Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 74/2006/NQ-QH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 74/2006/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2007.

Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội;
Trên cơ sở xem xét đề nghị của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nội dung Quốc hội trực tiếp giám sát.

1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XI

a. Xem xét các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XI của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

b. Xem xét báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII

Xem xét báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

3. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII

Cùng với việc xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề Việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2.

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát để báo cáo với Quốc hội:

1. Việc tổ chức bầu cử, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (báo cáo Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ nhất).

2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi (báo cáo Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 2).

Điều 3.

Giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội giám sát và báo cáo kết quả với Quốc hội:

1. Hội đồng Dân tộc: Việc triển khai thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II).

2. Ủy ban Pháp luật: Việc chấp hành pháp luật về thực hiện các biện pháp xử lý hành chính (đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, vào cơ sở giáo dục, vào cơ sở chữa bệnh) theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

3. Ủy ban Kinh tế và Ngân sách: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

4. Ủy ban Quốc phòng và An ninh: Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

5. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng: Vấn đề đời sống văn hóa ở cơ sở.

6. Ủy ban Về các vấn đề xã hội: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

7. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp.

8. Ủy ban Đối ngoại: Việc thực hiện các hiệp định về biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Điều 4.

Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình.

Điều 5.

Căn cứ vào các nội dung tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này và tình hình, điều kiện thực tế, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, tiến hành giám sát tại địa phương và báo cáo kết quả theo quy định.

Điều 6.

Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo công tác bảo đảm thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát.

Điều 7.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan hợp tác chặt chẽ để các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiến hành hoạt động giám sát có kết quả; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám  sát; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội sáu tháng và cả năm; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 74/2006/NQ-QH11

Hanoi, November 29, 2006

 

RESOLUTION

REGARDING THE 2007 PROGRAM ON THE NATIONAL ASSEMBLY'S SUPERVISORY ACTIVITIES

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 84 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to the Law on Supervisory Activities of the National Assembly;
Having considered the proposal of the Nationality Council, Committees and delegations of the National Assembly and the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, the Report of the Standing Committee of the National Assembly, and the opinions of National Assembly deputies,

RESOLVES:

Article 1.-

Issues to be directly supervised by the National Assembly

1. At its 11th session, the XIth National Assembly shall:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Consider the Government's report on the implementation of the Law Against Corruption and the Law on Thrift Practice and Waste Combat.

2. At its first session, the XIIth National Assembly shall consider a report on the results of the election of deputies to the XIIth National Assembly.

3. At its second session, the XIIth National Assembly shall consider reports of the Government, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuracy, hold ask-and-give sessions, and supervise the observance of the law on the grant of land use right certificates.

Article 2.-

To assign the Standing Committee of the National Assembly to supervise, and report to the National Assembly on:

1. The organization of the election, the assurance of security and social order and safety for the election of deputies to the XIIth National Assembly (reporting to the XIIth National Assembly at its first session).

2. The implementation of policies and laws on compensation, ground clearance, and creation of jobs for people having land recovered (reporting to the XIIth National Assembly at its second session).

Article 3.-

To assign the Nationality Council and Committees of the National Assembly to supervise, and report to the National Assembly on, the following:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Law Committee: The observance of the law on the application of administrative handling measures (e.g., sending of people to re-education schools, educational institutions or medical treatment establishments) in accordance with the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

3. The Economic and Budgetary Committee: The implementation of legal provisions on charges and fees.

4. The Defense and Security Committee: The observance of the law on assurance of traffic order and safety.

5. The Committee for Culture, Education, Youth, Pioneer and Children: The cultural life at the grassroots level.

6. The Committee for Social Affairs: The implementation of policies and laws on health insurance.

7. The Committee for Science, Technology and Environment: The implementation of policies and laws on the treatment of environmental pollution in urban areas, economic zones and industrial parks.

8. The Committee for External Relations: The implementation of border agreements between Vietnam and neighboring countries.

Article 4.- On the basis of the program on the National Assembly's supervisory activities as well as their tasks and powers defined by law, the Standing Committee of the National Assembly, the Nationality Council and Committees of the National Assembly shall take the initiative in formulating and implementing their programs on supervisory activities.

Article 5.- Pursuant to Articles 1, 2 and 3 of this Resolution and based on the actual situation and conditions, National Assembly delegations and deputies shall take the initiative in selecting contents for the formulation of their programs, conduct supervisory activities in their localities and report implementation results according to regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- Concerned agencies and organizations shall closely cooperate with one another so that agencies, delegations and deputies of the National Assembly can successfully conduct supervisory activities; take the initiative in preparing reports and supply necessary documents at the request of supervising agencies; and seriously settle petitions and report settlement results to supervising agencies.

Article 8.- The Standing Committee of the National Assembly shall biannually and annually consider review reports on the results of supervisory activities of agencies and delegations of the National Assembly; synthesize and report the results of implementation of the program on supervisory activities at the year-end session of the National Assembly.

This Resolution was adopted on November 29, 2006, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 10th session.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 74/2006/NQ-QH11 ngày 29/11/2006 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007 do Quốc Hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!