Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN RA VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân;
Căn cứ Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đoàn ra, quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ ĐOÀN RA VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định về quản lý đoàn đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước đi nước ngoài;

- Cán bộ đã nghỉ hưu và nhân dân đi nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

a) Cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ quản lý) khi ra nước ngoài phải được sự đồng ý của Trung ương.

b) Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi đi nước ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh uỷ;

c) Cán bộ, công chức là đảng viên, ngoài việc thực hiện các quy định trong Quy chế này phải thực hiện các quy định của Trung ương Đảng và của Tỉnh uỷ về Quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài;

d) Cán bộ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức trong các ngành có quy định riêng về việc ra nước ngoài, ngoài việc thực hiện các quy định trong Quy chế này phải thực hiện các quy định riêng của ngành.

Chương II.

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP ĐOÀN RA

Điều 3. Thẩm quyền cho phép đoàn ra

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép:

- Các đoàn ra có cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ doanh nghiệp nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quản lý;

- Các đoàn ra có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố, các huyện, thị xã quyết định việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý xuất cảnh đi nước ngoài vì việc riêng và phải chịu trách nhiệm quản lý việc cán bộ đi nước ngoài. Quy trình, thủ tục xuất cảnh đi việc riêng do Thủ trưởng các cơ quan, Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố, các huyện, thị xã ban hành.

Điều 4. Trình tự, thủ tục cho phép đoàn ra

1. Thủ tục: Cơ quan, đơn vị có nhu cầu thành lập đoàn ra nước ngoài gửi Hồ sơ đề nghị đến Sở Ngoại vụ gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cho phép thành lập đoàn ra. Nội dung văn bản nêu rõ: Lý do thành lập đoàn, mục đích chuyến đi, nội dung công tác, thành phần (Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; nghề nghiệp, chức vụ, loại, bậc, ngạch công chức), thời gian đi, địa điểm đến, nguồn kinh phí (Kinh phí được tài trợ hay kinh phí từ ngân sách tỉnh). Trong trường hợp có đề nghị cấp hộ chiếu công vụ thì phải nói rõ trong văn bản đề nghị;

- Văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản nếu là đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương, UBND huyện, thành phố, thị xã;

- Thư mời của nước ngoài hoặc chương trình do các tổ chức trong nước sắp xếp;

- Trường hợp sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh thì cơ quan có nhu cầu thành lập đoàn ra phải có văn bản dự trù kinh phí cho chuyến công tác.

2. Trình tự:

- Sở Ngoại vụ tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị cho phép đoàn ra do các cơ quan, đơn vị trong tỉnh gửi đến trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Hồ sơ đề nghị cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Ngoại vụ lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cử đoàn ra (Hoặc trả lời không cho phép đoàn ra) chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình về việc Cho phép đoàn ra của Sở Ngoại vụ.

- Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài, UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và ra quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy.

Chương III.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, SỬ DỤNG HỘ CHIẾU

Điều 5. Thủ trưởng các cơ quan, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cử cán bộ, công chức, người lao động (Kể cả nhân viên làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) ra nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự cho phép ra nước ngoài.

Điều 6. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ vào mục đích cá nhân.

Giữ gìn và sử dụng hộ chiếu phổ thông đúng pháp luật là quyền và trách nhiệm của cá nhân được cấp hộ chiếu.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã ra Quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền đi nước ngoài về việc riêng phải gửi Quyết định đó đến Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh ít nhất 3 ngày trước khi xuất cảnh

2. Những cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên sau khi có quyết định cho phép xuất cảnh của cấp có thẩm quyền, nếu không xuất cảnh phải có trách nhiệm báo cáo ngay với cơ quan ra quyết định để hủy quyết định xuất cảnh theo quy định.

3. Sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài trong thời gian 5 ngày làm việc, trưởng đoàn đi công tác nước ngoài hoặc cá nhân (Nếu đi riêng l) báo cáo kết quả chuyến công tác đến UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, (Sở Nội vụ nếu trường hợp cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn ở nước ngoài), Công an tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị "Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Quy định số 06-QĐ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Nhiệm vụ Đảng viên ra nước ngoài hoặc có quan hệ, làm việc, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài".

4. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Giám đốc các S, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ra nước ngoài có trách nhiệm tổng hợp, thống kê, báo cáo về tình hình và số lượng nhân sự xuất cảnh, tình hình quản lý và sử dụng hộ chiếu của các đối tượng xuất cảnh gửi đến Sở Ngoại vụ để tổng hợp. Báo cáo nêu rõ họ tên người xuất cảnh, nước đến, mục đích chuyến đi, kinh phí chuyến đi...

5. Sở Ngoại vụ tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ đoàn ra cho Thường trực Tỉnh ủy (Qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và UBND tỉnh.

6. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh xử lý trường hợp sử dụng hộ chiếu trái mục đích gây hậu quả về đối ngoại, ở lại nước ngoài quá thời hạn, thay đổi mục đích chuyến đi nước ngoài và những trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan cấp hộ chiếu hoặc của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có tránh nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc hoặc cần thiết phải thay đổi phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; các cơ quan, ban, ngành báo cáo bằng văn bản đến UBND tỉnh (Qua Sở Ngoại vụ) để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.777
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155