Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chế 74/QC-HQĐL-BĐBPĐL phối hợp hoạt động giữa Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 74/QC-HQĐL-BĐBPĐL Loại văn bản: Quy chế
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Quang Hùng, Phạm Công Việt
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN - BTL BĐ BIÊN PHÒNG
CỤC HẢI QUAN - BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 74/QC-HQĐL-BĐBPĐL

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐẮK LẮK VÀ BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng được quy định tại Luật Hải quan ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005 và Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28/3/1997;

Căn cứ Điều 12 Quy chế số 5000/QC-TCHQ-BTLBP ngày 20/9/2012, của Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Biên phòng về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hải quan và Bộ đội Biên phòng.

Nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa hai lực lượng trong công tác quản lý, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các loại tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thống nhất ban hành “Quy chế phối hợp hoạt động giữa Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk” như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và cơ chế phối hợp hoạt động giữa Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là hai Bên) trong công tác quản lý, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và các loại tội phạm: xâm phạm an ninh biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, ma túy, chất nổ, chất cháy, văn hóa phẩm có nội dung độc hại và các loại hàng cấm khác ở khu vực biên giới.

Điều 2. Mục đích của hoạt động phối hợp

Phối hợp hoạt động giữa hai Bên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng.

Điều 3. Nguyên tắc của hoạt động phối hợp

1. Hoạt động phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phải tuân thủ Luật Hải quan, Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và các văn bản pháp luật có liên quan, trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn của mỗi Bên. Trong phối hợp phải có nội dung, yêu cầu, kế hoạch cụ thể và được lãnh đạo có thẩm quyền của hai Bên phê duyệt.

3. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc thống nhất giải quyết dựa trên quy định của pháp luật, yêu cầu nghiệp vụ của hai Bên và Quy chế này. Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền của hai Bên xem xét, quyết định.

4. Việc phối hợp phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu; tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau và đảm bảo chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp, quy trình nghiệp vụ

1. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác phối hợp hoạt động theo Quy chế này.

2. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn:

a) Khi cần thiết, xây dựng văn bản chung giữa hai Bên để chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác nghiệp vụ;

b) Thành lập đoàn liên ngành (định kỳ hoặc đột suất) để kiểm tra việc thực hiện Quy chế tại các địa bàn, đơn vị cụ thể.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nghiệp vụ quy định về quy trình thủ tục trong quản lý Nhà nước về Hải quan và Biên phòng, liên quan đến nghiệp vụ của mỗi bên thì hai Bên thường xuyên trao đổi, bàn bạc để thống nhất tổ chức thực hiện đảm bảo nguyên tắc nghiệp vụ của mỗi Bên, đảm bảo sự đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Trường hợp có vướng mắc chưa thống nhất phải kịp thời cùng báo cáo cấp trên hai Bên giải quyết.

4. Khi có vấn đề, tình hình liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về Hải quan, Biên phòng, tình hình chính trị, xã hội, kinh tế khu vực biên giới cần có sự phối hợp để tham mưu cho chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý chuyên ngành các cấp thì hai Bên cùng bàn bạc, thống nhất trước; về công việc, tình hình liên quan đến Bên nào thì Bên đó tham mưu, đề xuất.

Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan

1. Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu sau:

a) Những quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động của hai lực lượng.

b) Các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

c) Về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại chính sách và nền kinh tế nước ta ở khu vực biên giới; tình hình, hoạt động của tội phạm trong lĩnh vực quản lý; các tuyến, địa bàn trọng điểm; các đối tượng trọng điểm, tổ chức, đường dây, ổ nhóm tội phạm. Kinh nghiệm tổ chức đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

d) Những bất cập trong quy trình nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Hải quan và Biên phòng tại cửa khẩu, khu vực cửa khẩu.

e) Các tài liệu nghiệp vụ, hồ sơ vụ việc khi có yêu cầu của mỗi bên.

g) Thông tin về các tiến bộ và ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật được sử dụng trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật Hải quan và Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

2. Thông tin tài liệu phải được sử dụng đúng mục đích, chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định về công tác bảo mật của mỗi Bên.

3. Hình thức, thời gian, nội dung thông tin cung cấp, trao đổi do Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan và các Đồn Biên phòng thống nhất, quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa bàn.

Điều 6. Phối hợp trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan, các Đồn Biên phòng căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở cửa khẩu và khu vực biên giới để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xuất nhập cảnh trái phép; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy, chất nổ, chất cháy, văn hóa phẩm độc hại và các loại hàng cấm khác.

2. Phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu: Hai Bên tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu nhập khẩu trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp tuần tra, kiểm soát phải có kế hoạch, Bên chủ trì soạn thảo kế hoạch phải gửi cho Bên phối hợp tham gia góp ý, hoàn chỉnh và cùng trình cấp có thẩm quyền của hai Bên phê duyệt. Kết quả tuần tra phải được thống nhất xử lý, đồng thời báo cáo lãnh đạo cấp trên của hai Bên.

4. Thời gian, tổ chức lực lượng, trang thiết bị phương tiện tuần tra kiểm soát do hai Bên cùng thống nhất quyết định.

Điều 7. Phối hợp trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy, chất nổ, chất cháy, văn hóa phẩm độc hại, xâm phạm an ninh biên giới, xuất nhập cảnh trái phép,... Bên chủ trì vụ việc có đề nghị cần phối hợp lực lượng thì gửi yêu cầu bằng văn bản. Bên nhận được yêu cầu phối hợp có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện; nếu gặp khó khăn phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên chủ trì.

Đối với những tình huống cấp thiết, đối tượng bỏ trốn, tiêu hủy tang vật hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng ... cần phải có sự phối hợp lực lượng để kịp thời ngăn chặn thì người chỉ huy Bên chủ trì vụ việc có thể gặp trao đổi trực tiếp (hoặc qua điện thoại) đề nghị người chỉ huy Bên phối hợp khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp phối hợp, sau đó bổ sung văn bản cho Bên phối hợp.

2. Vụ việc, hành vi vi phạm xảy ra thuộc thẩm quyền xử lý của bên nào thì bên đó chủ trì còn bên kia phối hợp.

Nếu vụ việc, hành vi vi phạm mà hai Bên cùng có thẩm quyền xử lý thì Bên nào phát hiện hành vi vi phạm trước, Bên đó chủ trì, giải quyết.

Trường hợp một Bên phát hiện vi phạm, nhưng không thuộc thẩm quyền xử lý của mình thì thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và bàn giao cho Bên có thẩm quyền để điều tra, xử lý.

3. Việc bàn giao thông tin, hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật (nếu có) của vụ việc vi phạm phải đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Chỉ bàn giao vụ việc khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo có thẩm quyền hai Bên.

Bên tiếp nhận vụ việc phải thông báo bằng văn bản cho Bên bàn giao biết kết quả điều tra, xử lý chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc vụ việc.

4. Trong quá trình phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm, nếu có nghi vấn móc nối nội bộ hay gây cản trở thì lãnh đạo đơn vị hai Bên trao đổi trực tiếp hoặc báo cáo lãnh đạo cấp trên của mỗi Bên để chỉ đạo.

5. Những vụ việc, hành vi có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố hoặc có yếu tố nước ngoài, các chuyên án lớn... hai Bên thống nhất báo cáo Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 8. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1. Hai bên có trách nhiệm phối hợp tham mưu cho Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chính quyền các cấp hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng và phổ biến pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Hải quan, Biên phòng.

2. Hình thức, nội dung, biệp pháp, phương tiện tuyên truyền do hai Bên cùng thống nhất quyết định.

Điều 9. Phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng

1. Phối hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức của mỗi bên, cụ thể:

a) Cử cán bộ tham gia hỗ trợ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, nghiên cứu theo yêu cầu của mỗi bên.

b) Cung cấp tài liệu, giáo trình giảng dạy.

c) Hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, địa điểm giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu.

2. Phối hợp trong quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ, thông báo kịp thời cho nhau về dấu hiệu tiêu cực hoặc hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, chiến sỹ của mỗi Bên để có biện pháp giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Điều 10. Phối hợp thực hiện các mặt công tác khác

1. Phối hợp giải quyết tình hình khi có yêu cầu tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động qua lại biên giới, cứu hộ, cứu nạn, thiên tai, dịch bệnh.

2. Phối hợp trong đấu tranh chống các hoạt động lấn chiếm biên giới, tập kích, gây rối, chống người thi hành công vụ; quản lý, bảo vệ cơ quan, đơn vị và giải quyết các vụ việc đột xuất xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

3. Hỗ trợ tư vấn trang bị, huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ mà mỗi bên có thế mạnh; cải cách thủ tục hành chính.

4. Chia sẻ thông tin các trang thiết bị kỹ thuật tại cửa khẩu đường bộ, hệ thống thông tin ra đa...

5. Phối hợp đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm quan, làm việc khi có chỉ đạo.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Đơn vị đầu mối hoạt động phối hợp của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Giao cho Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk là đầu mối phối hợp giữa hai Bên, có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận, trao đổi thông tin, định kỳ luân phiên tổ chức hội nghị giao ban giữa hai cơ quan. Đồng thời, tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc quyền thực hiện Quy chế này.

2. Thông tin cho nhau những nội dung theo quy định tại Quy chế này để kịp thời triển khai phối hợp trong hoạt động cụ thể.

3. Tiếp nhận và tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk giải quyết các ý kiến đề xuất của cấp dưới về những vấn đề có liên quan trong khi thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp; đối với các vụ việc vượt thẩm quyền phải tổng hợp báo cáo cấp trên theo ngành dọc trước khi báo cáo với chính quyền sở tại để xin ý kiến.

Điều 12. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế... đảm bảo đúng quy định, phù hợp với địa bàn đơn vị phụ trách.

2. Thông tin cho nhau những nội dung theo quy định tại Quy chế này để triển khai phối hợp trong hoạt động cụ thể.

3. Thống nhất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp theo các nội dung quy định tại Quy chế..., phù hợp với tình hình thực tế ở địa bàn và sự chỉ đạo của cấp trên.

Điều 13. Chế độ giao ban, tổng kết

1. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk định kỳ 6 tháng họp giao ban một lần; hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện Quy chế và gửi báo cáo về Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Cục cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

2. Các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan trên địa bàn định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp và gửi báo báo lên lãnh đạo cấp trên trực tiếp.

Điều 14. Kinh phí phối hợp

Đối với các hoạt động phối hợp thường xuyên, mỗi bên tự đảm bảo kinh phí; khi có kế hoạch phối hợp hoạt động dài ngày, kinh phí lớn, hai Bên cùng nhau bàn bạc xác định kinh phí phối hợp, thống nhất cách thức phân bổ cho từng Bên.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế phối hợp hoạt động giữa Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã ký ngày 19/02/2003.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (qua phòng Nghiệp vụ) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (qua Phòng Tham mưu) để thống nhất giải quyết, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
TỈNH ĐẮK LẮK
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG
Đại tá Phạm Quang Hùng

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐẮK LẮK
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Công Việt

 

Nơi nhận:
- Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để B/C);
- Tổng cục Hải quan (để B/C);
- Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để B/C);
- Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (để B/C);
- Các Đồn Biên phòng, Chi cục HQ cửa khẩu, Đội Kiểm soát HQ (để thực hiện)
- Lưu VT, NV Cục HQ (2b); VT BĐBP Đắk Lắk (1b).

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chế 74/QC-HQĐL-BĐBPĐL phối hợp hoạt động giữa Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141