sửa đổi hoặc văn bản thông báo đề nghị hoàn thiện đối với các hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ vản bản chưa hợp lệ trình Lãnh đạo Cục ký, ban hành gửi Bộ, ngành, địa phương;

d) Tổng hợp tình hình, kết quả công bố, cập nhật, sửa đổi và đăng tải hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương phụ trách;

đ) Đề xuất với Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý đối với các Bộ, ngành, địa phương phụ trách không tuân thủ các quy định về công bố thủ tục hành chính và cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính, các văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

2.5. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính:

a) Xây dựng kế hoạch rà soát độc lập của Cục đối với ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách;

b) Tổ chức rà soát, đánh giá độc lập thủ tục hành chính theo kế hoạch đã được phê duyệt; xem xét kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ, ngành, địa phương phụ trách trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Nghiên cứu xây dựng phương án đề xuất với Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những ý kiến còn khác nhau giữa Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các Bộ, ngành, địa phương trong việc rà soát các thủ tục hành chính gây nhiều bức xúc, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách không đáp ứng quy định tại Điều 28 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách trong việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

2.6. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách.

2.7. Nghiên cứu đề xuất, phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách phục vụ cho để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

2.8. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định việc thành lập Tô công tác hoặc Tổ công tác liên ngành để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được giao.

2.9. Tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008; kịp thời cung cấp thông tin cho Văn phòng Cục để trình lãnh đạo Cục phê duyệt, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục.

2.10. Về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách;

b) Phối hợp với Văn phòng Cục thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách;

c) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

2.11. Về công tác truyền thông:

a) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối khoa giáo, văn xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai Kế hoạch truyền thông sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện điểm tin báo chí hàng ngày phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và lãnh đạo các phòng;

- Tổ chức, phối hợp và duy trì mối quan hệ của Cục với các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông, các hệ thống thông tin điện tử để mở rộng truyền thông cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính;

- Làm đầu mối cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, của Văn phòng Chính phủ và phân công của Cục trưởng.

b) Các Phòng chủ trì, phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối khoa giáo, văn xã biên tập nội dung tin, bài hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công phụ trách để đăng tải trên Trang tin điện tử của Cục.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao.

3. Phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách:

3.1. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của khối kinh tế tổng hợp:

a) Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính, công thương, ngân hàng;

b) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng.

3.2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của khối kinh tế ngành:

a) Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: xây dựng, giao thông, vận tải, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, phát triển nông thôn và dân tộc.

b) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau.

3.3. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của khối khoa giáo, văn xã:

a) Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, thương binh, xã hội, thông tin, y tế, truyền thông;

b) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tại các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Bến Tre, Tiền Giang.

3.4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của khối nội chính:

a) Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: quốc phòng, ngoại giao, nội vụ, tư pháp, công an, thanh tra;

b) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố: Tp Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Ninh Thuận, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị trực thuộc Cục trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quyết định này.

2. Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm hoàn thành kịp thời, hiệu quả hoạt động chung của Cục, Chánh Văn phòng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục có quyền đề nghị tạm giao hoặc thuyên chuyển đầu việc cụ thể cho đơn

vị khác hoặc yêu cầu chuyển cho đơn vị mình thực hiện.

3. Các chức năng, nhiệm vụ đột xuất theo quy định của pháp luật hoặc

do Văn phòng Chính phủ phân công nằm ngoài các nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định do Cục trưởng trực tiếp phân công cho các đơn vị hoặc công chức, viên chức và người lao động trong Cục thực hiện.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục có trách nhiệm đề xuất Cục trưởng trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- BTCN, các PCN (để báo cáo),
- Các Vụ, Cục (để phối hợp);
- Cục KSTT: Lãnh đạo Cục, Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, VP Cục (3).

CỤC TRƯỞNG
Ngô Hải Phan

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/QĐ-KSTT ngày 06/01/2011 về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.355

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!