Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 99/NQ-HĐND về thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”

Số hiệu: 99/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2016, 2017”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018;

Xét Tờ trình số 424/TTr-HĐND ngày 21/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”, gồm các ông, bà có tên sau đây:

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

1. 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai - Trưởng đoàn;

2. Ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Dương Văn Tuấn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

4. Ông Vũ Tiến Anh, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên;

6. Bà Đinh Ly An, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Tường Linh, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên;

8. Bà Võ Thị Bảo Ngân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh - Thành viên.

* Trong quá trình giám sát xét thấy cần thiết phải thay đổi thành phần Đoàn, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thay đổi, bổ sung các thành viên cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giám sát.

II. THÀNH PHẦN MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Giao Đoàn giám sát căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có thể mời các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tham gia Đoàn giám sát.

Điều 2. Đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát:

- Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017 (do Đoàn giám sát lựa chọn cụ thể).

- Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017.

Điều 3. Nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn giám sát:

1. Xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo để cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo; thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát biết và thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát;

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm; xem xét, xác minh, mời chuyên gia tư vấn về vấn đề mà Đoàn giám sát xét thấy cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ khác của Đoàn giám sát theo quy định tại Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát của Đoàn giám sát.

2. Đoàn giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đoàn giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT - TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 99/NQ-HĐND về thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58