Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND xây dựng ban hành văn bản Hội đồng nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu 2016

Số hiệu: 49/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 như sau:

1. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2016.

2. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

3. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Nghị quyết phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Nghị quyết phê duyệt đề án phân loại đô thị cho các thị trấn: Long Điền, Ngãi Giao và Kim Long.

6. Nghị quyết phê duyệt đề án giảm thiểu tai nạn giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2021.

7. Nghị quyết phê duyệt Điều chỉnh Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án, công trình thu hồi đất để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án, công trình thu hồi đất để thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

10. Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

11. Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

12. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

13. Nghị quyết phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

14. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2016.

15. Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

16. Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016 - 2020.

17. Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2017.

18. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

19. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

20. Nghị quyết về quy định về mức chuẩn nghèo mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.

21. Nghị quyết về đề án giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.

22. Nghị quyết về ban hành chế độ đối với cộng tác viên công tác xã hội kiêm nhiệm và hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội đối với cộng tác viên công tác xã hội chưa tham gia Bảo hiểm xã hội.

23. Nghị quyết thông qua đề án cai nghiện ma túy tự nguyện cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Dạy nghề không thu phí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

24. Nghị quyết về đề án phát triển kinh; tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn II (2016-2020).

25. Nghị quyết về đề án “Thuê chuyên gia, giáo viên tiếng Anh người nước ngoài tham gia tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp giảng dạy trong trường phổ thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020”.

26. Nghị quyết về việc quy định về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định 63/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

27. Nghị quyết về việc quy định về lệ phí và các mức chi trong hoạt động thi tuyển, xét tuyển thi nâng ngạch, xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức.

28. Nghị quyết về chính sách khuyến khích đối với một số chức danh công chức, viên chức y tế, giáo dục, kiểm lâm, văn hoá trên địa bàn huyện Côn Đảo.

29. Nghị quyết về chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển.

30. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

31. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ cho các cơ quan hành chính năm 2016.

32. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế, hợp đồng lao động tại các Hội đặc thù cấp tỉnh năm 2017.

33. Nghị quyết về việc hỗ trợ đồng phục cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

34. Nghị quyết về chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

35. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

Điều 2.

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

Trong năm 2016, căn cứ diễn biến tình hình thực tế của địa phương, nếu có vấn đề phát sinh, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp bất thường để xem xét bổ sung nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian quy định để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành, nếu tình hình thực tế có những vấn đề phát sinh, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi kịp thời với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung hoặc thay đổi nội dung cho phù hợp.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo đề án và các cơ quan, tổ chức hữu quan để tiến hành thẩm tra, xây dựng báo cáo trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!