Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW ban hành kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương giai đoạn 2006 - 2010 do Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương ban hành

Số hiệu: 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 05/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 119/2001/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương;
Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương;
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương giai đoạn 2006 – 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng cấp Quân khu, cấp tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW  ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước về giáo dục QP – AN (GDQP – AN). Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDQP – AN đáp ứng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn. Hội đồng GDQP các cấp hoạt động nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Đổi mới chương trình, giáo dục, phương pháp giáo dục quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý GDQP – AN, phấn đấu đến năm 2010 các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề có đủ giáo viên chuyên trách GDQP – AN.

2. Yêu cầu

- Thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 62/CT-TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về "Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới", Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ tám (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về "An ninh quốc gia", Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về "Nhiệm vụ QP – AN".

- Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP các cấp; đẩy mạnh đào tạo giáo viên GDQP – AN.

- Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng, bảo đảm đến năm 2010 có 70% sinh viên được học tại các trung tâm GDQP, có 100% các cán bộ chủ chốt Bộ, Ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, địa phương, cán bộ cơ sở xã, phường, thôn, bản, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức QP - AN và mở rộng đến chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của từng cấp đối với nhiệm vụ QP - AN.

- Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ GDQP – AN.

II. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

(năm)

06

07

08

09

10

A

Văn bản quy phạm pháp luật và chương trình về GDQP – AN

 

 

 

 

 

 

 

1

Trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62/CT-TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành TW (Khóa VIII)

Bộ Quốc phòng

Cơ quan Thường trực Hội đồng, Văn phòng TW Đảng

X

 

 

 

 

2

Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2001/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính;

Các Ban: Tổ chức TW, Tư tưởng – Văn hóa TW.

Các Học viện: Chính trị QG Hồ Chí Minh, Hành chính Quốc gia, Quốc phòng

X

 

 

 

 

3

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch, Thông tư từng Bộ, ngành; quyết định, chỉ thị của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện Nghị định 15 sửa đổi

Bộ Quốc phòng, các Bộ, Ban, ngành liên quan

Liên Bộ ký Thông tư và các Bộ, Ban, ngành ban hành chỉ thị, quyết định

X

X

 

 

 

4

Sửa đổi, bổ sung chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo khoa GDQP – AN và bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo

Các Ban: Tổ chức TW, Tư tưởng – Văn hóa TW,

Các Bộ: Văn hóa – Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các Học viện: Chính trị Quốc gia HCM, Hành chính Quốc gia

X

X

 

 

 

5

Soạn thảo tiêu chuẩn kiến thức QP - AN cần có đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành (theo Luật Quốc phòng)

Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức TW, Ban Tư tưởng Văn hóa TW, Bộ Công an, Bộ Nội vụ

X

X

 

 

 

6

Soạn thảo tiêu chuẩn kiến thức QP - AN đối với học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan

X

X

 

 

 

7

Ban hành Quy chế (sửa đổi) môn học GDQP – AN trong học sinh, sinh viên; Quy chế (sửa đổi) Trung tâm GDQP – AN đại học, cao đẳng vừa học, vừa làm

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Quốc phòng

X

 

 

 

 

8

Sửa đổi chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo giáo viên ngắn hạn, dài hạn ghép môn GDQP – AN

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng

Bộ LĐ-TB và XH, các Bộ, ngành liên quan

X

X

 

 

 

9

Sửa đổi chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo khoa GDQP – AN áp dụng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ LĐ-TB và XH, Bộ Quốc phòng

X

X

 

 

 

10

Quyết định chương trình, danh mục giáo trình, đối tượng, thẩm quyền triệu tập thành phần bồi dưỡng kiến thức QP - AN từ đối tượng 1 đến đối tượng 5 và một số đối tượng khác

Bộ Quốc phòng

Ban TCTW, Bộ Công an, Bộ Nội vụ

X

 

 

 

 

11

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng

Bộ Văn hóa - Thông tin

Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng)

X

x

X

X

X

B

Xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mới và nâng cấp các trung tâm GDQP theo Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg

Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các trường và địa phương liên quan

X

X

X

X

X

2

Đào tạo giáo viên GDQP – AN ngắn hạn, dài hạn

Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB và XH

Các Sở GD&ĐT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nhà trường, trường sĩ quan, trường quân sự: Quân khu, cấp tỉnh

X

x

X

X

X

3

Biên chế giáo viên GDQP – AN

Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ liên quan

X

 

 

 

 

4

Biệt phái sĩ quan sang Sở Giáo dục và Đào tạo (thực hiện theo Quyết định số 60/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng)

Bộ Quốc phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường, các địa phương

X

X

 

 

 

5

Đề àn xây dựng trung tâm GDQP trong trường Quân sự Quân khu, trường Quân sự cấp tỉnh

Các Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Chính phủ, các Bộ liên quan

X

 

 

 

 

6

Chỉ đạo triển khai xây dựng và phát huy các Câu lạc bộ Hàng không và Hàng hải

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

X

X

 

 

 

7

Nghiên cứu tổ chức một số loại hình câu lạc bộ Võ dân tộc và Đặc công, câu lạc bộ thông tin quân sự

Bộ Quốc phòng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

 

X

 

 

 

8

Bồi dưỡng KTQP – AN cho các bộ chủ chốt tại Học viện QP, các Quân khu, địa phương

Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức TW, Bộ Nội vụ, Học viện QP, Hội đồng GDQP các cấp

X

X

X

X

X

9

Nâng cao chất lượng GDQP trong học sinh, sinh viên

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hôộ

Bộ Quốc phòng, Hội đồng GDQP các Quân khu, cấp tỉnh, cấp huyện

X

X

X

X

X

10

Kiện toàn cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP các cấp và cán bộ chuyên trách GDQP ở cấp quân khu, cấp tỉnh, huyện

Bộ Quốc phòng

VPCP, các Quân khu, cơ quan quân sự cấp tỉnh, huyện

X

X

 

 

 

C

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về GDQP

Chính phủ

Các Bộ, ngành, Quân khu, địa phương

 

 

 

 

X

2

Chỉ đạo Sơ kết 5 năm hoạt động của Hội đồng GDQP cấp tỉnh, cấp huyện (2003 – 2007)

Chủ tịch Hội đồng GDQP cấp tỉnh, cấp huyện

Hội đồng GDQP cấp tỉnh, cấp huyện

 

X

 

 

 

3

Tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục QP - AN về chương trình giáo trình GDQP – AN, BDKTQP – AN mới ban hành

Bộ Quốc phòng

Ban tổ chức TW, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ – TB & XH, Bộ Công an

 

X

 

 

 

D

Nghiên cứu khoa học, tổng hợp và phát triển sự nghiệp GDQP

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu GDQP – AN, phòng thủ dân sự ở một số nước

Ban Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương

Một số thành viên Hội đồng, Ban thư ký, cơ quan Thường trực

X

X

X

X

X

2

Nghiên cứu khoa học về GDQP – AN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bộ Quốc phòng

Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an, Học viện CTQG HCM, Học viện HCQG, Học viện QP và các cơ quan chức năng

X

X

X

X

X

Đ

Thanh tra, kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm tra hoạt động của Hội đồng GDQP các cấp

Hội đồng GDQP TW

Hội đồng GDQP các Quân khu, địa phương, các Bộ, ngành

X

X

X

X

X

2

Kiểm tra hoạt động của cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP các quân khu, địa phương và một số Trường chính trị tỉnh, Trường THPT, TCCN, DN, CĐ, ĐH, trung tâm GDQP

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP TW

Ban Thư ký Hội đồng GDQP TW

X

X

X

X

X

  III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP các cấp và các thành viên của Hội đồng.

2. Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác của Hội đồng.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương, các Bộ, ngành, Hội đồng GDQP các cấp căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác từng năm của đơn vị phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ GDQP và thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

4. Bảo đảm ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho GDQP – AN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác GDQP – AN ở các Bộ, Ban, ngành, quân khu, địa phương./.

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW ban hành kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương giai đoạn 2006 - 2010 do Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.960
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125