Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 04/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 tháng 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cử Nghị định số 02/2010/ND-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông lư Liên tịch số 03/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết sổ: 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Xã, phường, thị trấn loại I: Gồm 25 cán bộ, công chức;

2. Xã loại II (Có từ 5000 dân trở lên): Gồm 23 cán bộ, công chức;

3. Xã loại II (Có dưới 5000 dân): Gồm 23 cán bộ, công chức;

4. Phường, thị trấn loại II: Gồm 23 cán bộ, công chức.

Các chức danh cán bộ, công chc được quy định cụ thể tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết đnh này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 767/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể các xã, phường, thị trấn để bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức theo đúng quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính ph;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, LĐ-TB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTrTỉnh ủy;
- TTr HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH Khóa XIII tinh Hà Giang;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

PHỤ LỤC SỐ 1

CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI I
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh)

TT

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bí thư Đảng ủy

 

 

2

Phó Bí thư Đảng uỷ

 

 

3

Ch tịch Hội đồng nhân dân

 

 

4

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

5

Ch tịch Uỷ ban nhân dân

 

 

6

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Phụ trách khối Kinh tế

 

7

Phó Ch tịch Ủy ban nhân dân

Phụ trách khối Văn hoá - xã hội

 

8

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

 

 

9

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

10

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

11

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

12

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

 

13

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

 

14

Trưng Công an

 

 

15

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Văn phòng HĐND - UBND

 

16

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Văn phòng Đng uỷ và công tác thống kê

 

17

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Chỉ huy phó Quân sự và công tác Thi đua khen thưởng

 

18

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách : Văn thư - Lưu trữ và cải cách hành chính "một cửa"

 

19

Tài chính - Kế toán

 

 

20

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

21

Tư pháp - hộ tịch

Phụ trách: Phó trưởng công an

 

22

Văn hóa - xã hội

 

 

23

Văn hóa - xã hội

Phụ trách: Lao động - TB&XH

 

24

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Phụ trách: Địa chính, giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường và xây dựng nông thôn mới

Đối với xã

 

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Phụ trách địa chính, giao thông xây dựng, quản lý đô thị ,tài nguyên, môi trường và xây dựng nông thôn mới

Đối với thị trấn

 

 

Phụ trách: Địa chính, giao thông, xây dựng và xây dựng nông thôn mới

Đối với phường

25

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường

Phụ trách: Nông - Lâm nghiệp và công tác Khuyến nông

Đối với xã

 

Địa chính - xây dựng - Đô thị và Môi trường

Phụ trách: Nông - Lâm nghiệp và công tác Khuyến nông

Đối với thị trấn

 

 

Phụ trách: Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường

Đối với phường

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CÁC CHÚC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI XÃ LOẠI II CÓ TỪ 5000 DÂN TRỞ LÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh)

TT

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bí t Đng uỷ

 

 

2

Phó Bí thư Đảng uỷ

 

 

3

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

4

Phó Ch tịch Hội đồng nhân dân

 

 

5

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

 

 

6

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Phụ trách khối Kinh tế

 

7

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Phụ trách khối Văn hoá -xã hội

 

8

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

 

 

9

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

10

Ch tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

11

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

12

Chù tịch Hội Cựu chiến binh

 

 

13

Chỉ huy trường Quân sự

 

 

14

Trường Công an

 

 

15

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Văn phòng HĐND -UBND, Cải cách hành chính “một cửa” và Văn thư - Lưu trữ

 

16

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: LĐ-TB&XH và Văn phòng Đảng ủy

 

17

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Chi huy phó Quân sự, Thống kê và công tác Thi đua khen thường

 

18

Tài chính - Kế toán

 

 

19

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

20

Tư pháp - Hộ tịch

Phụ trách: Phó trưng Công an

 

21

Văn hoá - Xã hội

 

 

22

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Phụ trách: Địa chính, giao thông, xây dụng, tài nguyên, môi trường và xây đựng nông thôn mới

 

23

Địa chính - Nông nghiệp -Xây dựng và Môi trường

Phụ trách: Nông - Lâm nghiệp và công tác Khuyến nông

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI XÃ LOẠI II CÓ DƯỚI 5000 DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tnh)

TT

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bi t Đng uỷ

 

 

2

Phó Bí thư Đảng uỷ

 

 

3

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

4

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

5

Ch tịch Uỷ ban nhân dân

 

 

6

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân

 

 

7

Chù tịch Uỳ ban Mặt trận Tổ quốc

 

 

8

Bí t Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

9

Chù tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

10

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

11

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

 

12

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

 

13

Trưởng Công an

 

 

14

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Văn phòng HĐND - UBND, Cải cách hành chính “một cửa” và Văn t - Lưu trữ

 

15

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Văn phòng Đảng Ủy và công tác Thống kê

 

16

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Chỉ huy phó Quân sự và công tác Thi đua khen thưởng

 

17

Tài chính - Kế toán

 

 

18

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

19

Tư pháp - Hộ tịch

Phụ trách: Phó trường Công an

 

20

Văn hoá - Xã hội

 

 

21

Văn hoá - Xã hội

Phụ trách: Lao dộng - TB&XH

 

22

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Phụ trách: Địa chính, giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường và xây dựng nông thôn mới

 

23

Địa chính - Nông nghiệp -Xây dựng và Môi trường

Phụ trách: Nông - Lâm nghiệp và công tác Khuyến nông

 

 

PHỤ LỤC SỐ 4

CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngàv 04/01/2012 của UBND tỉnh)

TT

Chức danh

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

t Đng uỷ

 

 

2

Phó Bí thư Đảng uỷ

 

 

3

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

4

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 

 

5

Ch tịch Uỷ ban nhân dân

 

 

6

Phó Chủ tịch y ban nhân dân

Phụ trách khối Kinh tế

 

7

Phó Chủ tịch y ban nhân dân

Phụ trách khối Văn hóa - xã hội

 

8

Ch tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

 

 

9

thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

10

Chtịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

11

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

12

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

 

13

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

 

14

Trưởng Công an

 

 

15

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Văn phòng HĐND - UBND, Cải cách hành chính “một cửa” và Văn t - Lưu trữ

 

16

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Văn phòng Đảng uỷ và công tác Thống kê

 

17

Văn phòng - Thống kê

Phụ trách: Chỉ huy phó Quân sự và công tác Thi đua khen thưởng

 

18

Tài chính - Kế toán - Kế hoạch

 

 

19

Tư pháp - Hộ tịch

 

 

20

Tư pháp - Hộ tịch

Phụ trách: Phó trưng Công an

 

21

Văn hoá - Xã hội

 

 

22

Văn hoá - Xã hội

Phụ trách: Lao dộng - TB&XH

 

23

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Phụ trách: Địa chính, giao thông, xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường và xây dựng nông thôn mới

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74