Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 80/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016 và 2017

Số hiệu: 80/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM NĂM 2016 VÀ 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017;

Xét Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016 và 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016 và 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế công chức năm 2016 là 2.131 biên chế, trong đó: giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước 2.122 biên chế, dự phòng 09 biên chế.

2. Tổng biên chế công chức năm 2017 là 2.099 biên chế, trong đó: giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính là 2.084 biên chế, dự phòng 15 biên chế.

(có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, đơn vị trong phạm vi biên chế công chức được giao tại phụ lục Điều 1 Nghị quyết này.

- Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định giao biên chế dự phòng, điều chuyển biên chế công chức giữa các cơ quan, đơn vị trong thời gian giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Kon Tum)

Số TT

Tên đơn vị

Biên chế được Bộ Nội vụ giao năm 2016

Biên chế của các cơ quan, đơn vị năm 2016

Biên chế được Bộ Nội vụ giao năm 2017

Biên chế của các cơ quan, đơn vị năm 2017

TỔNG CỘNG

2.131

2.131

2.099

2.099

I

CẤP TỈNH

 

1.287

 

1.261

1

Lãnh đạo UBND tỉnh

 

5

 

5

2

Văn phòng HĐND tỉnh

 

40

 

38

3

Văn phòng UBND tỉnh

 

55

 

55

4

Sở Nội vụ

 

64

 

64

 

Văn phòng Sở

 

37

 

37

 

Ban Thi đua khen thưởng

 

7

 

7

 

Ban Tôn giáo

 

10

 

10

 

Chi cục Lưu trữ

 

10

 

10

5

Thanh tra tỉnh

 

36

 

36

6

Sở Tư pháp

 

30

 

30

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

47

 

47

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

45

 

45

9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

43

 

42

10

Sở Giao thông Vận tải

 

30

 

30

 

Văn phòng sở

 

21

 

21

 

Thanh tra giao thông

 

9

 

9

11

Sở Y tế

 

55

 

54

 

Văn phòng Sở

 

31

 

30

 

Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình

 

12

 

12

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

12

 

12

12

Sở Thông tin và Truyền thông

 

24

 

23

13

Sở Công Thương

 

74

 

72

 

Văn phòng Sở

 

38

 

37

 

Chi cục Quản lý thị trường

 

36

 

35

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

441

 

429

 

Văn phòng Sở

 

40

 

38

 

Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS

 

12

 

12

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

34

 

34

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

40

 

39

 

Chi cục Thuỷ lợi

 

11

 

11

 

Chi cục Phát triển nông thôn

 

14

 

12

 

Chi cục Kiểm lâm

 

278

 

271

 

Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh

 

2

 

2

 

Kiểm lâm Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy

 

10

 

10

15

Sở Ngoại vụ

 

20

 

19

16

Ban Dân tộc

 

20

 

20

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

40

 

40

18

Sở Khoa học và Công nghệ

 

34

 

31

 

Văn phòng Sở

 

24

 

23

 

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng

 

10

 

8

19

Sở Xây dựng

 

33

 

33

20

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

36

 

34

21

Sở Tài chính

 

48

 

48

22

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

54

 

53

23

Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

 

2

 

2

24

Văn phòng Quốc hội tỉnh

 

7

 

7

25

Các tổ chức khác có sử dụng biên chế công chức

 

4

 

4

 

Văn phòng Ban an toàn giao thông

 

3

 

3

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

 

1

 

1

II

CẤP HUYỆN

 

835

 

823

1

Huyện Ngọc Hồi

 

87

 

87

2

Huyện Kon Plông

 

82

 

81

3

Huyện Đăk Hà

 

86

 

85

4

Huyện Đăk Tô

 

86

 

84

5

Huyện Kon Rẫy

 

84

 

83

6

Thành phố Kon Tum

 

113

 

111

7

Huyện Đăk Glei

 

87

 

82

8

Huyện Tu Mơ Rông

 

87

 

87

9

Huyện Sa Thầy

 

81

 

81

10

Huyện Ia H'Drai

 

42

 

42

III

BIÊN CHẾ DỰ PHÒNG

 

9

 

15

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 80/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016 và 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


375
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94