Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 81/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quận Bình Tân Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 81/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN – KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2009; mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Nhất trí với Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận “Về sử dụng phần đất công tại khu phố 17, phường Bình Hưng Hòa A”.

Nhất trí thông qua kinh phí hoạt động năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận (theo Dự toán số 76/KH-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2008); kinh phí hoạt động của Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân quận (Theo Tờ trình số 329/TTr-TA ngày 12 tháng 12 năm 2008).

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2008:

1. Về kinh tế:

Kinh tế vẫn tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5.316,209 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 33,39% (kế hoạch tăng 30%), trong đó:

Thương mại - dịch vụ tăng 41,12%.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 31,16%.

Nông nghiệp tăng 2,06%. Đã tập trung cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch heo tai xanh ở gia súc và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá và công tác phòng, chống lụt, bão.

2. Về thu - chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 933,575 tỷ đồng (tăng 80,8% so với năm 2007), đạt 174,5% dự toán cả năm. Thu ngân sách địa phương 359,338 tỷ đồng (tăng 21,1% so với năm 2007), đạt 222% dự toán năm.

Chi ngân sách tiết kiệm, hợp lý đảm bảo các nhu cầu bức thiết. Tổng chi ngân sách địa phương 316,078 tỷ đồng, đạt 195,2% so với dự toán năm, trong đó chi cho đầu tư phát triển là 122,073 tỷ đồng (chiếm 38,6% tổng chi ngân sách).

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị:

Chú ý đúng mức và đạt kết quả đáng kể về đầu tư xây dựng các công trình và chỉnh trang đô thị, quản lý đô thị. Tập trung thực hiện 121/200 tuyến hẻm với tổng vốn là 26,62 tỷ đồng (có 9,283 tỷ đồng do nhân dân đóng góp).

4. Về văn hóa - xã hội:

Ngành giáo dục có tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo các bậc học ngày càng tăng cao; cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu dạy và học tại các và đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân quận.

Hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,19% (chỉ tiêu 1,2%); chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Duy trì thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 0,11% (79/72.879 hộ). Giải quyết việc làm mới cho 10.441 lao động (đạt 104,41%). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy tốt. Hoạt động thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền có bước tiến bộ đáng kể.

5. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Công tác quân sự ở địa phương được xây dựng đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ thanh tra - tư pháp - cải cách hành chính.

Nhìn chung, các cấp - các ngành, các tổ chức - nhân dân đã có sự nỗ lực thực hiện; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có chuyển biến khá, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các mặt khó khăn và tồn tại của Ủy ban nhân dân quận và các ngành đã nêu trong báo cáo; cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các mặt tồn tại, khó khăn; tạo điều kiện nhằm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2009.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2009:

1. Mục tiêu:

Cùng với Thành phố tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng anh ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Thúc đẩy nhanh Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, chỉnh trang đô thị… tạo điều kiện cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.

2. Nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; tăng cường kiểm soát thị trường, việc cung ứng và giá bán các loại hàng hóa, dịch vụ; xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để đảm bảo cung ứng hàng hóa với giá cả hợp lý, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu.

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài quận. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, những công trình giao thông; tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm và các công trình có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2009. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa; phát triển mạnh khoa học công nghệ.

Tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, góp phần làm cho công tác chống ngập, chống ùn tắc giao thông, từng bước khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ; chương trình cấp nước sạch và đảm bảo chất lượng nước, chương trình nhà ở...

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo điều kiện khuyến khích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, phát triển hệ thống an sinh xã hội, từng bước nâng cao mức sống và chất lượng sống của nhân dân. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động đối phó các dịch bệnh ở người. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội bền vững và giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc; phấn đấu kéo giảm đến mức thấp nhất tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp căn cơ thiết thực nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Tập trung thực hiện đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, dân cư; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tham nhũng, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung đổi mới về tổ chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu:

3.1. Về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế không dưới 30%; trong đó thương mại - dịch vụ là 35% trở lên, công nghiệp là 24% trở lên, nông nghiệp là 2%.

Thu ngân sách nhà nước là 777,75 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 200,099 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương là 200,099 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư xã hội 10.000 tỷ đồng (vốn ngân sách 500 tỷ đồng, chiếm 5%).

3.2. Về quản lý đô thị:

Công bố, công khai 06 đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 (phần còn lại);

Hoàn thành chỉnh trang 200 tuyến hẻm năm 2009;

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 91%;

Tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn về nhà ở, đất ở cho nhân dân còn dưới 1%.

Xử lý và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nặng.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý xây dựng, quản lý đô thị.

3.3. Về văn hóa xã hội:

Tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,19%.

Đảm bảo hộ nghèo theo tiêu chí thoát nghèo (dưới 12 triệu đồng/người/năm) theo chỉ tiêu thành phố giao.

Hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm tại chỗ cho 10.000 lao động mới.

Phấn đấu có 01 phường (còn lại) đăng ký xây dựng phường văn hóa.

Huy động 31% trẻ em vào nhà trẻ, 91% trẻ vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, cấp trung học cơ sở trên 85%; tỷ lệ học sinh bỏ học cấp tiểu học dưới 0,1%, trung học cơ sở dưới 2%.

3.4. Về an ninh - quốc phòng:

Phấn đấu giảm phạm pháp hình sự ít nhất 5%.

Tỷ lệ khám phá án đạt 60%, kéo giảm tai nạn giao thông ít nhất 5%.

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100%.

4. Các giải pháp chủ yếu:

Nhất trí với các giải pháp mà Ủy ban nhân dân quận đã thông qua (theo Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo chức năng tăng cường đúng mức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam quận và tổ chức thành viên vận động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Hội đồng nhân dân quận biểu dương sự nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2008. Phát huy thành quả vừa qua, Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2009 của Quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.783

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!