Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020

Số hiệu: 51/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Phan Thị Điệp
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-ND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 199/TTr-HĐND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020 như sau:

1. Số lượng kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ trong năm 2020.

2. Thời gian tổ chức kỳ họp

- Kỳ họp thường lệ giữa năm tổ chức vào tháng 7 năm 2020;

- Kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức vào tháng 12 năm 2020.

3. Các nội dung chính của kỳ họp thường lệ năm 2020

- Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh thông báo kết quả kỳ họp giữa năm và cuối năm 2020 của Quốc hội Khóa XIV;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng và năm 2020;

- Xem xét, thảo luận báo cáo công tác 06 tháng, năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh;

- Xem xét, thảo luận các báo cáo 06 tháng, năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dng cơ bản và ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp;

- Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân về: kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019; dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2021; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp trước;

- Xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (nhóm vấn đề được chất vấn và người trả lời chất vấn cụ thể sẽ do Hội đồng nhân dân quyết định tại kỳ họp);

- Xem xét kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020”;

- Xem xét, thảo luận về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương và căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đảm bảo các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh được chuẩn bị kịp thời, có chất lượng, đảm bảo thời gian và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

3. Đối với những vấn đề phát sinh (khi có chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, của Tỉnh ủy và những vn đề mang tính cấp bách) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan xem xét bổ sung vào nội dung kỳ họp thường lệ hoặc tổ chức kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

4. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, nội dung trình và dự thảo nghị quyết theo quy định trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT HĐND, UBND huy
n, thành phố;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND & UBND t
nh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Điệp

 

DANH MỤC

NỘI DUNG DỰ KIẾN XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên Nghị quyết

Cơ quan soạn thảo

Thi gian dự kiến trình

01

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012)

Sở Xây dựng

Tháng 3/2020

02

Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết s 14/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014)

Sở Xây dựng

Tháng 3/2020

03

Quy định mức hỗ trợ đối với các chức danh công tác kiêm nhiệm ở cơ sở

Sở Nội vụ

Tháng 3/2020

04

Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 1 năm 2020 theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 7/2020

05

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tháng 7/2020

06

Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 7/2020

07

Quy định mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tháng 7/2020

08

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 12/2020

09

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 12/2020

10

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 12/2020

11

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 12/2020

12

Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

Sở Tài chính

Tháng 12/2020

13

Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

Sở Tài chính

Tháng 12/2020

14

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025

Sở Tài chính

Tháng 12/2020

15

Quy định nội dung chi và mức chi của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2020

16

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025

Sở Tài chính

Tháng 12/2020

17

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Sở Tài chính

Tháng 12/2020

18

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2021 - 2023

Sở Tài chính

Tháng 12/2020

19

Tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 12/2020

20

Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 12/2020

21

Phí thẩm định về việc chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 12/2020

 

Giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2021

Sở Nội vụ

Tháng 12/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69