Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Văn Đức
Ngày ban hành: 06/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 06 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay và Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến 2007;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận 12,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 12.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận của Ủy ban nhân dân quận 12, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp quận, Ủy ban nhân dân các phường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều 3. Trưởng Phòng Tư pháp (Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận) căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; giúp Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp quận, Ủy ban nhân dân các phường trong việc tổ chức, thực hiện các nội dung của chương trình, Kế hoạch này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đội, đoàn thể quận, Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 12)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư, từ đó tăng cường ý thức tự giác thực hiện pháp luật, tạo ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận;

2. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị địa phương, được tổ chức triển khai theo từng chuyên đề, chuyên ngành, theo đối tượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phải được lồng ghép với các cuộc vận động các phong trào thi đua khác gắn liền với công tác cải cách hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác hòa giải cơ sở, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội năm 2007.

3. Thường xuyên có sự đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên truyền để phù hợp với các đối tượng, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến khu phố, tổ dân phố nhằm giúp các tầng lớp nhân dân bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của mình. Thường xuyên đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Bản tin quận 12, Đài Truyền thanh các phường… qua đó đưa được nhiều thông tin pháp luật đến với người dân, giúp họ hiểu biết, chấp hành pháp luật, góp phần đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

II. NHỮNG NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU CẦN PHỔ BIẾN TRONG NĂM 2007:

Căn cứ vào nội dung các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XI thông qua kỳ họp thứ 10 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007, căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quận 12, năm 2007 cần tập trung tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Luật Nhà ở; 2. Luật Công chứng;

3. Luật Bảo hiểm xã hội; 4. Luật Chuyển giao công nghệ;

5. Luật Bình đẳng giới; 6. Luật sửa đổi bổ sung một số điều

7. Luật Kinh doanh bất động sản; của Luật Tổ chức Quốc hội;

8. Luật Trợ giúp pháp lý; 9. Luật Tương trợ tư pháp;

10. Luật Cư trú; 11. Luật Phòng chống nhiễm virút gây

12. Luật Quản lý thuế; ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở

13. Luật Đê điều; người (HIV/AIDS);

Ngoài những văn bản luật nêu trên, trong năm 2007 căn cứ vào điều kiện và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp… sẽ tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật sau đây: Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp… một số Nghị định của Chính phủ và Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến thủ tục hành chính….

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2007:

1. Công tác chỉ đạo:

- Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL quận và phường trong việc tham mưu cho UBND các cấp tổ chức tuyên truyền các nội dung pháp luật theo từng chuyên đề đến các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức.

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng Phối hợp cấp quận, phường phải xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa ngành Tư pháp và các cơ quan đoàn thể như: Hội Luật gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các ngành khác;

- Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp hàng quý, 6 tháng, năm của Hội đồng Phối hợp quận và phường; tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, báo cáo, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

- Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải luôn hướng về cơ sở, phục vụ tích cực cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ sở, cải tiến và áp dụng các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật sinh động, có hiệu quả.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu địa phương, đơn vị, các thành viên Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL cần chủ động chọn lựa đối tượng, chuyên đề và hình thức phù hợp để triển khai thực hiện như pano, áp phích, khẩu hiệu, xe loa tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ, phát tờ bướm, tổ chức hội thi, phát thanh, tuyên truyền miệng, bản tin đăng chuyên mục hỏi đáp những văn bản pháp luật mới ban hành… qua đó thu hút được nhiều đối tượng tham dự.

- Tăng cường củng cố, xây dựng và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của quận và Tuyên truyền viên phường. Thường xuyên huy động đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tham gia tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở và doanh nghiệp, qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng pháp luật, đồng thời giúp nhân dân và người lao động hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp với các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa phương, qua đó góp phần giải đáp kịp thời các thắc mắc của người dân liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng cũng như các quy định của pháp luật.

- Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị, trực tiếp phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, các cấp, các ngành.

2. Thời gian thực hiện:

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, Thường trực Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL bố trí thời gian phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể như sau:

- Quí 1: Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

- Quí 2: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Giao thông đường bộ và các nghị định hướng dẫn thực hiện, Luật Công chứng, Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS); Luật Nhà ở, Nghị định số 150/2005/NĐ-CP…, Bộ Luật Dân sự năm 2005…

- Quí 3: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Cư trú, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Luật Bình đẳng giới…

- Quí 4: Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quản lý thuế, Luật Tương trợ tư pháp…

3. Một số biện pháp thực hiện:

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận 12 và căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, ban ngành, thành viên Hội đồng Phối hợp quận, phường lập và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cấp, ngành mình để tổng hợp kế hoạch chung về công tác phổ biến giáo dục, pháp luật. Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có sơ kết, rút kinh nghiệm để đưa được nhiều kiến thức pháp luật đến các đối tượng.

- Thực hiện việc xây dựng tủ sách pháp luật ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên nghiên cứu nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiên cứu, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật.

- Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động khác của cơ quan; coi việc học tập pháp luật là một trong những tiêu chuẩn bình xét, đề bạt nâng lương, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm công chức trong thi hành công vụ, phục vụ nhân dân.

Nhằm đảm bảo việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời đến mọi đối tượng, cần phải tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các phường.

- Phòng Tư pháp lập quy chế phối hợp các cơ quan, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Quận đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia, Bảo hiểm xã hội và các thành viên khác tổ chức tuyên truyền pháp luật, tổ chức hội thảo, hội thi để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng báo cáo viên pháp luật cấp quận đồng thời, tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải và trang bị kiến thức, tài liệu pháp luật cho mọi đối tượng;

- Ban An toàn giao thông quận phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho các đối tượng, góp phần giảm thiểu việc vi phạm pháp luật về giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn quận.

- Tòa án nhân dân quận 12 thường xuyên tăng cường các buổi xét xử lưu động, nhất là các vụ án liên quan đến ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật và các vụ án vi phạm trật tự an toàn xã hội… để thông qua các phiên tòa lưu động đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

- Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các phường cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngay từ những ngày đầu của tháng 3 năm 2007, lập kế hoạch hàng quý, hàng tháng nội dung kế hoạch triển khai những văn bản pháp luật theo quy định. Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật phù hợp với từng loại đối tượng và nhu cầu thực tế của địa phương.

+ Tăng cường củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, đảm bảo số lượng, chất lượng; có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải và thường xuyên huy động lực lượng này tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật tại khu phố;

+ Tập trung xây dựng tủ sách pháp luật, tăng cường đầu sách, tài liệu pháp luật, tích cực tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả tủ sách pháp luật, thường xuyên thông báo nội dung sách, tài liệu pháp luật cho nhân dân đến mượn đọc. Thực hiện tốt việc luân chuyển sách về các khu phố, tổ dân phố để phục vụ việc tham khảo của nhân dân.

+ Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Pháp luật, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại phường;

+ Chỉ đạo Văn hóa thông tin phường dành thời lượng phát thanh những thông tin liên quan đến pháp luật để nhân dân kịp thời nắm bắt.

4. Tổ chức các Hội thi:

Phòng Tư pháp quận có kế hoạch:

- Tổ chức các hội thi cấp quận, cơ sở; đồng thời phối hợp với các thành viên Hội đồng Phối hợp quận và phường có kế hoạch cụ thể tổ chức các hội thi theo từng chuyên đề tìm hiểu pháp luật phù hợp từng ngành, từng đối tượng gắn với tình hình của địa phương, nhất là những văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động như Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và những văn bản hướng dẫn thực hiện;

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quận, phường;

Ngoài ra, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho lực lượng cán bộ tư pháp hộ tịch cơ sở, Phòng Tư pháp sớm lập kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho đối tượng tham gia dự thi là cán bộ tư pháp, hộ tịch các phường.

5. Biên soạn tài liệu:

Giao Thường trực Hội đồng Phối hợp (Phòng Tư pháp) chịu trách nhiệm biên soạn, in ấn, cung cấp tài liệu theo dạng cẩm nang, tờ bướm, tờ rơi phục vụ cho từng loại đối tượng: Báo cáo viên, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Hòa giải viên, thành viên Hội đồng Phối hợp và nhân dân trên địa bàn dân cư.

6. Chế độ báo cáo, hội họp:

Nhằm phục vụ cho yêu cầu tổng hợp báo cáo của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; từng thành viên Hội đồng Phối hợp quận và phường phải kịp thời báo cáo kết quả tổ chức hoạt động thực hiện trong tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất, cụ thể như sau:

+ Báo cáo tháng: thời gian từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng báo cáo;

+ Báo cáo quý: thời gian từ ngày 16 quý trước đến ngày 15 của quý báo cáo;

+ Báo cáo 6 tháng: thời gian từ đầu năm đến ngày 15 tháng 6 trong năm;

+ Báo cáo năm: thời gian từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 năm 2007.

Gửi về phòng Tư pháp (TT. HĐPHCTPBGDPL quận) định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

7. Công tác kiểm tra và thi đua & khen thưởng:

- Định kỳ 6 tháng một lần, Tổ chuyên môn của Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL quận tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tổ chức hoạt động của các thành viên Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL cấp quận và Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL cấp phường.

- Hàng năm Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL quận sẽ tổng kết và khen thưởng những cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

8. Kinh phí hoạt động: Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ vào chương trình kế hoạch CTPBGDPL của Ủy ban nhân dân quận, phường; cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở quy định của Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính: “Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” ngoài kinh phí khoán quỹ lương cho cơ quan tư pháp. Thực hiện việc chi ngân sách địa phương cho hoạt động hòa giải cơ sở theo các mức chi, loại vụ việc chi tại Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên cơ sở kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân quận, từng thành viên Hội đồng Phối hợp cấp quận, Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL cấp phường có sự chọn lọc nội dung, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 cụ thể cho từng đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể, từng địa phương. Kế hoạch của các đơn vị gửi về cho cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL (Phòng Tư pháp quận) trước ngày 15 tháng 3 năm 2007.

Ủy ban nhân dân quận 12 giao cho Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng, quý thực hiện chế độ thông tin báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân quận để chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận năm 2007, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các thành viên Hội đồng Phối hợp cấp quận, Ủy ban nhân dân các phường quan tâm thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 06/03/2007 trên địa bàn quận 12

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51