Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 50/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Kon Tum

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 11/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 50/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Vin Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Th
ường trực Tỉnh ủy;
- Th
ường trực Hội đồng nhân dân tnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Các
Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ch
i cục Văn thư - Lưu trữ tnh;
- Cổng
thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình t
nh;
- B
áo Kon Tum;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ TRONG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh khóa XI)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đchủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 như sau:

A. KỲ HỌP THỨ 6

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Trước ngày 20/7/2018

II. Nội dung kỳ họp

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh trình

1.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cui năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tđại biểu Hội đồng nhân dân tnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 6 Hội đng nhân dân tnh.

1.4. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.6. Báo cáo tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh trong 6 tháng đu năm 2018.

1.7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tnh về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tnh trình

3.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.2. Báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trc Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân tnh trình

4.1. Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

4.2. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cui năm 2018.

4.3. Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.

4.4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cui năm 2018.

4.5. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

4.6. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

4.7. Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

4.8. Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.9. Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tnh.

4.10. Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

4.11. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tnh về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030.

4.12. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2035.

4.13. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4.14. Tờ trình dự tho Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018 - 2019.

5. Tòa án nhân dân tỉnh trình

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cui năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh.

6. Viện Kim sát nhân dân tỉnh trình

Báo cáo công tác 6 tháng đu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cui năm 2018 của Viện Kim sát nhân dân tnh.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh trình

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

8. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội thm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

10. Đoàn Đại hiểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội.

B. KỲ HỌP THỨ 7

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: Trước ngày 10/12/2018

II. Nội dung kỳ họp

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình

1.1. Báo cáo tình hình công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc ctri trước và sau Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tnh.

1.4. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Báo cáo tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng cui năm 2018.

1.6. Tờ trình dự tho Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

1.7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019.

1.8. Tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bphiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bu hoặc phê chuẩn.

1.9. Tờ trình, dự tho Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

2. Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình

3.1. Báo cáo công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.2. Báo cáo thm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh trình

4.1. Báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.2. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

4.3. Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

4.4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

4.5. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

4.6. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

4.7. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

4.8. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 Hội đng nhân dân tỉnh.

4.9. Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

4.10. Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tnh năm 2018.

4.11. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

4.12. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

4.13. Báo cáo giải trình về nhng vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tđại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.14. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 các quỹ ngoài ngân sách địa phương.

4.15. Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2019-2021).

4.16. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

4.17. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt tng sngười làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019.

4.18. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

4.19. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017.

4.20. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tnh năm 2019.

4.21. Tờ trình dự tho Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4.22. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

4.23. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

5. Tòa án nhân dân tỉnh trình

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh.

6. Viện Kiểm sát nhân dân tnh trình

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Viện Kim sát nhân dân tỉnh.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh trình

Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tnh.

8. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tnh.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh chuẩn bị

9.1. Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tquốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

9.2. Báo cáo tập hợp, tổng hp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có).

10. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

- Các cơ quan được xác định tại Kế hoạch này có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo, đúng thời gian và bảo đảm chất lượng các văn bản trình kỳ họp. Đối với các Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật (gồm những Nghị quyết đã xác định trong Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 và các Nghị quyết cần bổ sung trình kỳ họp trong năm 2018 chưa trong kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 05/02/2018 (Kỳ họp giữa năm 2018) và trước ngày 20/9/2018 (kỳ họp cuối năm 2018) để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tnh xem xét, dự kiến nội dung, chương trình trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, kịp thời báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


934

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!