Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official dispatch No. 1359/BTM-VP of March 09, 2007, on administrative adjustment and assignment in Ministry of Trade.

Số hiệu: 1359/BTM-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 09/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1359/BTM-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2007

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TRONG LÃNH ĐẠO BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; 
Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ hưu của Thứ trưởng Phan Thế Ruệ; 
Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trương Đình Tuyển tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ ngày 09 tháng 03 năm 2007, 

Bộ Thương mại xin thông báo điều chỉnh và phân công công việc trong Lãnh đạo Bộ như sau: 

Các công việc đã phân công trong Lãnh đạo Bộ tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1916/QĐ-BTM ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại và Thông báo số 3862/TM-VP ngày 22 tháng 6 năm 2006 về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại. 

Các công việc do Thứ trưởng Phan Thế Ruệ phụ trách được phân công trong Lãnh đạo Bộ như sau: 

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: 

1. Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo. 

2. Phụ trách Cục quản lý thị trường. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân 

1. Đảm nhận trách nhiệm Thứ trưởng thường trực 

2. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển quan hệ thị trường với các nước: Lào, Cămpuchia. 

3. Phụ trách Vụ Thương mại Miền núi và Mậu dịch biên giới. 

4. Phụ trách quan hệ với Liên minh hợp tác xã Việt Nam. 

5. Tham gia công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh khác. 

Thứ trưởng Đỗ Như Đính 

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thương mại ở các địa phương, chỉ đạo hoạt động của các Sở Thương mại/Sở Thương mại và Du lịch. 

Thứ trưởng Lương Văn Tự 

1. Chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu; xây dựng cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thương mại; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ hàng dệt may); hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại. 

2. Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tham gia xây dựng chính sách thuế, quản lý ngoại hối và cán cân thương mại. 

3. Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu, Khu Thương mại Lao Bảo, các Khu Kinh tế - Thương mại theo Quyết định 53/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Khu bảo thuế, Khu phi thuế quan, Khu Trung chuyển hàng hóa, Khu Cảng mở... 

4. Phụ trách Vụ Xuất nhập khẩu. 

Thứ trưởng Trần Đức Minh 

1. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển quan hệ thị trường với các nước: Đông Bắc Á, Australia, New Zeland. 

2. Phụ trách các đơn vị: Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Trung tâm thông tin thương mại. 

3. Thành viên Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. 

Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh 

1. Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế mở Chu Lai... 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc. 

Bộ Thương mại xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để quan hệ công tác./. 

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Các Sở TM, Thương mại &DL;
- Luu: VT, VP (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Biên

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1359/BTM-VP

Hanoi, March 09, 2007

 

ANNOUNCEMENT

ON ADMINISTRATIVE ADJUSTMENT AND ASSIGNMENT IN MINISTRY OF TRADE

Pursuant to the Decree No. 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Decree No. 1673/QD-TTg dated December 19, 2006 by the Prime Minister on the retirement of the Deputy Trade Minister Phan The Rue;
Pursuant to the conclusion of Trade Minister Truong Dinh Tuyen at the meeting of the Ministrys leaders dated March 9, 2007;
The Ministry of Trade announces the adjustment and assignments to its leaders as follows:
The tasks assigned to the Trade Ministrys leaders shall continue to be implemented in accordance with the Decision No. 1916/QD-BTM dated December 22, 2004 by the Trade Minister on assigning tasks to the Trade Minister and Deputy Trade Ministers and the Regulation No. 3862/TM-VP dated July 22, 2006 on adjustment and assignment for Ministry of Trades leaders.
The tasks within responsibilities of the Deputy Trade Minister shall be assigned as follows:

Trade Minister Truong Đinh Tuyen:

1. To provide guidelines on market management, fuel business, and rice export.

2. To be in charge of the Market Management Agency .

Deputy Trade Minister Nguyen Thi Kim Ngan

1. To perform the tasks of the Standing Deputy Minister

2. To be in charge of bilateral relations and developing market relationship with Laos and Campodia.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official dispatch No. 1359/BTM-VP of March 09, 2007, on administrative adjustment and assignment in Ministry of Trade.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.391
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13