Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND bố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 53/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2012/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỐ TRÍ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 21 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số- kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3932/TTr-UBND-VX ngày 14 tháng 6 năm 2012;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn

1. Bố trí mỗi Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) 01 cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình cấp xã.

2. Cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình cấp xã được tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số- kế hoạch hoá gia đình ở địa phương; ưu tiên tuyển dụng những người hiện đang là cán bộ không chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình cấp xã theo Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp xã được hưởng mọi quyền lợi, chế độ, chính sách như cán bộ Trạm y tế cấp xã.

4. Hỗ trợ 01 tháng lương theo mức lương tối thiểu cho mỗi năm công tác trong ngành dân số- kế hoạch hoá gia đình đối với cán bộ không chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình cấp xã không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tuyển chọn phải nghỉ việc. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Bãi bỏ chức danh không chuyên trách dân số- kế hoạch hóa gia đình quy định tại Nghị quyết số 314/2010/NQ–HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 

 

Nơi nhận :
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh ;
- Các đại biểu HĐND tỉnh ;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị ;
- Chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh ;
- Trung tâm Công báo tỉnh ;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND bố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.118