Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 61/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 13/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 90,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Thiều Đình Duy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 75,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Bà Hoàng Thị Cẩm Tú, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 30,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Nguyễn Trí Lạc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 45,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 47,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 60,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 37,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 43,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 13,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 81,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 30,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 56,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 32,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 60,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 28,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 52,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,8 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Nguyễn Đức Tới, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Phan Cao Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 30,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 45,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 18,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 18,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 50,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 22,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Nguyễn Đức Hảo, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 24,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 52,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 15,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53