Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2017

Số hiệu: 48/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 48/2016/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình s 04/TTr-HĐND, ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2017; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2017, với các nội dung như sau:

1. Tại kỳ họp giữa năm 2017:

- Xem xét báo cáo công tác 06 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo 06 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri địa phương đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tại kỳ họp trước.

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kim sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giám sát chuyên đề: "Việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng th phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"

2. Tại kỳ họp cuối năm 2017:

- Xem xét báo cáo công tác năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Xem xét báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri địa phương đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tại kỳ họp trước.

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kim sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của HĐND, báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tại kỳ họp giữa năm 2018.

Trên cơ sở Chương trình giám sát năm của HĐND và căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều kiện thực tế, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh xây dựng và triển khai chương trình giám sát, khảo sát của mình; có kế hoạch chi tiết cho từng quý, tháng để tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND thực hiện điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo hiệu quả; đồng thời chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị qua giám sát.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu, giải quyết các kiến nghị qua giám sát và báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ; V
ăn phòng Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND T
nh;
- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng UBND T
nh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, tp;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT. VP.HĐND t
nh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178