Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2016, ngoài các hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực do pháp luật quy định, giao Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề các nội dung sau đây:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ quy định của pháp luật; chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh để giám sát, chất vấn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; trọng tâm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội;

- Việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

3. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát theo lĩnh vực phụ trách

a) Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

+ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại nghề khai thác hải sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014 - 2016.

+ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014 - 2016.

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Ninh Thuận.

- Tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”, công tác cải cách các thủ tục hành chính liên quan phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư.

- Kết quả thực hiện các quy định của Chính phủ về Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Việc chấp hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng; trồng rừng và phát triển rừng năm 2016, tỷ lệ độ che phủ rừng.

- Tình hình công tác hòa giải ở cơ sở.

- Công tác quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh;

c) Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển nguồn nhân lực, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Ninh Thuận.

- Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả thực hiện Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tập trung giám sát nhiệm vụ, giải pháp thu hút khách du lịch, đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”; việc xây dựng, thực hiện môi trường du lịch sạch;

d) Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

- Kết quả thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hiệu quả về thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số.

- Tình hình triển khai thực hiện các chính sách giáo dục đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát và báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chương trình giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 5. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


681

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188