Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 2020 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 868/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 10/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 704/TTr-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2905/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường như sau:

a) Thành lập xã Tân Phú trên cơ sở nhập toàn bộ 2,04 km2 diện tích tự nhiên, 3.597 người của xã Phú Thịnh và toàn bộ 2,32 km2 diện tích tự nhiên, 3.647 người của xã Tân Cương. Sau khi thành lập, xã Tân Phú có 4,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.244 người.

Xã Tân Phú giáp các xã Cao Đại, Lũng Hòa, Lý Nhân, Thượng Trưng, thị trấn Thổ Tang và thành phố Hà Nội;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Tường có 28 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 03 thị trấn.

2. Thành lập thị trấn thuộc huyện Tam Đảo như sau:

a) Thành lập thị trấn Hợp Châu trên cơ sở toàn bộ 9,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.267 người của xã Hp Châu.

Thị trấn Hợp Châu giáp xã Hồ Sơn, xã Minh Quang; huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương;

b) Thành lập thị trấn Đại Đình trên cơ sở toàn bộ 34,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.520 người của xã Đại Đình.

Thị trn Đại Đình giáp các xã Bồ Lý, Đạo Trù, Tam Quan; huyện Lập Thạch, huyện Tam Dương và tỉnh Thái Nguyên;

c) Sau khi thành lập thị trấn Hp Châu và thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 xã và 03 thị trấn.

3. Thành lập thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên như sau:

a) Thành lập thị trấn Bá Hiến trên cơ sở toàn bộ 12,81 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.791 người của xã Bá Hiến.

Thị trấn Bá Hiến giáp các xã Sơn Lôi, Tam Hợp, Thiện Kế, Trung Mỹ và thành phố Phúc Yên;

b) Thành lập thị trấn Đạo Đức trên cơ sở toàn bộ 9,44 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.543 người của xã Đạo Đức.

Thị trấn Đạo Đức giáp các xã Phú Xuân, Sơn Lôi, Tân Phong, thị trấn Hương Canh; thành phố Phúc Yên và thành phố Hà Nội;

c) Sau khi thành lập thị trấn Bá Hiến và thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 05 thị trấn.

Điều 2. Hiu lc thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Vĩnh Phúc có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 02 thành phố; 136 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã, 15 phường và 16 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban T
chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 2586

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!