Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc ở Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 67/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 12/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2017/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh đề nghị về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc ở Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Công chức, viên chức, người lao động thuộc chỉ tiêu biên chế được giao của Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện;

b) Công chức, viên chức thuộc các cơ quan có liên quan (kể cả các cơ quan ngành dọc Trung ương) được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ hàng tháng đối với người có thời gian làm việc thường xuyên, liên tục tại Trung tâm hành chính công các cấp:

- Mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/tháng đối với người làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng đối với người làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

b) Hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục gồm: Quần áo thu đông, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cà vạt (trừ công chức, viên chức mặc trang phục riêng của ngành) với tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát như sau:

- Đối với người làm việc thường xuyên, liên tục tại Trung tâm hành chính công các cấp:

STT

Tiêu chuẩn trang phục

Số lượng

Thời hạn sử dụng

1

Quần áo xuân hè

02 bộ

1 năm (lần đầu cấp 3 bộ)

2

Quần áo thu đông

02 bộ

2 năm (lần đầu cấp 3 bộ)

3

Áo sơ mi dài tay

02 chiếc

1 năm (lần đầu cấp 3 chiếc)

4

Thắt lưng da

01 chiếc

1 năm

5

Giày da

01 đôi

1 năm

6

Dép quai hậu

01 đôi

1 năm

7

Bít tất

03 đôi

1 năm

8

Cà vạt

02 chiếc

3 năm

- Đối với người có thời gian làm việc bán thời gian tại Trung tâm hành chính công các cấp (02 người thay đổi nhau):

STT

Tiêu chuẩn trang phục

Số lượng

Thời hạn sử dụng

1

Quần áo xuân hè

01 bộ

1 năm (lần đầu cấp 2 bộ)

2

Quần áo thu đông

01 bộ

2 năm (lần đầu cấp 2 bộ)

3

Áo sơ mi dài tay

01 chiếc

1 năm (lần đầu cấp 2 chiếc)

4

Thắt lưng da

01 chiếc

1 năm

5

Giày da

01 đôi

1 năm

6

Dép quai hậu

01 đôi

1 năm

7

Bít tất

02 đôi

1 năm

8

Cà vạt

01 chiếc

3 năm

Quy cách, màu sắc các loại trang phục áp dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

Hằng năm, Trung tâm hành chính công các cấp chủ trì thực hiện thẩm định giá đồng phục để làm căn cứ lập dự toán gửi cơ quan tài chính thẩm định, cấp kinh phí.

3. Thời điểm hưởng:

a) Đối với Trung tâm hành chính công tỉnh: Kể từ ngày 01/6/2017;

b) Đối với Trung tâm hành chính công cấp huyện: Kể từ ngày Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

4. Nguồn kinh phí, cách thức chi trả:

Kinh phí hỗ trợ được chi từ nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Trung tâm hành chính công các cấp (kinh phí không tự chủ);

Công chức, viên chức, người lao động được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng cùng kỳ với tiền lương hàng tháng và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Người được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết này, thì thôi hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 215/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ kinh phí đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 12/7/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ, Tài chính; LĐ-TB&XH (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh,
Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc ở Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251