Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2021

Số hiệu: 96/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4219/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra số 118/BC-HĐND ngày 20/11/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập 30 thôn, khu phố ở 12 xã, phường thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để thành lập 15 thôn, khu phố mới, cụ thể:

1. Huyện Tuy Phong: Sáp nhập thôn 2 và thôn 3, xã Phong Phú:

- Tên gọi của thôn mới: Thôn 2, xã Phong Phú.

- Quy mô số hộ gia đình: 592 hộ, đạt tỷ lệ 236,8% so với quy định.

- Diện tích tích tự nhiên: 3.153,03 ha.

2. Huyện Bắc Bình:

a) Sáp nhập thôn Hồng Thanh và thôn Hồng Thịnh, xã Hồng Phong:

- Tên gọi của thôn mới: Thôn Thanh Thịnh, xã Hồng Phong.

- Quy mô số hộ gia đình: 214 hộ, đạt tỷ lệ 85,6% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 4.153 ha.

b) Sáp nhập thôn Cầu Vượt và thôn Hòn Mốc, xã Sông Bình:

- Tên gọi của thôn mới: Thôn Thanh Bình, xã Sông Bình.

- Quy mô số hộ gia đình: 273 hộ, đạt tỷ lệ 109,2% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 1.200 ha.

c) Sáp nhập thôn Láng Xéo và thôn Bình Phụ, xã Sông Bình:

- Tên gọi của thôn mới: Thôn Tân Bình, xã Sông Bình.

- Quy mô số hộ gia đình: 427 hộ, đạt tỷ lệ 170,8% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 2.998,99 ha.

d) Sáp nhập thôn Sông Bằng và thôn Đá Trắng, xã Sông Bình:

- Tên gọi của thôn mới: Thôn Tân Sơn, xã Sông Bình.

- Quy mô số hộ gia đình: 449 hộ, đạt tỷ lệ 179,6% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 2.350 ha.

3. Thành phố Phan Thiết:

a) Sáp nhập khu phố 6 và khu phố 7, phường Bình Hưng:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 6, phường Bình Hưng.

- Quy mô số hộ gia đình: 242 hộ, đạt tỷ lệ 80,67% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 1,71 ha.

b) Sáp nhập khu phố 8 và khu phố 9, phường Phú Thủy:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 8, phường Phú Thủy.

- Quy mô số hộ gia đình: 338 hộ, đạt tỷ lệ 112,67% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 72,26 ha.

c) Sáp nhập khu phố 6 và khu phố 7, phường Phú Trinh:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 7, phường Phú Trinh.

- Quy mô số hộ gia đình: 509 hộ, đạt tỷ lệ 169,67% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 7,95 ha.

d) Sáp nhập khu phố 1 và khu phố 2, phường Đức Nghĩa:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 2, phường Đức Nghĩa.

- Quy mô số hộ gia đình: 311 hộ, đạt tỷ lệ 103,67% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 6,974 ha.

đ) Sáp nhập khu phố 3 và khu phố 4, phường Đức Nghĩa:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 4, phường Đức Nghĩa.

- Quy mô số hộ gia đình: 399 hộ, đạt tỷ lệ 133% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 6,345 ha.

4. Thị xã La Gi:

a) Sáp nhập khu phố 4 và khu phố 6, phường Phước Lộc:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 4, phường Phước Lộc.

- Quy mô số hộ gia đình: 489 hộ, đạt tỷ lệ 163% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 6,9 ha.

b) Sáp nhập khu phố 8 và khu phố 9, phường Tân An:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 8, phường Tân An.

- Quy mô số hộ gia đình: 538 hộ, đạt tỷ lệ 179,33% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 135,47 ha.

c) Sáp nhập khu phố 5 và khu phố 6, phường Phước Hội:

- Tên gọi của khu phố mới: Khu phố 5, phường Phước Hội.

- Quy mô số hộ gia đình: 455 hộ, đạt tỷ lệ 151,67% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 12,19 ha.

5. Huyện Đức Linh:

a) Sáp nhập thôn 6 và thôn 7, xã Sùng Nhơn:

- Tên gọi của thôn mới: Thôn 6, xã Sùng Nhơn.

- Quy mô số hộ gia đình: 339 hộ, đạt tỷ lệ 135,6% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 562,4 ha.

b) Sáp nhập thôn 8 và thôn 9, xã Đa Kai:

- Tên gọi của thôn mới: Thôn 8, xã Đa Kai.

- Quy mô số hộ gia đình: 385 hộ, đạt tỷ lệ 154% so với quy định.

- Diện tích tự nhiên: 837,45 ha.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác ĐBQH - UBTV Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND,
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, (TH 09b), K.T.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250