Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2005/QĐ-UB bổ sung Quyết định 51/2004/QĐ-UB về số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 01/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 11/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2005/QĐ-UB

Mỹ Tho, ngày 11 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2004/QĐ-UB NGÀY 30/9/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG VỀ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền giang về số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung chức danh Xã đội phó vào bảng danh mục công chức cấp xã qui định tại điểm 1.2, mục 1, điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Huỷ bỏ chức danh Phó chỉ huy trưởng quân sự qui định tại điểm 2.1, mục 2, điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tiêu chuẩn Xã đội phó, bổ nhiệm Xã đội phó và chế độ, chính sách đối với Xã đội phó thực hiện theo qui định tại Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ tho và thị xã Gò công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiêu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
-Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ
- TT TU, TT HĐND
- CT, PCT. UBND tỉnh
- LĐ, P VX – NC
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2005/QĐ-UB bổ sung Quyết định 51/2004/QĐ-UB về số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116