Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 59/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Vương Mí Vàng
Ngày ban hành: 14/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2012/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC TỔ CHỨC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số: 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số: 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 83/TTr - UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị HĐND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Những chức danh được hưởng chế độ thù lao:

a) Cấp tỉnh: Chủ tịch, phó chủ tịch (hoặc các chức danh tương đương), ủy viên thường trực;

b) Cấp huyện: Chủ tịch, phó chủ tịch (hoặc các chức danh tương đương), ủy viên thường trực;

c) Cấp xã: Chủ tịch, phó chủ tịch.

2. Mức thù lao so với mức lương tối thiểu chung:

a) Cấp tỉnh:

+ Chủ tịch hội chuyên trách: Hệ số 5,0;

+ Phó chủ tịch hội chuyên trách (hoặc các chức danh tương đương): Hệ số 4,0;

+ Ủy viên thường trực: Hệ số 3,0.

b) Cấp huyện:

+ Chủ tịch hội chuyên trách: Hệ số 3,20;

+ Phó chủ tịch hội chuyên trách (hoặc các chức danh tương đương): Hệ số 2,5;

+ Ủy viên thường trực: Hệ số 2,0.

c) Cấp xã:

+ Chủ tịch hội chuyên trách: Hệ số 1,5;

+ Phó chủ tịch hội chuyên trách: Hệ số 1,0.

3. Cách tính

Mức thù lao hàng tháng = (hệ số) x (mức lương tối thiểu chung).

4. Nguồn kinh phí

a) Đối với tổ chức hội có tính chất đặc thù:

- Ngân sách cấp tỉnh chi trả thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội cấp tỉnh.

- Ngân sách cấp huyện chi trả thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội cấp huyện.

b) Đối với các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do các hội tự cân đối, bảo đảm.

c) Thời điểm áp dụng chi trả chế độ thù lao theo Nghị quyết này cho các đối tượng được hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho UBND tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII;
- Chính phủ;
- Các bộ: Nội vụ; Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Thường trực: Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Ủu ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh;
- HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm T.tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.944
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87