Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Quận 3

Số hiệu: 01/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Diệu
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐƯA NGƯỜI VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, XÉT DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỌC VIÊN VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân v Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2012/NQ-QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội khóa 13 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 3;

Xin đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 70/TTr-TP ngày 05 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vô cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy ban hành km theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 3, như sau:

1. Sửa đổi Điều 2 của Quy chế như sau:

“Hội đồng tư vấn quận có chức năng tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về các vấn đề liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy vô cơ sở chữa bệnh; xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy và người đã chấp hành xong biện pháp quản lý sau cai nghiện.

1. Xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vô cơ sở chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội.

2. Xét duyệt hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trường, Trung tâm, nơi cư trú đối với học viên đã có đủ thời gian cai nghiện bắt buộc tại các Trường, Trung tâm.

3. Xét duyệt cho hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vô cơ sở chữa bệnh; giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở chữa bệnh theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hnh chính năm 2002; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét hủy quyết định đưa người vô cơ sở chữa bệnh.

4. Xét duyệt hồ sơ giải quyết tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện là học viên tại các cơ sở chữa bệnh.

Điều 2. Quyết định này chỉ hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 3, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 3, Hội đồng tư vấn về việc đưa người vô cơ sở chữa bệnh Quận 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường Quận 3 chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Văn Diệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Quận 3

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238