Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 69/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2016

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2016 và ý kiến của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2016, như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế, đầu tư, tài chính, xây dựng, công thương

1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2017.

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang 5 năm 2016 - 2020.

3. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2017.

4. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tiền Giang năm 2015.

5. Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

6. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2015.

7. Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2017 - 2020.

8. Nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017.

9. Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017.

10. Nghị quyết ban hành quy định việc phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

11. Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

II. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế đầu tư thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 - 2020.

2. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

4. Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thm quyền cấp phép của y ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

5. Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 của tỉnh Tiền Giang.

III. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo

1. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thu hút Bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Nghị quyết quy định mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2015 -2016.

3. Nghị quyết quy định mức thu, quản lý, sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2015 - 2016.

IV. Lĩnh vực nội vụ, tư pháp, an ninh quốc phòng, pháp lý khác

1. Nghị quyết tổng biên chế công chức tỉnh Tiền Giang năm 2016.

2. Nghị quyết tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Tiền Giang năm 2016.

3. Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

4. Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

5. Nghị quyết quy định về chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

6. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các sở, ngành xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị quyết số 70/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp, phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát, thẩm tra và điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện xét thấy cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết thì Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh điu chỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Giao đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
-
Các y ban của Quốc hội;
-
Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
-
Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
-
Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
-
Vụ IV (VP Chính phủ);
-
Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
-
UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
-
TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
-
Báo Ấp Bắc;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113