Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 11/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND TỈNH BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội; Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Biên bản kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau

1. Ông Hoàng Văn Chất - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 85,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 8,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Bùi Minh Sơn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 60,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 30,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Bà Cà Thị Thỏa - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 45,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Lò Mai Kiên - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 69,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 26,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 73,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 17,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 8,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Thào Sếnh Páo - Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 30,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 38,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 21 phiếu (chiếm 30,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Phùng Đức Dinh - Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 45,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 42,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch Ủy UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 67,6 % tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Nguyễn Ngọc Toa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 51,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 29,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 19,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 41,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 32,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 phiếu (chiếm 26,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Cầm Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 57,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 38,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 47% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm 45,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 7,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Lò Thanh Hay - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 73,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 22,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Hoàng Ngọc Dũng - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 69,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Đinh Văn Trưởng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 42 phiếu (chiếm 61,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 13,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

16. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 62,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 27,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Nguyễn Bá Túc - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 36,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 33,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 27,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ.
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ; TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ; Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, (200b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La bầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39