Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 9g/1998/NQ-HĐND3 thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 9g/1998/NQ-HĐND3 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Văn Đường
Ngày ban hành: 17/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA III-KỲ HỌP THỨ 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9g/1998/NQ-HĐND3

Huế, ngày 17 tháng 7 năm 1998

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh về nhân quân tự vệ ngày 9-9-1996 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc thành lập quỹ quốc phòng, an ninh;

- Sau khi nghe thuyết trình của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

A/ Tán thành Tờ trình của UBND tỉnh về việc thành lập quỹ quốc phòng, an ninh (có sửa đổi, bổ sung)

B/ HĐND tỉnh nhấn mạnh và quy định một số điểm chủ yếu sau :

1. Mục đích, yêu cầu của việc xây dựng quỹ quốc phong, an ninh :

- Thời gian qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hàng năm ngân sách Nhà nước đã cấp cho các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã) một khoản kinh phí theo định mức để chi cho các hoạt động về quốc phòng, an ninh. Do kinh phí Nhà nước cấp có hạn, để hoàn thành được yêu cầu nhiệm vụ nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thông qua HĐND cùng cấp lập quỹ quốc phòng hoặc quỹ an ninh trật tự, trên cơ sở vận động các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp. Được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức và của nhân dân, nhiều nơi đã xây dựng quỹ tương đối khá; nhờ đó duy trì được các hoạt động dân quân, dân phòng lập được nhiều thành tích. Cách làm đó đã mang lại nhiều kết quả, có tác dụng tích cực; nhưng do chưa có văn bản pháp quy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh nên việc thu nộp, quản lý, sử dụng quỹ thiếu thống nhất, đồng bộ .

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về dân quân tự vệ, quy định việc thành lập quỹ quốc phòng, an ninh. Quỹ quốc phòng, an ninh vừa mang tính nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi lao động, đồng thời mang tính tự nguyện của các tổ chức, cá nhân khác .

- Trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới, việc thành lập quỹ quốc phòng, an ninh ở cấp xã và cấp huyện là rất cần thiết .

2. Đối tượng đóng góp, mức đóng góp, đối tượng được miễn, hoãn đóng góp; phương thức thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh :

a- Đối tượng tham gia đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh :

a.1 : Đối tượng đóng góp :

- Công dân có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên Huế trong độ tuổi lao động ( nam đủ 18 đến 60 tuổi, nữ đủ 18 đến 55 tuổi ).

a.2 : Đối tượng vận động đóng góp :

- Các đoàn thể nhân dân, các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tự nguyện tham gia góp quỹ;

- Công dân chưa đủ tuổi lao động hoặc ngoài tuổi lao động tự nguyện tham gia góp quỹ;

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia góp quỹ.

b- Mức đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh :

- Đối với công dân có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên Huế trong độ tuổi lao động , tuỳ theo từng địa bàn : miền núi, đồng bằng, thành phố có mức đóng góp tối thiểu như sau :

* Các xã miền núi và vùng đầm, phá : :3.000 đồng/người/năm

* Các xã đồng bằng và các xã thành phố Huế :5.000 đồng/người/năm

* Các phường thuộc thành phố Huế và thị trấn thuộc các huyện:7.000 đồng/người/năm

- Đối với các đối tượng vận động mức góp tuỳ theo khả năng và sự tự nguyện.

c- Phương thức thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh :

- Quỹ quốc phòng, an ninh thu tại các xã trong năm được phân chia như sau : giữ lại ngân sách xã 90%, chuyển lên ngân sách huyện, thành phố 10%. Quỹ quốc phòng, an ninh chỉ được dùng để chi cho công tác quốc phòng, an ninh và hỗ trợ một phần cho việc tổ chức thu.

- UBND tỉnh quy định cụ thể việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán quỹ quốc phòng, an ninh hàng năm đối với UBND huyện, thành phố và UBND xã đúng quy định của luật Ngân sách nhà nước và Pháp lệnh về kế toán - thống kê. Bảo đảm phân chia hợp lý cho nhu cầu về công tác quốc phòng và công tác an ninh .

d- Đối tượng được miễn, tạm hoãn đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh:

+ Đối tượng được miễn đóng góp :

- Quân nhân, công an nhân dân và công nhân viên đang phục vụ trong quân đội và công an nhân dân không hưởng lương, chỉ hưởng sinh hoạt phí;

- Thương binh, bệnh binh được xếp hạng;

- Bố, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ;

- Người tàn tật, người mức sức lao động;

- Sinh viên, học sinh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phổ thông trung học .

+ Đối tượng được tạm hoãn đóng góp :

- Người ốm đau đang điều trị, điều dưỡng tại bệnh viện có thời gian từ 01 tháng trở lên .

- Người đang trực tiếp phục vụ thương, bệnh binh nặng; người bị tai nạn lao động, tai nạn chiến tranh, nghề nghiệp, thiên tai được xếp hạng thương tật nặng ;

- Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ chưa đủ 2 năm tính từ ngày có quyết định xuất ngũ ;

- Những công dân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hoặc được xác nhận là hộ nghèo, đói ;

- Những người được điều động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thời gian 10 ngày trở lên trong 1 năm .

3- Hiệu lực của nghị quyết :

- Nghị quyết này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

- Mọi quy định về lập quỹ quốc phòng, an ninh trước đây trên địa bàn tỉnh trái với nghị quyết này đều bãi bỏ.

C/ Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả, tình hình thực hiện cho HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân triển khai, động viên cán bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua .

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh thông qua lúc 14 h 40 ngày 17/7/1998.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP: CT nước, Quốc hội, Chính phủ;
- TV Tỉnh uỷ;
- Các vị đại biểu QH;
- CT,PCT HĐND & UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh ;
-Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ;
- Thủ trưởng các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
-CT.HĐND,UBND các huyện, thành phố Huế;
- Các CV HĐND tỉnh;
- Lưu VT , LT, TT.

CHỦ TOẠ KỲ HỌP
 CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THỪA THÊN HUẾ
Phan Văn Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 9g/1998/NQ-HĐND3 thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112