Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quy định 57-QĐ/TW 2022 tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Số hiệu: 57-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Võ Văn Thưởng
Ngày ban hành: 08/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 57-QĐ/TW

Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN CẤP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII;

- Căn cứ Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 30/7/2005 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý,

Ban Bí thư quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp và cao cấp trong hệ thống chính trị.

2. Đối tượng áp dụng

- Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang (gọi chung là cán bộ).

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; các học viện, trường, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị; tổ chức đào tạo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ.

2. Đào tạo lý luận chính trị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ gắn với quy định của Đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị.

3. Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đào tạo lý luận chính trị là quá trình truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị; củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Đào tạo lý luận chính trị gồm ba cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

2. Sơ cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... ở cơ sở; trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn.

3. Trung cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; trang bị cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.

4. Cao cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp; trang bị cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.

5. Phân cấp đào tạo lý luận chính trị là phân định thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, các học viện, trường, trung tâm và cơ quan liên quan trong việc chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức đào tạo (xét, cử cán bộ đúng đối tượng, tiêu chuẩn tham gia đào tạo; quản lý đào tạo và kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lý luận chính trị) phù hợp các cấp học.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điều 4. Sơ cấp lý luận chính trị

1. Đối tượng

a) Đảng viên; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

b) Công chức cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã).

c) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu chung.

2. Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Điều 5. Trung cấp lý luận chính trị

1. Đối tượng

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức

a) Cấp ủy viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

b) Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng của cấp huyện, cấp tỉnh; phó ban (đơn vị tương đương cấp ban) trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

c) Quy hoạch phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương. Quy hoạch các chức vụ quy định tại Điểm a, b.

1.2. Cán bộ quân đội; Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cấp huyện; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn; lãnh đạo phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh (tương đương). Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

1.3. Cán bộ công an: Đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng, phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã, phó tiểu đoàn trưởng và tương đương; phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, phó trung đoàn trưởng và tương đương. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

1.4. Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương).

1.5. Giảng viên lý luận chính trị ở trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên dự bị hoặc chính thức.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

Điều 6. Cao cấp lý luận chính trị

1. Đối tượng

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức

a) Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp huyện, cấp tỉnh.

b) Cấp ủy viên cấp huyện trở lên; cấp ủy viên cấp tỉnh, lãnh đạo cấp ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

c) Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) trở lên của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cấp ủy viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng ban (các đơn vị tương đương cấp ban) ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

d) Phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương.

e) Phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng cấp huyện, cấp tỉnh. Quy hoạch các chức vụ quy định tại Điểm b, c.

1.2. Cán bộ quân đội: Chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh và tương đương; chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

1.3. Cán bộ công an: Trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng và tương đương trở lên; cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. Cấp phó trưởng phòng (tương đương) của cục (tương đương) trực thuộc Bộ Công an.

1.4. Cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương).

1.5. Giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên chính thức.

- Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.

Chương III

PHÂN CẤP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điều 7. Phân cấp nhiệm vụ đào tạo

1. Trung tâm chính trị cấp huyện đào tạo sơ cấp lý luận chính trị.

2. Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn. Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Điều 8. Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo sơ cấp

1. Cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Trung ương và kế hoạch đào tạo của cấp ủy cấp tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị theo thẩm quyền phân cấp.

2. Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện rà soát đội ngũ cán bộ, xác định nhu cầu đào tạo, tham mưu ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ban hành kế hoạch đào tạo; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đào tạo; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

3. Ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra về định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung đào tạo và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

4. Trường chính trị cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn giảng viên cho trung tâm chính trị cấp huyện.

5. Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện kế hoạch đào tạo của cấp ủy; tổ chức và quản lý đào tạo; định kỳ báo cáo kết quả đào tạo với ban thường vụ cấp ủy và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

6. Ban thường vụ cấp ủy cơ sở và các cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ đi học sơ cấp lý luận chính trị bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Điều 9. Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo trung cấp

1. Cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Trung ương; xây dựng, ban hành các quy định, quy chế đào tạo cán bộ theo thẩm quyền; xây dựng chương trình toàn khóa về đào tạo cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị theo thẩm quyền phân cấp.

2. Ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh rà soát đội ngũ cán bộ, xác định nhu cầu đào tạo, tham mưu ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo hằng năm; thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo của cấp tỉnh; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh.

3. Ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh định hướng về chính trị, tư tưởng trong nội dung đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh.

4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phương pháp giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trường chính trị cấp tỉnh và một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

5. Trường chính trị cấp tỉnh thực hiện kế hoạch, tổ chức và quản lý đào tạo; định kỳ báo cáo kết quả đào tạo với ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

6. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở và các cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Điều 10. Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo cao cấp

1. Ban Tổ chức Trung ương xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, hướng dẫn thực hiện; kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng về chính trị, tư tưởng trong nội dung đào tạo; hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch được giao, tổ chức và quản lý đào tạo; bồi dưỡng, tập huấn giảng viên trực tiếp đào tạo cao cấp lý luận chính trị và báo cáo công tác đào tạo về Ban Tổ chức Trung ương.

4. Học viện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quyền đào tạo cao cấp lý luận chính trị thực hiện kế hoạch, tổ chức và quản lý đào tạo theo quy định; định kỳ báo cáo công tác đào tạo với cơ quan chủ quản và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

5. Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp Trung ương cử cán bộ học cao cấp lý luận chính trị bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Quy định theo thẩm quyền.

2. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện Quy định; hướng dẫn thống nhất công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; lựa chọn một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đủ điều kiện đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo định hướng về chính trị, tư tưởng trong chương trình đào tạo lý luận chính trị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung các chương trình đào tạo lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp, cao cấp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị phù hợp từng cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và hướng dẫn thống nhất việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị.

5. Các học viện, trường, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị xây dựng quy chế và tổ chức, quản lý đào tạo theo Quy định.

6. Các cơ sở đào tạo thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương hiện đang đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ kết thúc nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị từ ngày 01/01/2024. Các cơ sở này phải xây dựng lộ trình để kết thúc khóa học đối với các lớp khai giảng mới và các lớp đang đào tạo trung cấp lý luận chính trị trước ngày 31/12/2023.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Võ Văn Thưởng

 

CENTRAL COMMITTEE OF COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
-------

COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
---------------

No. 57-QD/TW

Hanoi, February 08, 2022

 

REGULATION

ON TRAINEES, QUALIFICATION REQUIREMENTS AND DELEGATION OF AUTHORITY AND RESPONSIBILITY FOR POLITICAL THEORY TRAINING

- Pursuant to the Charter of the Communist Party of Vietnam (CPV);

- Pursuant to Working Regulations of the Central Committee of CPV, Politburo and Secretariat of 13th tenure;

- Pursuant to the Regulation No. 54-QD/TW dated May 12, 1999 of the Politburo providing for CPV’s regulations on political theory;

- Pursuant to the Resolution No. 52-NQ/TW dated July 30, 2005 of the Politburo on renovation and improvement of quality of training, refresher training for officials and scientific research by Ho Chi Minh National Academy of Politics;

- Pursuant to the Resolution No. 32-NQ/TW dated May 26, 2014 of the Politburo on ongoing renovation and improvement of quality of training and refresher training in political theory for office-holders,

The Secretariat hereby prescribes trainees, qualification requirements and delegation of authority and responsibility for political theory training as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. Scope

Trainees, qualification requirements and delegation of authority and responsibility for elementary, intermediate and advanced political theory training within political system.

2. Regulated entities

- Officials, public officials and public employees in organizations and units in the political system, regulatory bodies, Vietnamese Fatherland Front, socio-political organizations, public service providers, state-owned enterprises, armed forces (hereinafter referred to as “officials”).

- Party committees at all levels, CPV organizations and agencies advising and assisting Party committees; academies, schools and centers tasked with providing political theory training.

Article 2. Principles

1. Stick to the CPV’s guidelines, resolutions and regulations on political theory training; provide training courses to right trainees, ensuring that trainees meet the prescribed qualification requirements; training courses are provided by authorized education institutions and are suitable for positions and titles of officials.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Learning political theory is the duty, responsibility and interests of officials and CPV members, especially office-holders at all levels.

Article 3. Definitions

For the purposes of this Regulation, the terms below shall be construed as follows:

1. “political theory training” refers to a process of imparting and absorbing political theory; consolidating the worldview, outlook on life, revolutionary theory of Marxism - Leninism, Ho Chi Minh Thought, viewpoints and guidelines of CPV, policies and laws of the State; raising political awareness and courage, affirming faith in CPV, State and socialist regime; developing the officials’ vision, thinking, methods, and skills in leadership, management and practical application. Political theory training covers three levels: elementary, intermediate and advanced.

2. “elementary political theory” refers to a level of political theory training at which officials, CPV members, members of Ho Chi Minh Communist Youth Union (HCYU), organizations’ members, etc. at grassroots level are trained; study basic principles of Marxism - Leninism, Ho Chi Minh Thought; viewpoints and guidelines of CPV, policies and laws of the State and skills in practical application.

3. “intermediate political theory” refers to a level of political theory training at which office-holders at grassroots level are trained; study basic, systematic and updated knowledge about Marxism - Leninism, Ho Chi Minh Thought; viewpoints and guidelines of CPV, policies and laws of the State; have their awareness and skills in leadership, management and practical application developed.

4. “advanced political theory” refers to a level of theory training at which senior and mid-level office-holders are trained; study basic, systematic, practical, modern and comprehensive knowledge about Marxism - Leninism, Ho Chi Minh Thought; viewpoints and guidelines of CPV, policies and laws of the State; have their vision, strategic thinking, skills in leadership, management and practical application developed.

5. “delegation of authority and responsibility for political theory training” refers to the delegation of authority and responsibility to Party committees at all levels, academies, schools, centers and related agencies for presiding over and cooperating in development of training plans and curricula and provision of training courses (considering and appointing officials that meet eligibility requirements to participate in training courses; managing training, and inspecting and supervising political theory training) in a manner that suits all training levels.

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Elementary political theory

1. Trainees

a) CPV members; HCYU members and members of socio-political organizations at grassroots level.

b) Commune-level public officials (except for commune-level police chiefs and commanders of commune-level military commands).

c) Part-time activists at commune, village and sub-quarter levels and other trainees whose aspirations are appropriate to general requirements.

2. Qualification requirements

A trainee must obtain at least a middle school diploma.

Article 5. Intermediate political theory

1. Trainees

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Members of commune-level CPV organizations; chairpersons and deputy chairpersons of commune-level People’s Councils and People’s Committees; heads and deputy heads of commune-level Vietnamese Fatherland Front and commune-level socio-political organizations.

b) Deputy heads of departments and deputies of units equivalent to departments of districts and provinces; deputies of boards (units equivalent to boards) affiliated to state-owned economic groups and corporations.

c) Plan to choose successors to deputy heads of central departments (units equivalent to departments). Plan to choose successors to the positions specified in points a and b.

1.2. Military officials; commanding officers of chains of commune-level military command, commanding officers of chains of battalion-level command; second-in-command officers, deputy chiefs of staff, political commissars, second-in-command officers of chains of district-level military command; deputy chiefs of staff and deputy political chiefs of regiments; chiefs of units under brigades and divisions, military commands, Border Guard commands of provinces (equivalent). Officials chosen as successors to the above-mentioned positions.

1.3. Public security officials: Leaders of commune-level police teams, chiefs of commune-level police, battalion chiefs, deputy chiefs of commune-level police, deputy chiefs of battalions and equivalent; deputy chiefs and chiefs of district-level police, deputy chiefs of regiments and equivalent. Officials chosen as successors to the above-mentioned positions.

1.4. Officials who have been holding the primary expert or equivalent positions for 6 years; whose titles and job positions require intermediate political theory training and who are expected to hold mid-level (or equivalent) positions.

1.5. Political theory lecturers at schools and centers who are tasked with providing political theory training courses.

2. Qualification requirements

- Be a CPV probationary member or a CPV official member.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Officials engaging in part-time or distance learning: 33 years of age or older for female, 35 years of age or older for male.

Article 6. Advanced political theory

1. Trainees

1.1. Officials, public officials and public employees

a) Heads of departments (units equivalent to departments) of districts and provinces.

b) Members of CPV organizations of districts or higher; members of CPV organizations of provinces, leaders of provincial authorities, provincial Vietnamese Fatherland Front, provincial socio-political organizations and provincial public service providers.

c) Heads of departments (units equivalent to departments) or higher of central authorities, Vietnamese Fatherland Front, central-affiliated socio-political organizations, public service providers and CPV committees; members, boards of directors, board of members , heads of committees (units equivalent to committees) at state-owned economic groups and corporations.

d) Deputy heads of central departments (units equivalent to departments).

e) Deputy heads of planning departments of districts and provinces. Plan to choose successors to the positions specified in points b and c.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.3. Public security officials: Chiefs of district-level police divisions, chiefs of district-level police, battalion chiefs and equivalent or higher; officials chosen as successors to the above-mentioned positions. Deputy heads of divisions (equivalent) of departments (equivalent) affiliated to the Ministry of Public Security.

1.4. Officials who have been holding the primary expert or equivalent positions for 4 years; whose titles and job positions require advanced political theory training and who are expected to hold senior (or equivalent) positions.

1.5. Lecturers who have at least 5 years' experience in teaching political theory at academies and schools tasked with providing political theory training courses.

2. Qualification requirements

- Be a CPV official member.

- Obtain at least a bachelor’s degree.

- Officials engaging in part-time or distance learning: 38 years of age or older for female, 40 years of age or older for male.

Chapter III

DELEGATION OF AUTHORITY AND RESPONSIBILITY FOR POLITICAL THEORY TRAINING

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. District-level political centers provide elementary political theory training.

2. Provincial political schools provide intermediate political theory training to their officials and officials of central authorities and socio-political organizations working within their provinces. Some academies and schools of the Ministry of National Defense and Ministry of Public Security provide intermediate political theory training to officials in the armed forces.

3. The Ho Chi Minh National Academy of Politics provide advanced political theory training.

Article 8. Authority and responsibility of agencies providing elementary training

1. District-level Party committees shall provide directions for fully and strictly implementing regulations of central authorities and training plans of provincial Party committees; inspect and supervise training in political theory training under their delegated authority.

2. Every Organization Department of district-level party committee shall assess eligibility of personnel, determine training demands and advise the standing committee of the district-level Party committee on promulgating training plans; inspect and supervise training activities; carry out periodic review and preliminary review and submit reports thereon to the standing committee of the district-level Party committee.

3. Every Publicity and Education Department of district-level Party committee shall monitor, provide guidance on and inspect the integration of political and ideological orientations into training curricula and submit reports thereon to the standing committee of the district-level Party committee.

4. Provincial political schools shall provide professional guidance, refresher and coaching training to lecturers of district-level political centers.

5. District-level political centers shall implement training plans of Party committees; organize and manage training activities; submit periodic reports on training results to the Party committee’s standing committee and related competent authorities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 9. Authority and responsibility of agencies providing intermediate training

1. Provincial Party committees shall provide directions for fully and strictly implementing regulations of central authorities; formulating and promulgating regulations on provision of training to officials under their authority; design a full-course program on provision of training to officials and inspect and supervise political theory training activities under their delegated authority.

2. Every Organization Department of provincial Party committee shall assess eligibility of personnel, determine training demands and advise the standing committee of the provincial Party committee on designing a full-course program and annual training plan; inspect and supervise training activities of provinces; carry out periodic review and preliminary review and submit reports thereon to the standing committee of the provincial Party committee.

3. Every Publicity and Education Department of provincial Party committee shall integrate political and ideological orientations into training curricula; provide guidance on and inspect the implementation thereof, and submit reports thereon to the standing committee of the provincial Party committee.

4. The Ho Chi Minh National Academy of Politics shall provide training, refresher and coaching training in teaching methodology to lecturers of provincial political schools and some academies and schools of the Ministry of National Defense and Ministry of Public Security.

5. Provincial political centers shall implement training plans, organize and manage training activities; submit periodic reports on training results to the provincial Party committee’s standing committee and related competent authorities.

6. Standing committees of Party committees above grassroots level and competent authorities shall appoint right officials that meet prescribed qualification requirements to join intermediate political theory training courses.

Article 10. Authority and responsibility of agencies providing advanced training

1. The Central Committee’s Organization Commission shall formulate training strategies and plans, and provide guidelines for implementation thereof; carry out inspection, supervision and periodic review and preliminary review of the implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The Ho Chi Minh National Academy of Politics shall implement the assigned training plans, organize and provide training activities; provide refresher and coaching training to lecturers directly giving lectures on advanced political theory training and submit a training report to the Central Committee’s Organization Commission.

4. Academies of the Ministry of National Defense and Ministry of Public Security which are given the right to provide advanced political theory training courses shall implement training plans; organize and manage training activities as prescribed; submit periodic training reports to the supervisory authority and related competent authorities.

5. Standing committees of central-affiliated provincial Party committees, CPV Designated Representation and Party committees, and central public service providers shall appoint right officials that meet prescribed qualification requirements to join advanced political theory training courses.

Chapter IV

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 11. Implementation

1. Central-affiliated provincial Party and City Party committees, CPV Designated Representation and Party committees, and central public service providers shall provide directions for implementation and realize this Regulation under their authority.

2. The Central Committee’s Organization Commission shall preside over and cooperate with relevant agencies in monitoring, expediting, inspecting, supervising and providing guidelines for implementation of this Regulation; provide uniform guidelines for providing intermediate political theory training to central authorities and socio-political organizations; select some academies and schools of the Ministry of National Defense and Ministry of Public Security that are eligible to provide intermediate political theory training.

3. The Central Education and Training Commission shall provide directions for including political and ideological orientations in elementary, intermediate and advanced political theory training programs, and inspect and supervise the implementation thereof.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Academies, schools and centers tasked with providing political theory training in formulating regulations, organizing and managing training activities as prescribed in this Regulation.

6. Training institutions under central authorities which are currently providing intermediate political theory training will terminate their intermediate political theory training activities as of January 01, 2024 and shall formulate a road map for closing new and existing training courses on political theory training before December 31, 2023.

Article 12. Effect

This Regulation comes into force from the day on which it is signed and supersedes clauses prescribed by previous regulations that are no longer appropriate.

 

 

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
Vo Van Thuong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy định 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56.652

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!