Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét Tờ trình số 19/TTr-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về đề nghị thông qua chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân t ỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả công tác tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI)

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Căn cứ Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình công tác theo tháng, quý và 6 tháng trong năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Tổ chức các phiên họp định kỳ hằng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức triển khai các luật được ban hành tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

5. Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ hai tại Quảng Ninh và giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

6. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở một số huyện và sở, ban, ngành của tỉnh.

7. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế, xã hội trọng điểm; về chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chiến lược an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành ch ính và xây dựng chính quyền ở các cấp.

8. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát tại các địa phương (xã, phường, thị trấn) trong việc tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động và động viên nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức báo cáo kết quả và các nghị quyết kỳ họp với cử tri.

9. Tổ chức họp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất chương trình Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

10. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

11. Chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trước Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh; phân công các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện công tác giám sát tại kỳ họp về kết quả thực hiện lời hứa sau trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành tại Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh.

12. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo lịch tiếp công dân hằng tháng.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017.

1. Tổ chức Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức và công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

3. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nghị quyết Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI và tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết.

5. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2017.

6. Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ ba; giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

7. Giám sát kết quả thực hiện các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

8. Tổ chức các phiên họp cho ý kiến nội dung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh trình.

9. Tổ chức họp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất chương trình Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

10. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

11. Chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trước Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh; phân công các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện công tác giám sát tại kỳ họp về kết quả thực hiện lời hứa sau trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành tại Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh.

12. Giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

13. Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

14. Tổ chức Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

15. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

16. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo lịch tiếp công dân hằng tháng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


876

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!