Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 56/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án "Về một số cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”

Số hiệu: 56/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 11/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2013/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN “VỀ MỘT SỐ CẢI TIẾN, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 35/TTr-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án “Về một số cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016” và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Về một số cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai cụ thể hoá các nội dung của Đề án.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung của Nghị quyết đến các thành viên Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Đề án.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

ĐỀ ÁN

VỀ MỘT SỐ CẢI TIẾN, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền giang)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND TỈNH

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào việc quyết định đúng đắn những giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh.

Các nghị quyết của HĐND tỉnh được xây dựng và ban hành trên cơ sở chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có tính khả thi cao. Các kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo, có bước cải tiến, đổi mới; tính công khai, dân chủ được mở rộng; việc chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng tiến bộ. Các hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định; hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được cải tiến, nâng chất, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm xem xét giải quyết. Hiệu quả của các hoạt động trên ngày càng góp phần nâng cao vị trí, vai trò và hiệu lực của HĐND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế, tập trung vào các vấn đề sau:

- Công tác chuẩn bị một số văn bản trình kỳ họp còn chậm tiến độ, có văn bản chưa thực hiện đúng quy trình, chưa đảm bảo chất lượng.

- Một số nội dung giám sát của HĐND tỉnh chưa đạt hiệu quả cao; việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị sau giám sát của các cơ quan chức năng theo thẩm quyền có nội dung chậm được thực hiện.

- Hiệu quả hoạt động của một số đại biểu HĐND tỉnh chưa cao. Một số ít đại biểu chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, một số đại biểu kiêm nhiệm chưa dành thời gian thỏa đáng cho việc thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, thành viên các Ban HĐND (nếu có). Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND theo chuyên đề, tiếp xúc nơi làm việc, nơi cư trú còn ít. Kết quả phản hồi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có việc chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng còn bất cập, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

II. CƠ SỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở xây dựng Đề án

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 , ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Tiền Giang;

- Căn cứ Nghị quyết liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang.

2. Định hướng xây dựng Đề án

- Nội dung Đề án tập trung cải tiến, đổi mới một số nội dung cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

- Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, tinh thần đoàn kết, hợp tác, tính năng động, sáng tạo và sự đồng thuận của đại biểu HĐND, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân trong tỉnh.

- Những nội dung khác trong tổ chức hoạt động của HĐND không nêu trong Đề án này được thực hiện theo Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

III. MỘT SỐ CẢI TIẾN, ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

1. Một số cải tiến, đổi mới trong việc tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh

Sau mỗi kỳ họp HĐND, đồng thời với việc đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch dự kiến chương trình kỳ họp tiếp theo, tổ chức họp liên tịch với UBND tỉnh và Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh để thống nhất nội dung kỳ họp và triển khai sớm công tác chuẩn bị. Chỉ đưa vào chương trình kỳ họp HĐND tỉnh những vấn đề có trong chương trình xây dựng nghị quyết, chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, trừ những vấn đề phát sinh đột xuất, cấp bách của địa phương hoặc do chấp hành theo chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Các Tổ đại biểu tổ chức để đại biểu HĐND thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự án, dự thảo nghị quyết ở Tổ trước khi về tham dự kỳ họp. Ý kiến đóng góp ở các Tổ đại biểu cần tập trung nêu rõ các nội dung chưa thống nhất, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và đề xuất, kiến nghị về giải pháp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét. Nội dung thảo luận tại kỳ họp sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những đề xuất mới; tăng cường đối thoại, tranh luận về các vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau.

Việc điều hành kỳ họp được thực hiện theo hướng rút ngắn thời gian trình bày các văn bản, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận tại các phiên họp toàn thể, chia Tổ thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, ngoài việc chuẩn bị báo cáo đầy đủ gửi trước để đại biểu nghiên cứu, phải có báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp. Tăng thời lượng truyền hình trực tiếp các phiên họp của HĐND để cử tri theo dõi, giám sát.

Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp: Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh gửi Phiếu chất vấn đến đại biểu HĐND tỉnh để đại biểu lựa chọn vấn đề hoặc nhóm vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội và cử tri quan tâm để đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp. Căn cứ vào nội dung chất vấn và kết quả trả lời chất vấn tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đặt câu hỏi để trao đổi với người trả lời chất vấn theo hướng đối thoại, tranh luận làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với những vấn đề hoặc nhóm vấn đề có liên quan đến nhiều ngành, khi cần thiết, Chủ tọa kỳ họp mời thủ trưởng các ngành có liên quan hoặc lãnh đạo UBND tỉnh cùng tham gia trả lời chất vấn.

Chủ tọa kỳ họp sẽ có kết luận về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa và trách nhiệm của những người trả lời chất vấn. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa kỳ họp đề nghị HĐND tỉnh ra nghị quyết về trả lời chất vấn và trách nhiệm của người trả lời chất vấn.

2. Một số cải tiến, đổi mới trong việc thực hiện chương trình ban hành nghị quyết

Nghị quyết HĐND tỉnh khi được ban hành phải phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì vậy để nâng cao chất lượng các Nghị quyết của HĐND tỉnh cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh và các Ban của HĐND dự kiến Chương trình ban hành nghị quyết hàng năm, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối của năm trước để các cơ quan được phân công soạn thảo có thời gian nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết.

- Các Ban của HĐND tỉnh được phân công chủ trì thẩm tra và các cơ quan được phân công soạn thảo dự thảo nghị quyết phải chủ động phối hợp ngay từ khi bắt đầu và suốt trong quá trình xây dựng nghị quyết; tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát; tiến hành tham vấn ý kiến nhân dân, các tổ chức, cơ quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp khi xem xét thẩm tra các dự thảo nghị quyết để đảm bảo sự phù hợp và tính khả thi cao khi nghị quyết được ban hành.

3. Một số cải tiến, đổi mới trong hoạt động giám sát

Ngoài các hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trình tại kỳ họp; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét văn bản quy phạm pháp luật; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu… Hoạt động này còn thông qua các cuộc giám sát cụ thể của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND theo phương thức giám sát chung hoặc giám sát chuyên đề.

Việc lựa chọn nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm tập trung vào những vấn đề bức xúc, phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương và đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Việc tổ chức thành lập các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực và hiệu quả.

Đại biểu HĐND phải rèn luyện kỹ năng tự giám sát và tham gia Đoàn giám sát, nâng cao kinh nghiệm tiếp cận, đặt vấn đề để làm rõ các nội dung cần xem xét và kết luận sau giám sát.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau giám sát để đảm bảo nâng cao tính hiệu quả của hoạt động giám sát, tạo mối quan hệ gắn bó giữa HĐND với các đơn vị được giám sát.

4. Một số cải tiến, đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh

Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri theo định kỳ tại phường, xã, cần tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh mở rộng các hình thức tiếp xúc với cử tri ở nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo đối tượng cử tri.

Các Tổ đại biểu HĐND phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Thường trực HĐND nơi đại biểu ứng cử tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, thông báo công khai lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, tạo điều kiện để mọi cử tri có nhu cầu gặp gỡ để trình bày ý kiến, kiến nghị với đại biểu có thể tham dự các cuộc tiếp xúc, khắc phục tình trạng "cử tri chuyên nghiệp". Tại các điểm tiếp xúc cử tri phải bảo đảm để đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp gặp gỡ cử tri với không khí cởi mở, dân chủ; dành thời gian để cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu với phương châm: "Nghe cử tri nói" và "Nói cho cử tri hiểu".

Ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hộp thư của đại biểu HĐND, hộp thư của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. UBND tỉnh có báo cáo trả lời kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trong các kỳ họp trước. Phiên họp này được truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, giám sát, bảo đảm để mọi kiến nghị chính đáng của cử tri đều được trả lời công khai, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

5. Một số cải tiến, đổi mới công tác tiếp công dân

Thường trực HĐND có kế hoạch điều hòa, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh trong việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc vào các ngày làm việc. Việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh phải gắn với việc hướng dẫn công dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hàng quý, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc họp với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan để nghe báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại cụ thể của công dân.

6. Một số cải tiến, đổi mới công tác đảm bảo các điều kiện; công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân

6.1. Đảm bảo kinh phí hoạt động của HĐND, các chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND nghiên cứu trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách bảo đảm kinh phí cho các hoạt động đặc thù của HĐND.

6.2. Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của đại biểu, hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh. Xây dựng Văn phòng điện tử, áp dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp tài liệu, thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh và tổ chức phục vụ các hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

6.3. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp như hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, hướng dẫn bằng văn bản, trao đổi kinh nghiệm.

6.4. Tăng cường thông tin về hoạt động của HĐND, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tiếp cận, đưa tin về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động của HĐND và tiếng nói của cử tri trên báo Ấp Bắc, trên các chương trình phát thanh và truyền hình của tỉnh. Tạo nhiều kênh kết nối mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri.

6.5. Kiện toàn và tăng cường bộ máy tham mưu, các phương tiện vật chất phục vụ hoạt động HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ nguồn lực của các bộ phận tham mưu, phục vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan có liên quan của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các công việc sau đây để bảo đảm việc thực hiện Đề án:

2.1. Xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành Quy chế tham vấn nhân dân trong việc ban hành các quyết định và giám sát của HĐND tỉnh.

2.2. Tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của HĐND 3 cấp; Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Quy chế tiếp công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản trên khi xét thấy cần thiết.

2.3. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và bổ sung biên chế cho bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho hoạt động của HĐND tỉnh.

Trên đây là Đề án một số cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 56/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án "Về một số cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.087
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202