Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 89/NQ-HĐND 2019 sáp nhập hợp nhất và đổi tên thôn tổ dân phố xã phường Quảng Bình

Số hiệu: 89/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Hoàng Đăng Quang
Ngày ban hành: 12/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 89/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN: MINH HÓA, BỐ TRẠCH VÀ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường thuộc các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường thuộc các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới như sau:

I. Huyện Minh Hóa

1. Xã Minh Hóa:

- Hợp nhất thôn Tân Thượng, thôn Tân Trung và thôn Tân Sơn thành thôn Tân Lý;

- Sáp nhập thôn 2 Kim Bảng vào thôn 1 Kim Bảng thành thôn 1 Kim Bảng;

- Đổi tên thôn 3 Kim Bảng thành thôn 2 Kim Bảng;

- Đổi tên thôn 4 Kim Bảng thành thôn 3 Kim Bảng.

2. Xã Hóa Tiến:

- Hợp nhất thôn Yên Thái và thôn La Vân thành thôn Yên Vân.

3. Xã Xuân Hóa:

- Hợp nhất thôn Cầu Lợi 1 và thôn Cầu Lợi 2 thành thôn Cầu Lợi.

4. Xã Dân Hóa:

- Sáp nhập bản K-Vàng vào bản K-Ai thành bản K-Ai.

II. Huyện Bố Trạch

1. Xã Đồng Trạch:

- Hợp nhất thôn 1A và thôn 1B thành thôn 1;

- Sáp nhập thôn 6 vào thôn 5 thành thôn 5;

- Hợp nhất thôn 7A và thôn 7B thành thôn 6;

- Đổi tên thôn 8 thành thôn Mai Hồng.

2. Xã Thanh Trạch:

- Sáp nhập thôn Đá Nhảy vào thôn Tiền Phong thành thôn Tiền Phong.

3. Xã Bắc Trạch:

- Sáp nhập thôn 10 vào thôn 6 thành thôn 6.

4. Xã Hòa Trạch:

- Hợp nhất thôn Sông Chứa và thôn Đồng Vụng thành thôn Hòa Đồng;

- Sáp nhập thôn Kéc vào thôn Bàng thành thôn Bàng.

III. Thành phố Đồng Hới

1. Xã Lộc Ninh:

- Hợp nhất thôn 2 và thôn 3 thành thôn 2 Lộc Đại;

- Hợp nhất thôn 8 và thôn 9 thành thôn 7 Phú Xá;

- Hợp nhất thôn 10 và thôn 11 thành thôn 8 Phú Xá;

- Hợp nhất thôn 12 và thôn 14 thành thôn 9 Hữu Cung;

- Hợp nhất thôn 13 và thôn 15 thành thôn 10 Hữu Cung;

- Đổi tên thôn 1 thành thôn 1 Lộc Đại;

- Đổi tên thôn 7 thành thôn 3 Lộc Đại;

- Đổi tên thôn 4 thành thôn 4 Lộc Đại;

- Đổi tên thôn 5 thành thôn 5 Lộc Đại;

- Đổi tên thôn 6 thành thôn 6 Lộc Đại;

- Đổi tên thôn 16 thành thôn 11 Hữu Cung.

2. Phường Đồng Sơn:

- Sáp nhập Tổ dân phố Trạng vào Tổ dân phố 9 thành Tổ dân phố 9;

- Sáp nhập Tổ dân phố Cồn Chùa vào Tổ dân phố 10 thành Tổ dân phố 10.

3. Phường Đức Ninh Đông:

- Sáp nhập Tổ dân phố Diêm Tân vào Tổ dân phố Đức Trường thành Tổ dân phố Đức Trường.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường thuộc các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.736

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!