Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 46/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 351/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 46/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 351/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ; BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 206/BC-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục II, phần A, Điều 1 như sau:

" II. Chức danh, mức phụ cấp hàng tháng

1. Chức danh, mức phụ cấp

STT

Chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Mức phụ cấp

Ghi chú

1

Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự

1,0

 

2

Nhân viên Thú y

1,0

 

3

Phó Chủ tịch UBMTTQVN

0,9/ người

02 Phó Chủ tịch

4

B trưởng cơ động

0,9

 

5

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

0,9

 

6

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

0,9

 

7

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

0,8

 

8

Phó Chủ tịch Hội nông dân

0,8

 

9

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0,8

 

10

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

0,8

 

11

Nhân viên Kế hoạch - Thuỷ lợi, lâm, ngư nghiệp

0,8

 

12

Nhân viên phòng chống ma tuý

0,8

 

13

Nhân viên Nhà văn hoá, Đài truyền thanh

0,8

 

14

Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi

0,7

 

15

Uỷ viên thường trực UBMTTQVN

0,7

 

16

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học

0,7

 

2. Đối với chức danh Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định của pháp luật ”.

2. Sửa đổi Mục I, Phần B, Điều 1 như sau:

Bố trí 14 người tại các bản ......

3. Sửa đổi Khoản 2, Mục II, phần B, Điều 1 như sau:

2. Trưởng bản;

4. Bổ sung Khoản 14; Khoản 15 vào Mục II, phần B, Điều 1 như sau:

14. Bản đội trưởng;

15. Nhân viên Thú y. ”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục III, Phần B, Điều 1 như sau:

" 2. Hệ số phụ cấp tính theo quy mô bản vùng 1.

STT

Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở bản

Hệ số phụ cấp tính theo quy mô bản vùng 1

Bản loại 1:

Từ 150 hộ trở lên

Bản loại 2:

Từ 100 hộ - 149 hộ

Bản loại 3:

Từ 50 hộ - 99 hộ

Bản loại 4:

Từ 49 hộ trở xuống

1

Bí thư chi bộ, Trưởng bản

0,70

0,60

0,50

0,40

2

Bản đội trưởng

0,65

0,60

0,55

0,50

3

Công an viên, Phó Bí thư chi bộ

0,50

0,40

0,30

0,20

4

Chi uỷ viên; Trưởng ban MTTQVN; Bí thư chi đoàn TNCS HCM; Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ; Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh; Chi hội trưởng chi hội Nông dân; Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi; Y tế tiểu khu, tổ dân phố thuộc phường, thị trấn; Nhân viên Văn hoá - Truyền thanh tại các bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn; Nhân viên thú y bản thuộc xã

0,35

0,30

0,25

0,20

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2013 và thay thế Mục II, Phần A; Khoản 2, Mục III, Phần B, Điều 1; bãi bỏ Khoản 2, Phần C, Điều 1 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Uỷ ban KT-NS của Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT
tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT
huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, PC 450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 46/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 351/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.093

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140