Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Số hiệu: 76/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2016.

Theo Nghị quyết số 76/CP, tại phiên họp thường kỳ vào ngày 30, 31/8/2016, Chính phủ thảo luận các vấn đề sau:
 
- Về dự án, dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị định: Cơ quan có thẩm quyền tiếp thu ý kiến của Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện đối với các dự án sau: Luật du lịch (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Pháp lệnh phí và lệ phí của Tòa án và dự thảo Nghị định Quy chế làm việc của Chính phủ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi).
 
- Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/1/2016
 
Theo nhận định của Chính phủ tại Nghị quyết 76/2016 thì tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả đáng kể, tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức.
 
Theo đó thì Nghị quyết số 76/NQ đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cho các Bộ, ngành thực hiện. Từng Bộ, ngành, địa phương đánh giá đúng thực chất tình hình, đề ra giải pháp, quyết tâm hành động. Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất.
 
- Về tình hình, giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công:
 
Tại Nghị quyết 76, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài sản công; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công.
 
Các Bộ, cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.
 
Và các vấn đề khác, cụ thể xem tại Nghị quyết 76.
 
Nghị quyết 76/NQ-CP có hiệu lực ngày 03/9/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 8 năm 2016, tổ chức vào ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật du lịch (sửa đổi)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật theo hướng tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về du lịch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

2. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh

Chính phủ thống nhất với mục tiêu, quan điểm xây dựng và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục rà soát tổng thể, thống nhất các nội dung sửa đi, bổ sung của dự án Luật, bảo đảm tính khả thi, giải quyết thực chất những vướng mắc, rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh và yêu cầu quản lý nhà nước; đồng thời đánh giá, giải trình sự cần thiết của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định dự án Luật để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2016 và gửi xin ý kiến thành, viên Chính phủ theo quy định.

3. Về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chnh sửa dự án Luật, xác định phạm vi hỗ tr, bảo đảm tính khthi phù hợp với nguyên tắc thị trường, tập trung giải quyết các vn đề thiết thực. BKế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự án Luật này trong tháng 9 năm 2016.

4. Về dự án Pháp lệnh phí và lệ phí của Tòa án

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự án Pháp lệnh. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính ph trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

5. Về dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 9 năm 2016.

6. Về hoạt động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm tra bước đầu của Tổ công tác của Thtướng Chính phủ. Qua công tác kiểm tra đã từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, có tác dụng lan tỏa, tạo chuyn biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao ở các Bộ, cơ quan và địa phương.

Chính phủ yêu cu các Bộ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo của T công tác; khn trương hoàn thành các nhiệm vụ công việc còn nợ đọng quá hạn; thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể đi với những trường hợp chậm thực hiện, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ hàng tháng và thông tin công khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với chức trách, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch kim tra một số Bộ và địa phương; thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc trong quá trình thực hiện và biện pháp giải quyết.

7. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đi lớn về tin tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm; mặt bằng lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoi hối tăng. Thị trường chứng khoán chuyển biến tích cực. Xuất nhập khẩu cân bằng và tiếp tục có xut siêu, trong đó xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sn tăng khá. Sản xut công nghiệp tăng trưởng khá, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng cao. Số doanh nghiệp mới thành lập tăng. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm chỉ đạo. Môi trường kinh doanh được cải thiện; theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), các chỉ số về khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng và nộp thuế của Việt Nam đu tăng bậc xếp hạng. Công tác chỉ đạo khc phục hậu quả thiên tai được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiu kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Nợ công cao, xử lý nợ xấu còn chậm. Xuất khẩu chưa có nhiều cải thiện, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng chế biến tăng thấp, trong đó xuất khẩu vào khu vực ASEAN giảm mạnh. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. Kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ còn hạn chế. Tình trạng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm còn gây bức xúc cho người dân. Buôn lậu, gian lận thương mại din biến phức tạp. Diện tích rừng bị cháy và bị chặt phá còn lớn. Số người chết vì tai nạn giao thông còn cao. Đời sng nhân dân ở các vùng min núi, vùng đng bào dân tộc thiu svà vùng bị thiên tai, vùng bị ô nhim môi trường, vùng sâu, vùng xa còn nhiu khó khăn.

Đtạo chuyn biến rõ nét về tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2016, Chính phủ yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá đúng thực chất tình hình, đề ra giải pháp hữu hiệu, quyết tâm hành động, nht quán trong thực hiện chủ trương, chính sách, kiên quyết không thay đổi mục tiêu; nâng cao nim tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhân dân vào chính sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất; kinh doanh giải phóng mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nlực phấn đấu đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đra; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trin khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gắn vi xây dựng Chính phủ điện tử. Cải tiến và công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính, người đứng đu. Thực hiện ngay việc thiết lập kênh để lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp đkịp thời tiếp thu, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

- Các Bộ qun lý ngành, lĩnh vực quyết liệt thực hiện các giải pháp, bảo đảm tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực; chủ động theo dõi tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, kịp thời xử lý những bất cập của ngành, lĩnh vực quản lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đẩy nhanh tiến độ c phn hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, nhất là các doanh nghiệp lớn; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trước khi thoái vốn nhà nước, bảo đảm theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch và tránh tht thoát vn nhà nước.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thc hiện tốt chức năng điều phối chính sách chung của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ tổ chức giao ban, phi hợp chặt chẽ với các Bộ trưởng các Bộ quản lý chuyên ngành, đxuất kịp thời các giải pháp thúc đy tăng trưởng phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm sự vận hành đồng b, hiệu quả chung của nền kinh tế. Khn trương hoàn thành Đề án tái cơ cấu nn kinh tế gn với đi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính xem xét, b trí một phần vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 đthực hiện kiên chóa phòng học cấp mầm non, tiểu học, trước mắt ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội. Bộ Kế hoạchĐầu tư có biện pháp cụ thể thúc đy, tháo gỡ khó khăn đphục vụ mục tiêu tăng trưởng ở các cấp, các ngành, các địa phương và các tập đoàn, tng công ty.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hot, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gn với xử lý nợ xu giai đoạn 2016 - 2020 báo cáo Chính phủ, trong đó đxuất các giải pháp cụ thể đxử lý nợ xu thực chất. Đánh giá, phân tích cơ cu, chất lượng tín dụng để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp.

- Bộ Tài chính quyết liệt chỉ đạo chng tht thu, nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách nhà nước. Đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế. Công khai thông tin nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tránh tập trung thanh toán, vào thời điểm cuối năm.

- Bộ Công Thương có giải pháp rõ hơn để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp; theo dõi sát diễn biến giá dầu thô thế giới, chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2016 giải pháp xử lý lượng than tồn kho. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa dịp cuối năm. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp ứng dng công nghệ cao tham gia sản xuất các mặt hàng nông sản có tim năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường nông sản. Chỉ đạo trin khai tt vụ Hè Thu, vụ Thu Đông và vụ mùa trên cả nước. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản. Tăng cường kiểm soát chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Kiểm soát tình hình nhập lậu gia súc, gia cầm, bảo vệ sản xuất trong nước, phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương chủ động phòng, chng và khc phục kịp thời hậu quả thiên tai.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khc phục những bt cập, tn tại trong công tác quản lý nhà nước về du lịch thời gian qua, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 năm 2016.

- Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2016 về đề án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bc Nam, dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành. Khẩn trương lựa chọn, hoàn thiện thủ tục để khởi công một số công trình giao thông lớn, quan trọng; có giải pháp quản lý đầu tư xây dựng và khai thác cảng biển, bảo đảm hiệu quả.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện tt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng phương án mở rộng thị trường xut khu lao động, có tính toán và dự báo trong dài hạn đchủ động cung ứng lao động cho thị trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới.

- Bộ Y tế chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh theo mùa; tập trung chỉ đạo kiểm soát các bệnh có khả năng lây lan cao trong mùa mưa, lũ. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; chn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ y tế thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Xây dựng mô hình bác sĩ gia đình trong khám chữa bệnh, phục vụ Nhân dân. Phi hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; sớm công bmức độ an toàn của hải sản tại 04 tỉnh min Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2016 - 2017. Thực hiện tt chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh; sinh viên nghèo, gia đình chính sách; không để học sinh, sinh viên không được đến trường vì thiếu tin học phí. Đẩy mạnh tự chủ đại học. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đxuất phương án cân đối nguồn vốn (chú ý nguồn vốn vay, kể cả ODA) để xây dựng, nâng cấp một số trường đại học công lập trọng điểm, ngành kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo thời tiết. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khn trương làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.

- Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển miền Trung chỉ đạo tập trung hỗ trợ người dân ở các địa phương bị ô nhim môi trường bin khôi phục sản xuất trên cơ sở công khai, công bằng, đúng đối tượng, kịp thời gian, có biện pháp tuyên truyn để Nhân dân hiu về chủ trương và giải pháp của Đảng và Nhà nước.

- Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp, cơ chế đột phá trong công tác tuyển dụng, đánh giá, sử dụng công chức, viên chức; kiên quyết sa thải công chức, viên chức không đáp ứng yêu cu nhiệm vụ; thhiện quyết tâm xây dựng đội ngũ công chức có chất lượng; tinh giản biên chế gn với nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phù hợp với đề án vị trí việc làm. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mô hình trung tâm hành chính công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giải pháp cụ thể đẩy mạnh tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập về tổ chức, biên chế, việc làm.

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến, tình hình trên biển Đông để chủ động phương án ứng phó kịp thời, phù hợp. Rà soát, kim tra nội dung, phương pháp trong đào tạo, hun luyện, điều hành bay, bảo đảm kỹ thuật hàng không; bảo đảm an toàn trong sử dụng phương tiện, vũ khí, khí tài quân sự trong hun luyện và thực hiện nhiệm vụ.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; theo dõi sát, nm chc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối; tăng cường đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm, kịp thời các loại tội phạm. Xây dựng phương án b trí biên chế công an xã chuyên trách cân đi trong tng biên chế hin nay của lực lượng công an, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Bộ Ngoại giao triển khai chương trình hành động của Hội nghị ngoại giao ln thứ 29. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Bộ Thông tin và Truyn thông thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thông tin, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo niềm tin, phn khởi trong Nhân dân. Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện cung cấp thông tin, chủ đng định hướng dư luận, công khai, minh bạch chính sách và hoạt động quản lý điều hành; chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin quan trọng, có ảnh hưởng tới lợi ích công cộng của xã hội và hình ảnh quốc gia; phi hợp kịp thời với cơ quan chức năng đxử lý sự cố mất an toàn thông tin đi với trường hợp không thể tự khắc phục.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm tốt, mô hình đột phá, sáng to trong phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, xây dựng phương án phòng, chống ngập úng cho thành phố một cách hữu hiệu hơn.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; khuyến khích, khen thưởng kịp thời và bảo vệ an toàn cho người phát hiện, tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chống tham nhũng đ vu khng, t cáo sai sự thật. Thực hiện tiết kiệm, chng lãng phí trong hệ thống hành chính nhà nước và toàn xã hội.

- Các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện các đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội theo phân công, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

8. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Chính phủ thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo s 6757/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2016, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung thực hiện một snhiệm vụ trọng tâm sau:

- Khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 9 năm 2016 về khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2016 đối với kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đến ngày 31 tháng 01 năm 2017, kế hoạch vốn nước ngoài ngun ngân sách trung ương năm 2016 và số vốn trái phiếu Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm 2015 sang năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

- Trước ngày 25 hằng tháng, các bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vn đầu tư công năm 2016 đến ngày 20 của tháng báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo mẫu biểu quy định tại công văn số 6102/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các Bộ được giao chủ trì các chương trình mục tiêu căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình mục tiêu đ thm định và trình Thủ tướng Chính phquyết định theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 7 năm 2016.

9. Về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, thống nhất các số liệu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, bảo đảm nguyên tc an toàn kinh tế vĩ mô, giữ trần nợ công trong giới hạn cho phép, thúc đẩy kinh tế thị trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

10. Về tình hình, giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công

Chính phủ thống nhất cơ bản với nội dung Báo cáo của Bộ Tài chính. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nền nếp; ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nâng lên; hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng tài sản công chưa hiệu quả, còn bt cập, trong nhiu trường hợp còn tht thoát, lãng phí, nht là đi với đất đai, trụ sở làm việc, xe ô tô. Đquản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công trong thời gian tới, Chính phủ yêu cu:

- Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài sản công; Đán báo cáo tài chính nhà nước theo quy định của Luật kế toán (sửa đổi) năm 2015. Tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để cập nhật và quản lý đầy đủ tt cả các loại tài sản công theo quy định của pháp luật. Hoàn thin khuôn kh pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công, tạo cơ sở pháp lý vững chc cho việc quản lý, sử dụng, khai thác ngun lực tài chính từ tài sản công. Tập trung hoàn thiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), bảo đảm tt cả các loại tài sản công đu được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bng pháp luật. Hoàn thiện hệ thống tiêu chun, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một snội dung của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 và Quyết định s 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015.

- Các Bộ, cơ quan, chính quyền địa phương được giao quản sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đy đủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công, đặc biệt là đất đai, tài nguyên.

11. Về đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ

Chính phủ thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục như báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình tại phiên họp.

Bộ Giáo dc và Đào tạo khẩn trương rà soát tổng thể và xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2012/NĐ-CP , trình Chính phủ. Hướng dn nội dung giảng dạy cn thiết trong các trường quốc tế có học sinh Việt Nam tham gia học tập đbảo đảm giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức, lịch sử, phẩm chất con người Việt Nam.

12. Về điều chỉnh phạm vi, tên gọi của “Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; thời hạn trình Đề án “Tổ chức lại thị trường trong nước và thị trường biên mậu, đẩy mạnh Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Chính phủ thống nhất với đề nghcủa Bộ Công Thương về việc điều chỉnh phạm vi, tên gọi của Đề án “Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2035” thànhChiến lược phát triển thương mi trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; trình Chính phủ Đề án “Tổ chức lại thị trường trong nước và thị trường biên mậu, đẩy mạnh Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong quý IV năm 2016.

13. Về Đề án “Thực hiện hiệu quả tiến trình Hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định TPP và Cộng đồng kinh tế ASEAN”

Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung của Đề án và đề xuất, kiến nghị của Bộ Ngoại giao nêu tại Báo cáo số 1892/BC-BNG-VP-m ngày 30 tháng 8 năm 2016.

Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Chp hành Trung ương theo quy định.

14. Về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ thng nhất giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghnghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước đi với các trường sư phạm. BLao động - Thương binh và Xã hội phi hợp với các Bộ, cơ quan quản lý trực tiếp các trường trung cấp, cao đẳng khẩn trương chỉ đạo thực hiện tự chủ trong hệ thng cơ sở giáo dục nghnghiệp đgiảm nhanh can thiệp hành chính của Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

15. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015

BTư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh , hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội, bảo đảm tiến độ để Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 năm 2016.

16. Về dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN; Trợ lý TTg, Thư ký PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.166
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127