Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/2007/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO  DO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ vào ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính tại công văn số 4315/VPCP-ĐP ngày 4/8/2006 của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ công văn số 1362/BNV-CQĐP ngày 17/5/2007 của Bộ Nội vụ về việc góp ý kiến công nhận xã, huyện là miền núi, vùng cao;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao gồm 51 xã miền núi, 89 xã vùng cao, 3 huyện miền núi và 7 huyện (thị xã) vùng cao (danh sách kèm theo).

Điều 2. Danh sách các xã, huyện miền núi, vùng cao là căn cứ thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đối với địa bàn miền núi, vùng cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
ỦY BAN DÂN TỘC

 


 
Ksor Phước

 

DANH SÁCH

 CÁC XÃ, HUYỆN LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO
(Ban hành theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. CÁC XÃ LÀ MIỀN NÚI (51)

1. Sơn La (1)

- Xã Huy Tân huyện Phù Yên

2. Cao Bằng (1)

- Xã Đề Thám thị xã Cao Bằng

3. Hòa Bình (4)

- TT Kỳ Sơn huyện Kỳ Sơn

- TT Thanh Hà huyện Kim Bôi

- Xã Thượng Bì huyện Kim Bôi

- Xã Trung Bì huyện Kim Bôi

4. Bắc Giang (8)

- Xã Tư Mại huyện Yên Dũng

- Xã Đức Giang huyện Yên Dũng

- Xã Tiến Dũng huyện Yên Dũng

- TT Nhã Nam huyện Tân Yên

- Xã Ngọc Thiện huyện Tân Yên

- Xã Ngọc Lý huyện Tân Yên

- Xã Đức Thắng huyện Hiệp Hòa

- Xã Danh Thắng huyện Hiệp Hòa

5. Quảng Ninh (1)

- Xã Tân Lập huyện Đầm Hà

6. Ninh Bình (2)

- Xã Giang Vượng huyện Gia Viễn

- Xã Giang Phương huyện Gia Viễn

7. Nghệ An (1)

- Xã Tân Hương huyện Tân Kỳ

8. Hà Tĩnh (3)

- Xã Kỳ Trung huyện Kỳ Anh

- Xã Sơn Kim I huyện Hương Sơn

- Xã Sơn Kim II huyện Hương Sơn

9. Bình Định (5)

- Xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Thạnh

- TT Vĩnh Thạnh huyện Vĩnh Thạnh

- TT Vân Canh huyện Vân Canh

- Xã Ân Tường Đông huyện Hoài Ân

- Xã Ân Tường Tây huyện Hoài Ân

10. Phú Yên (4)

- Xã Ea Chà Rang huyện Sơn Hòa

- Xã Sơn Thành Đông huyện Tây Hòa

- Xã Sơn Thành Tây huyện Tây Hòa

- Xã Ea Ly huyện Sông Hinh

11. Bình Phước (19)

- Xã Thuận Phú huyện Đồng Phú

- Xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

- Xã An Phú huyện Bình Long

- Xã Thanh Phú huyện Bình Long

- Xã Tân Lợi huyện Bình Long

- Xã Tân Hưng huyện Bình Long

- Xã Lộc Thiện huyện Lộc Ninh

- Xã Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh

- Xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh

- Xã Tân Thành huyện Bù Đốp

- Xã Phước Thiện huyện Bù Đốp

- Xã Thanh Bình huyện Bù Đốp

- Xã Bù Gia Mập huyện Phước Long

- Xã Long Bình huyện Phước Long

- Xã Phú Trung huyện Phước Long

- Xã Phú Nghĩa huyện Phước Long

- Xã Bom Bo huyện Bù Đăng

- Xã Phước Sơn huyện Bù Đăng

- Xã Phú Sơn huyện Bù Đăng

12. Lâm Đồng (2)

- Xã Đạ Pal huyện Đạ Tẻl

- Xã Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên

II. CÁC XÃ LÀ VÙNG CAO (89)

1. Sơn La (1)

- TT Bắc Yên huyện Bắc Yên

2. Cao Bằng (6)

- TT Thông Nông huyện Thông Nông

- Xã Vần Dính huyên Hà Quảng 

- Xã Thạch Lâm huyện Bảo Lâm

- Xã Nam Cao huyện Bảo Lâm

- Xã Thái Sơn huyện Bảo Lâm

- TT Pác Miầu huyện Bảo Sơn

3. Lạng Sơn (2)

- Xã Lộc Yên huyện Cao Lộc

- Xã Thanh Lòa huyện Cao Lộc

4. Hòa Bình (1)

- Xã Tân Sơn huyện Mai Châu

5. Bắc Giang (1)

- Xã Đồng Tiến huyện Yên Thế

6. Quảng Ninh (1)

- Xã Đại Thành huyện Tiên Yên

7. Nghệ An (1)

- Xã Quế Sơn huyện Quế Phong

8. Hà Tĩnh (1)

- Xã Hương Quang huyện Vũ Quang

9. Đăk Lăk (30)

- Xã Quảng Hiệp huyện CưM' Gar

- Xã Quảng Tiến huyện CưM' Gar

- Xã Quảng Phú huyện CưM' Gar

- Xã Ea Drăng huyện CưM' Gar

- Xã Cư Amang huyện Ia H' leo

- Xã Yang Reh huyện Krông Bông

- TT Krông Kmar huyện Krông Bông

- Xã Cư K Bang huyện Ea Súp

- Xã Ia Lốp huyện Ea Súp

- TT Ea Súp huyện Ea Súp

- Xã Ia jLơi huyện Ea Súp

- Xã Cư M Lan huyện Ea Súp

- Xã Ia Rvê huyện Ea Súp

- TT Krông Năng huyện Krông Năng

- Xã Ea Đê huyện Krông Buk

- Xã Chư K Bô huyện Krông Buk

- Xã Ea Ngai huyện Krông Buk

- Xã Tân Hòa huyện Buôn Đôn

- Xã Dray Sap huyện Krông Ana

- Xã Dray Bhăng huyện Krông Ana

- Xã Băng A Drênh huyện Krông Ana

- Xã Cư Bông huyện Ea Kar

- Xã Cư Prông huyện Ea Kar

- Xã Cư Yang huyện Ea Kar

- Xã Cư Êlang huyện Ea Kar

- Xã Ea Tân huyện Krông Năng

- Xã Ea Puk huyện Krông Năng

- Xã Ea Dăn huyện Krông Năng

10. Đăk Nông (1)

- Xã Đăk Song huyện Đăk Song

11. Gia Lai (12)

- Xã Ia BLứ huyện Chư Sê

- Xã Đăk Pơ Pho huyện Kong Chro

- Xã Đăk Kơning huyện Kong Chro

- Xã Hnol huyện Đăk Đoa

- Xã Ia Bă huyện Ia Grai

- Xã Ia Yok huyện Ia Grai

- Xã Dăk Smar huyện Kbang

- Xã Chư Băh TX Ayun Pa

- Phường Cheo Reo TX Ayun Pa

- Phường Hòa Bình TX Ayun Pa

- Phường Đoàn Kết TX Ayun Pa

- Phường Sông Bờ TX Ayun Pa

12. Lâm Đồng (32)

- Phường Đại Lào TX Bảo Lộc

- Phường B Lao TX Bảo Lộc

- Phường 1 TX Bảo Lộc

- Phường 2 TX Bảo Lộc

- Xã Đam Ri TX Bảo Lộc

- Phường Lộc Tiến TX Bảo Lộc

- Phường Lộc Sơn TX Bảo Lộc

- Phường Lộc Phát TX Bảo Lộc

- TT Lộc Thắng huyện Bảo Lâm

- Xã Lộc Quảng huyện Bảo Lâm

- Xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm

- Xã Lộc Bảo huyện Bảo Lâm

- Xã Tân Lạc huyện Bảo Lâm

- Xã B'Lá huyện Bảo Lâm

- Xã Hiệp An huyện Đức Trọng

- Xã Tân Thành huyện Đức Trọng

- Xã Liên Hà huyện Lâm Hà

- Xã Đạ Rsal huyện Lâm Hà

- Xã Nam Hà huyện Lâm Hà

- Xã Đạ Rsal huyện Lâm Hà

- Xã Tân Nghĩa huyện Di Linh

- Xã Đung Knớ huyện Lạc Dương

- TT Lạc Dương huyện Lạc Dương

- Xã Lát huyện Lạc Dương

- TT Đran huyện Đơn Dương

- Xã Đạ Ròn huyện Đơn Dương

- Xã Quảng Lập huyện Đơn Dương

- Xã Ka Đô huyện Đơn Dương

- Xã Ka Đơn huyện Đơn Dương

- Xã Pró huyện Đơn Dương

- Xã Phước Lộc huyện Đa Huoai

III. CÁC HUYỆN LÀ MIỀN NÚI (3)

1. Hòa Bình (1)

- Huyện Cao Phong

2. Đồng Nai (1)

- Huyện Cẩm Mỹ

3. Bình Phước (1)

- Huyện Bù Đốp

IV. CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LÀ VÙNG CAO (7)

1. Gia Lai (3)

- Huyện Ia Pa

- Huyện Phú Thiện

- Thị xã Ayun Pa

2. Lâm Đồng (3)

- Huyện Bảo Lâm

- Thị xã Bảo Lộc

- Huyện Đam Rông

3. Sơn La (1)

- Huyện Sốp Cộp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/05/2007 về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân Tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.246

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!