Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng Đồng Nai IX 2017

Số hiệu: 52/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2016/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 785/TTr-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX (kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, đảm bảo việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đo
àn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường tr
c Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQVN tnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân t
nh;
- Các
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Văn phòng T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- L
ưu VT, PTH (Tiến).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 15/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2017, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp

a) Số lượng tổ chức kỳ họp

Trong năm 2017, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức 02 khọp thường lệ của HĐND tỉnh

b) Thời gian tổ chức các kỳ họp

- Kỳ họp giữa năm 2017: Dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2017.

- Kỳ họp cuối năm 2017: Dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2017.

c) Địa điểm tổ chức các kỳ họp

Tại Hi trường tầng 1 Trụ sở khối nhà nước tnh, số 02 Nguyễn Văn Trị phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Dự kiến nội dung kỳ họp thưng lệ giữa năm 2017

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo:

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, HĐND tỉnh xem xét báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tnh; xem xét báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị.

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thông qua nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét, thông qua các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và các nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh. Dự kiến HĐND tỉnh xem xét, ban hành các nghị quyết sau:

- Bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017.

- Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017.

- Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 (đợt 1)

- Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;

- Chất vấn và trả lời chất vấn;

- Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (tùy tình hình thực tế);

- Thông qua các nghị quyết chuyên đề về các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 theo đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND, các Ban của HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tnh, theo quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017, HĐND tỉnh xem xét báo cáo công tác năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét báo cáo công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chng tham nhũng, báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và báo cáo của Ủy ban nhân dân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị.

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thông qua nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét, thông qua các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và các nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh, Dự kiến HĐND tỉnh xem xét, ban hành các nghị quyết sau:

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tnh Đồng Nai năm 2016.

- Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

- Về kế hoạch đầu tư công năm 2018.

- Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 (đợt 2).

- Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng nai năm 2018.

- Danh mục dự án, công trình thu hồi đất năm 2018; danh mục dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 ha năm 2018.

- Phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đng Nai năm 2018.

- Về danh mục dự án, công trình thu hồi đất năm 2018.

- Chất vấn và trả lời chất vấn;

- Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (tùy tình hình thực tế);

- Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh;

- Thông qua các nghị quyết chuyên đề về các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 theo đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh, theo quy định của cơ quan, nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Ủy ban MTTQVN tnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2017 theo quy định.

2. UBND, các Ban của HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND để quy định chi tiết vấn đề được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh phải thực hiện theo đúng quy trình tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét, quyết định.

3. Căn cứ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND do các cơ quan có thẩm quyền đăng ký, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp; phối hợp với UBND tnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp kèm dự kiến chương trình kỳ họp.

4. UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp thường lệ năm 2017 theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra.

5. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng báo cáo kết quả công tác trình tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017.

6. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp, tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thm tra phải được gửi đến Thường trực HĐND chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

7. Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


766

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255