Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2018

Số hiệu: 73/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 09/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 289/TTr-TT.HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2018; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2018, với các nội dung sau đây:

I. Số lượng, thời gian tổ chức kỳ họp

1. Số lượng tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018: 02 kỳ.

2. Thời gian tổ chức các kỳ họp:

- Kỳ họp thường lệ giữa năm tổ chức vào trung tuần tháng 7/2018.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức vào đầu tháng 12/2018.

II. Nội dung các kỳ họp

1. Nội dung kỳ họp giữa năm:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thông qua nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; xem xét các biện pháp điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2018.

- Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2018 (khi cần thiết).

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Xem xét Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

- Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

- Xem xét Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh.

- Xem xét, thông qua các Đề án, Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2018.

- Chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung khác.

2. Nội dung kỳ họp cuối năm:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019.

- Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

- Xem xét báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát “Thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay”.

- Xem xét, thông qua các Đề án, Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp 6 tháng cuối năm 2018.

- Chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

2. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đầy đủ các phiên họp của kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc t chức các kỳ họp; phối hợp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


468

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113